Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Piatok, 22. apríl 2016 15:23

V 16. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 39 075 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 468,25/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 365,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 806 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (407). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (236) a pneumónie (163).

Ochorenia hlásilo 57 % lekárov pre deti a dorast a 45 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji a v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 16. kalendárnom týždni hlásených 3 240 ochorení (chorobnosť 121,7/100 000), čo predstavuje 8,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 20,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji a v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (401,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 16. kalendárnom týždni prerušený spolu v 10 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho boli štyri materské školy (dve v Košickom kraji, jedna v Prešovskom kraji a jedna v Trnavskom kraji) a šesť základných škôl (dve v Trnavskom kraji, dve v Prešovskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji a jedna v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 16. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 42 nasopharyngeálnych výterov a 32 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 26 vzoriek, z toho:

- v piatich prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v desiatich prípadoch na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v štyroch prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- v štyroch prípadoch adenovírus,
- v troch prípadoch respiračno-syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 788 vzoriek biologického materiálu (1 080 nasopharyngeálnych výterov a 708 dvojíc sér), z toho bolo 335 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v 61 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,
- v 51 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v 41 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,
- v 92 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,
- v 53 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v 16 prípadoch adenovírus,
- v desiatich prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v štyroch prípadoch vírus parachrípky,
- v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2016

tabulka1

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 16. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený prípad SARI v Slovenskej republike.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 35 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky