Pandémia COVID-19: RÚVZ pribudli nové právomoci Tlačiť
Tlačové správy
Utorok, 16. november 2021 08:23

V Zbierke zákonov bol dňa 15.11. 2021 zverejnený zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Medzi nimi je aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá regionálnym úradom verejného zdravotníctva stanovuje počas pandémie COVID-19 nové právomoci.

Úrad verejného zdravotníctva SR prináša najzásadnejšie zmeny súvisiace s novelou zákona č. 355/2007/ Z.z:

•  Pri porušení opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR uvedených vo vyhláške bude môcť RÚVZ nariadiť uzatvorenie prevádzky na 30 dní.

•  Nerešpektovanie opatrenia, ktorým RÚVZ nariadil uzatvoriť prevádzku, bude považované za osobitne závažné porušenie. V takomto prípade živnostenský úrad zruší prevádzkovateľovi živnosť.

•  Ak prevádzka bude mať opakovane v priestoroch osoby nespĺňajúce podmienky stanoveného režimu (napr. nezaočkovaní pri vybranom režime “zaočkovaní”), alebo ich opakovane nebude vykazovať z priestorov, pôjde o závažné porušenie. Živnostenský úrad v takomto prípade môže zrušiť alebo pozastaviť živnosť.

•  Prevádzky a organizátori hromadných podujatí budú naďalej povinní kontrolovať dodržiavanie opatrení. Okrem dokladu o očkovaní/testovaní/prekonaní ochorenia však budú môcť na verifikáciu údajov skontrolovať už aj doklad totožnosti. Doklad o imunitnom statuse a doklad totožnosti si budú môcť vyžiadať aj policajti a RÚVZ.

•  Ak sa kontrolovaná osoba odmietne preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o očkovaní/testovaní/prekonaní, prevádzkovateľ a organizátor budú mať povinnosť odmietnuť mu vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie.

•  Ak osoba po vstupe do prevádzky alebo na podujatie poruší opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené vo vyhláške, prevádzkovateľ, organizátor a RÚVZ budú mať právo ho vykázať.

•  RÚVZ sa rozširujú možnosti pri udeľovaní blokových pokút na mieste. Po novom ich budú môcť dávať nielen za priestupky fyzických osôb (neprekryté dýchacie cesty), ale aj za správne delikty fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré sa doteraz mohli riešiť len v správnom konaní (napríklad nerešpektovanie kapacitných obmedzení, nezabezpečenie dezinfekcie rúk a pod.). Bloková pokuta môže byť uložená do výšky 5000 eur. V rozkaznom konaní môže byť uložená pokuta až do výšky 7000 eur.

•  RÚVZ je oprávnený požiadať políciu o súčinnosť pri uzatváraní prevádzky po zistení nedostatkov a rovnako pri vykazovaní osôb z prevádzok a hromadných podujatí pri porušovaní opatrení. Naďalej platí, že polícia môže byť prítomná na štátnom zdravotnom dozore, ktorý je vykonávaný hygienikmi.

•  Úrad verejného zdravotníctva SR bude môcť na základe rozhodnutia vlády SR vydať vyhlášku, ktorá zamestnávateľom určí povinnosť zaviesť na pracoviskách režim OTP. Vo vyhláške budú uvedené aj ďalšie podrobnosti súvisiace s týmto nariadením.Úrad verejného zdravotníctva SR
a regionálne úrady verejného zdravotníctva SR