Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Piatok, 01. apríl 2016 00:00

chripkaV 13. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 42 894 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 628,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 543,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 924 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (470). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (247) a pneumónie (207).

Ochorenia hlásilo 59 % lekárov pre deti a dorast a 44 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni hlásených 4 684 ochorení (chorobnosť 177,8/100 000), čo predstavuje 10,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o vzostup chorobnosti o 7,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných (549,1/100 000).

Z dôvodu lokálnych epidémií bol v 13. kalendárnom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces spolu v piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho boli štyri materské školy (jedna v Trnavskom kraji, dve v Trenčianskom kraji, jedna v Košickom kraji) a jedna základná škola v Košickom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 13. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 65 nasopharyngeálnych výterov a 11 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 22 vzoriek, z toho:

- v dvoch prípadoch vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus,
- v troch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v deviatich prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- v šiestich prípadoch na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v jednom prípade respiračno-syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 572 vzoriek biologického materiálu (951 nasopharyngeálnych výterov a 621 dvojíc sér), z toho bolo 274 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v 59 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,
- v 49 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v 35 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,
- v 79 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,
- v 26 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v 12 prípadoch adenovírus,
- v piatich prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v troch prípadoch vírus parachrípky,
- v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 13. kalendárnom týždni 2016

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 13. kalendárnom týždni 2016 nebol v Slovenskej republike hlásený prípad SARI.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 34 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky