Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Štvrtok, 24. marec 2016 12:34

chripkaV 12. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 34 902 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 556,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 046,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 747 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (395). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (214) a pneumónie (138).   

Ochorenia hlásilo 51 % lekárov pre deti a dorast a 36 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni hlásených 3 718 ochorení (chorobnosť 165,8/100 000), čo predstavuje 10,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o pokles chorobnosti o 16,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných (513,2/100 000).

Z dôvodu lokálnych epidémií bol v 12. kalendárnom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces spolu v 23 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho bolo 14 materských škôl (jedna v Bratislavskom kraji, štyri v Nitrianskom kraji, dve v Trenčianskom kraji, dve v Prešovskom kraji a päť v Košickom kraji) a deväť základných škôl (dve v Bratislavskom kraji, dve v Trnavskom kraji, jedna v Nitrianskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji, jedna v Prešovskom kraji a dve v Košickom kraji).   

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 61 nasopharyngeálnych výterov a 36 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 21 vzoriek, z toho:

-       v štyroch prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,

-       v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v siedmich prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-       v šiestich prípadoch na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-       v jednom prípade respiračno-syncyciálny vírus,  

-       v jednom prípade adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 496 vzoriek biologického materiálu (886 nasopharyngeálnych výterov a 610 dvojíc sér), z toho bolo 252 vzoriek pozitívnych, z toho:

-       v 57 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,

-       v 49 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,

-       v 32 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,

-       v 70 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,

-       v 20 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-       v 12 prípadoch adenovírus,

-       v štyroch prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,  

-       v troch prípadoch vírus parachrípky,

-       v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 12. kalendárnom týždni 2016 

tab

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/

influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 12. kalendárnom týždni 2016 bol v Slovenskej republike hlásený jeden prípad SARI. Išlo o ženu z Trenčianskeho kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 34 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.

 

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky