Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Piatok, 18. marec 2016 12:58

chripkaV 11. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 52 314 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 786,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 808,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 270 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (592). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (354) a otitídy (324).   

Ochorenia hlásilo 64 % lekárov pre deti a dorast a 49 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom  kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni hlásených 5 829 ochorení (chorobnosť 199,0/100 000), čo predstavuje 11,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o pokles chorobnosti o 7,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 až 14 ročných (595,7/100 000).

Z dôvodu lokálnych epidémií bol v 11. kalendárnom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces spolu v 40 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho bolo 16 materských škôl (dve v Trnavskom kraji, tri v Nitrianskom kraji, jedna v Žilinskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji, dve v Prešovskom kraji a sedem v Košickom kraji) a 24 základných škôl (tri v Trnavskom kraji, 11 v Nitrianskom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, dve v Prešovskom kraji a päť v Košickom kraji).   

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 11. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 86 nasopharyngeálnych výterov a 45 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 48 vzoriek, z toho:

-       v jedenástich prípadoch na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v jedenástich prípadoch vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus,

-       v 16 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-       v šiestich prípadoch na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-       v jednom prípade vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-       v troch prípadoch adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 399 vzoriek biologického materiálu   (825 nasopharyngeálnych výterov a 574 dvojíc sér), z toho bolo 231 vzoriek pozitívnych, z toho:

-       v 57 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,

-       v 45 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,

-       v 30 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,

-       v 63 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,

-       v 14 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-       v 11 prípadoch adenovírus,

-       v troch prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,  

-       v troch prípadoch vírus parachrípky,

-       v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 11. kalendárnom týždni 2016

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-    www.flunewseurope.org,

-    http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-    http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 11. kalendárnom týždni 2016 boli v Slovenskej republike hlásené dva prípady SARI. Išlo o muža z Banskobystrického kraja a o ženu z Košického kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 33 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.

 

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky