Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 17. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Piatok, 29. apríl 2016 12:26

V 17. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 41 021 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 520,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 454,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 904 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (486). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (291) a pneumónie (127).

Ochorenia hlásilo 59 % lekárov pre deti a dorast a 45 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 17. kalendárnom týždni hlásených 3 432 ochorení (chorobnosť 127,2/100 000), čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 4,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (376,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 17. kalendárnom týždni prerušený spolu v 10 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho bolo šesť materských škôl (všetky v Košickom kraji) a štyri základné školy (dve v Žilinskom kraji, jedna v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).
Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 17. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 34 nasopharyngeálnych výterov a 25 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli pozitívne štyri vzorky, a to:

- v jednom prípade vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- v jednom prípade respiračno-syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 847 vzoriek biologického materiálu (1 114 nasopharyngeálnych výterov a 733 dvojíc sér), z toho bolo 339 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v 61 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,
- v 51 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v 42 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,
- v 93 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,
- v 54 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v 16 prípadoch adenovírus,
- v 11 prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v štyroch prípadoch vírus parachrípky,
- v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 17. kalendárnom týždni 2016

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 17. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený prípad SARI v Slovenskej republike.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 35 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf03

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky