Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 48. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť
Piatok, 30. november 2018 12:48

chripkaV 48. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 49 489 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 796,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla   o 13,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 990,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 292 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (693). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (344) a pneumónie (255).

Ochorenia hlásilo 59 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2018 hlásených 3 979 ochorení (chorobnosť 144,4/100 000), čo predstavuje 8,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 24,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (471,1/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 48. kalendárnom týždni 2018 hlásené v 16 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 15 materských škôl (osem z Košického kraja, štyri z Trnavského kraja, a po jednej z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského kraja) a jednu základnú školu z Prešovského kraja.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 48. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 27 nazofaryngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo deväť vzoriek pozitívnych, z toho štyri vírusy chrípky A bez bližšej špecifikácie a päťna adenovírus (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2018

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 48. kalendárnom týždni 2018 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Prešovského kraja.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky