Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Piatok, 18. november 2016 12:13

chripkaV 46. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 34 408 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1496,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla  o 4,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 079,2 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 717 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (374). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (190) a pneumónie (153).

Ochorenia hlásilo 53 % lekárov pre deti a dorast a 37 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni hlásených 3 360 ochorení (chorobnosť 146,2/100 000), čo predstavuje 9,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 8,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (509,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 46. kalendárnom týždni prerušený spolu v siedmych  materských školách (štyri v Košickom kraji, jedna v Žilinskom kraji, jedna v Trnavskom a jedna v Prešovskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 46. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 18 nazofaryngeálnych výterov a 29 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bol potvrdený v jednom prípade adenovírus a v jednom prípade RS vírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 267 vzoriek biologického materiálu (114 nazofaryngeálnych výterov a 153 dvojíc sér), z toho bolo sedem vzoriek pozitívnych na adenovírus, dve vzorky pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka pozitívna na M. pneumoniae a dve vzorky pozitívne na RS vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 46. kalendárnom týždni 2016

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 

V 46. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený žiadny prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 boli doteraz nahlásené dva prípady akútneho respiračného ochorenia SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky