18.10.2021 - Medzinárodný deň bez fajčenia Tlačiť
Tlačové správy
Utorok, 16. november 2021 15:00

Medzinárodný deň bez fajčenia si pripomíname v tretí novembrový štvrtok z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tento deň sa zameriava na informovanie verejnosti o negatívnom vplyve tabakových výrobkov na ľudský organizmus, najmä vo vzťahu k riziku rakovinových ochorení a vzniku srdcovo–cievnych chorôb.


Okrem tohto hlavného cieľu je nemenej dôležité upriamiť pozornosť fajčiarov na možnosti odvykania od tejto závislosti.


S odvykaním vám pomôžu odborníci


Poradenstvo funguje na telefonickej linke 0908 222 722, každý pracovný deň od 8:00 do 15:00.


podpora_zdravia


Tabakové výrobky ročne usmrtia 8 miliónov ľudí


Vystavovanie sa cigaretovému dymu má negatívne dopady aj na nefajčiarov, tehotné ženy a deti, u ktorých pasívnym vdychovaním splodín cigaretového dymu dochádza k ohrozovaniu zdravia podobným spôsobom ako u aktívnych fajčiarov.

Zdravotné následky spôsobujú zdravotníckemu systému nedozerné škody. Podľa posledných údajov WHO zomiera ročne v celosvetovom meradle na následky spojené s užívaním tabakových výrobkov približne 8 miliónov ľudí.

Aj preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) apeluje v tomto smere na členské štáty, ktoré prijali Rámcový dohovor o kontrole tabaku (WHO FCTC), aby prijímali ďalšie opatrenia na kontrolu tabaku spolu s opatreniami na predchádzanie vzniku závažných ochorení spojených s užívaním tabakových výrobkov.


Ďalšie kroky na ochranu zdravia


Aktuálne sa v sídle WHO v Ženeve koná Konferencia zmluvných strán dohovoru, tzv. COP9, na ktorej sa zúčastňuje aj Slovenská republika. V rámci konferencie si členské štáty budú klásť za cieľ posilniť opatrenia a regulačné mechanizmy, vrátane dôležitej ochrany pred škodlivými účinkami tabaku na ľudské zdravie. Cieľom prijímaných opatrení bude chrániť spoločnosť pred zdravotnými, ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi dopadmi užívania tabakových a súvisiacich výrobkov.


Vláda SR uznesením č. 896/2003 a Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 667/2003 vyslovili súhlas s ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, čím sa Slovenská republika zaviazala dlhodobo a komplexne prijímať opatrenia s cieľom znižovania zdravotných, sociálnych a ekonomických dosahov spôsobených užívaním tabakových výrobkov. Opatrenia sú súčasťou pravidelne aktualizovaného Národného akčného plánu na kontrolu tabaku, zahŕňajúc multirezortný prístup zainteresovaných inštitúcií v rámci zabezpečenia komplexnosti s jasne zadefinovanými úlohami pre jednotlivé rezorty.


Aj v súčasnej nepriaznivej pandemickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 sa WHO snaží neustále upozorňovať na riziká, ktoré sú spojené s vysokou chorobnosťou a predčasnou úmrtnosťou fajčiarov na respiračné ochorenia, vrátane ochorenia COVID-19, ktorým je možné predchádzať.


Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, grafiku a video spracoval Odbor komunikácie