Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 40. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Piatok, 07. október 2016 12:02

chripkaV 40. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 44 092 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 633,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 5,2  % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 650,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 902 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (476). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (278) a pneumónie (148).   

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 45 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni hlásených 4 231 ochorení (chorobnosť 156,7/100 000), čo predstavuje 9,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 21,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (472,9/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 40. kalendárnom týždni prerušený spolu v troch  výchovno-vzdelávacích zariadeniach v Košickom kraji. Išlo o dve materské školy a jednu základnú školu.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 40. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 9 nasopharyngeálnych výterov a 17 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli pozitívne tri vzorky, potvrdila sa v nich prítomnosť adenovírusu (graf 3).

 

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 40. kalendárnom týždni 2016
 tab

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,

- http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016
 

V 40. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený prípad SARI v Slovenskej republike.

 


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky