Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 41. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Piatok, 14. október 2016 12:45

chripkaV 41. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 45 096 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 673,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,5  % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 695,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 816 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (457). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (196) a pneumónie (163).   

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 45 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni hlásených 4 226 ochorení (chorobnosť 156,8/100 000), čo predstavuje 9,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 0,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (454,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 41. kalendárnom týždni prerušený spolu v šiestich výchovno-vzdelávacích zariadeniach, z toho v jednej základnej škole (1 x Nitriansky kraj) a v piatich materských školách (dve v Prešovskom kraji, po jednej v Trnavskom kraji, Banskobystrickom kraji a Košickom kraji).  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 41. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 12 nazofaryngeálnych výterov a 10 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nebola ani jedna pozitívna.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 48 vzoriek biologického materiálu   (21 nazofaryngeálnych výterov a 27 dvojíc sér), z toho boli tri vzorky pozitívne na adenovírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 41. kalendárnom týždni 2016

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 41. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený prípad SARI v Slovenskej republike.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky