Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť
Piatok, 27. január 2017 15:33

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 100 711 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 152,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 26,8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 372,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 134 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 174). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (486) a otitídy (474).

Ochorenia hlásilo 69 % lekárov pre deti a dorast a 54 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni hlásených 18 289 ochorení (chorobnosť 572,5/100 000), čo predstavuje 18,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 58,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (1589,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 4. kalendárnom týždni prerušený spolu v 318 zariadeniach, z toho bolo:

-          149 materských škôl ( 31 v Trnavskom kraji, 28 v Košickom kraji, 26 v Prešovskom kraji, 21 v Nitrianskom kraji, 15 v Trenčianskom kraji, 14  v Žilinskom a v Banskobystrickom kraji),

-          151 základných škôl (36 v Nitrianskom kraji, 28 v Prešovskom kraji, 20 v Trnavskom kraji, 19 v Trenčianskom a v Banskobystrickom kraji, 16 v Žilinskom kraji, 12 v Košickom kraji a jedna v Bratislavskom kraji) a 

-          18 stredných škôl (šesť v Košickom kraji, štyri v Nitrianskom kraji, tri v Trnavskom a v Prešovskom kraji, jedna v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji).

Vzhľadom na zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení bol riaditeľmi zdravotníckych zariadení vydaný zákaz návštev v siedmich zdravotníckych zariadeniach v Prešovskom kraji, v štyroch zdravotníckych zariadeniach v Bratislavskom kraji, v dvoch zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji, v jednom zdravotníckom zariadení  v Nitrianskom kraji a v jednom zariadení sociálnych služieb v Žilinskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 4. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 69 nazofaryngeálnych výterov a 38 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (107) bolo 30 vzoriek pozitívnych, z toho:

-          v 20 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus

-          v 9 prípadoch vírus chrípky A/H3 a

-          v jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 939 vzoriek biologického materiálu (539 nazofaryngeálnych výterov a 400 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

-            79 vzoriek na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-            35 vzoriek vírusu chrípky A/H3,

-            12 vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-            20 vzoriek na adenovírus,

-            tri vzorky na M. pneumoniae,

-            dve vzorky na respiračno-syncyciálny vírus (graf 3),

-            v jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 4. kalendárnom týždni 2017 

tab

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

 

 

V 4. kalendárnom týždni 2017 boli hlásené tri prípady SARI, u 74 ročného muža zo Žilinského kraja, 62  ročnej ženy zo Žilinského kraja a 45 ročnej ženy z Prešovského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 15 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 graf3

Záver

 

Aktivita  CHPO v 4. kalendárnom týždni 2017 stúpla vo všetkých vekových skupinách. Chorobnosť na CHPO v súčasnosti presahuje úroveň epidemického prahu vo všetkých krajoch.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky