ÚVZ SR: VLÁDA SR SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 21. august 2019 13:35

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 21.08.2019 návrh novely zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela právnej normy, ktorú vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, bude predložená na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Účinnosť novely je naplánovaná na 1. januára 2020.


NOVELA ZÁKONA Č. 355/2007 Z. Z. O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV


1.      Posilňujeme ochranu zdravia detí: do škôlok budú môcť byť prijaté iba zaočkované deti

Po viac ako ročnej dôslednej odbornej diskusii, s cieľom ešte efektívnejšej prevencie ochrany zdravia detskej populácie navrhujeme, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa v rámci povinného očkovania zodpovedajúce jeho veku a podľa očkovacieho kalendára. Do predškolského zariadenia bude prijaté aj dieťa, ktoré má laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok alebo dieťa, ktoré nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Uvedené sa nevzťahuje na deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku za účelom povinného predprimárneho vzdelávania. V návrhu novely zákona navrhujeme aj zrušenie sankcií za odmietnutie povinného očkovania, ktoré v súčasnosti môžu byť uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur. Sankcie by sa zrušili po 12 rokoch od zavedenia do praxe.


Zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu zavádzame v záujme ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva pred zavlečením závažných infekčných ochorení do kolektívu. Kolektívne zariadenie totiž vytvára podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre vnímavé deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky.


Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR si uvedomujú, že uvedená téma je pre rodičov mimoriadne citlivou témou. Aj z tohto dôvodu MZ SR spolu s ÚVZ SR pristúpili k rozhodnutiu zrušiť sankcie za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu. Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.


Pri súčasných zdravotných hrozbách ako sú napríklad osýpky, v krajinách EÚ ako aj na Slovensku odborníci zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami. Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj Francúzsko.


Ako je to s úrovňou zaočkovanosti pod 95%?

Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili hranicu 95 % vo všetkých kontrolovaných ročníkoch narodenia. Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 95,2 % (základné očkovanie  proti MMR, ročník 2016) až 97,7 % (preočkovanie proti DTaP-IPV – ročník narodenia 2004).

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje zaočkovanosť detskej populácie za posledný rok pod 95%, teda pod hranicou potrebnou na dosiahnutie kolektívnej ochrany populácie na krajskej úrovni, a to v rámci základného očkovania proti MMR v 15. - 18. mesiaci života v ročníku narodenia 2016 v troch krajoch a v ročníku narodenia 2015 v dvoch krajoch.

Na okresnej úrovni bola nižšia ako 95 % zaočkovanosť zistená v rámci:

 • očkovania prvou dávkou MMR vakcíny u detí narodených v roku 2016 v 27 okresoch,

 • základného očkovania tromi dávkami hexavalentnej vakcíny (proti DI-TE-PER-VHB-HIB-POLIO) u detí narodených v roku 2016 v  11 okresoch,

 • základného očkovania tromi dávkami proti pneumokokovým nákazám u detí narodených v roku 2016 v  12 okresoch,

 • preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne v 6. roku života u detí narodených v roku 2011 v 11 okresoch,

 • preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu detskej obrne v 13. roku života detí narodených v roku 2004 v 2 okresoch.

 * Na Slovensku sa povinne očkuje proti desiatim infekčným ochoreniam.


Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte infekčných ochorení ovplyvniteľných očkovaním v Slovenskej republike viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Avšak pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do Slovenskej republiky vylúčené. Príkladom sú epidémie osýpok v roku 2018 a 2019 na východnom Slovensku. Preto nemožno spochybňovať dôležitosť pravidelného povinného očkovania.2.      Záleží nám aj na ochrane zdravia mladistvých: meníme pravidlá pri využívaní služieb solárnych zariadení

Posilnením prevencie v oblasti zdravia mladistvých chceme zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože. V praxi to bude znamenať, že osobám mladším ako 18 rokov bude zakázané poskytovať služby opaľovania pokožky umelými zdrojmi ultrafialového žiarenia (UV) v komerčných soláriách. MZ SR spolu s ÚVZ SR považuje zmeny v poskytovaní služieb komerčných solárií za opodstatnené, zákaz vstupu pre osoby mladšie ako 18 rokov je aktuálne platný napríklad v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Kanada či vo vybraných krajinách Spojených štátov amerických.


Ultrafialové žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén a osoby mladšie ako 18 rokov zaraďujeme medzi rizikovú skupinu.
Pokožka mladistvých je tenšia, a preto omnoho citlivejšia na účinky UV žiarenia. Závery epidemiologických štúdií IARC potvrdili, že vystavenie sa UV žiareniu v mladosti najviac prispieva k poškodeniu kože a riziku rozvoja melanómu v ďalšej časti života. V súčasnosti je vo svete zaznamenávaný významný nárast melanómu kože najmä medzi mladými ženami do 30 rokov. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú 2,5-až 3-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Svetová zdravotnícka organizácia(WHO) a ani Európsky kódex proti rakovine neodporúča používať solárne zariadenia na kozmetické účely.


Od úpravy legislatívy si sľubujeme nielen posilnenú prevenciu v oblasti ochrany zdravia mladistvých, ale aj zodpovednejší prístup k danej problematike zo strany prevádzkovateľov.
Obmedzenie osobám mladším ako 18 rokov navštevovať komerčné soláriá za účelom opaľovania sa umelým zdrojom UV žiarenia doteraz vyplývalo iba z európskej technickej normy pre soláriá. Prax nám však ukázala, že opatrenie je nedostatočné, pretože niektorí prevádzkovatelia napriek tomu umožňujú mladistvým opaľovať sa v solárnych zariadeniach - spomínaná norma nie je záväzná s čím je spojená aj sťažená situácia pri vymáhaní porušenia zákazu od prevádzkovateľov. Ak bude zákaz explicitne stanovený v zákone, umožní to vymáhanie jeho porušenia.3.      Do reštaurácií aj so spoločenským zvieraťom, no s jasnými pravidlami

Do reštaurácií bude po novom možné vstúpiť aj so spoločenským zvieraťom – avšak za jasne nastavených pravidiel. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne, že umožní vstup zákazníka so spoločenským zvieraťom do konzumnej časti prevádzky, bude musieť zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste priamo pri vstupe do konzumných priestorov prevádzky. Chceli sme tak nastaviť pravidlá, ktoré budú prijateľné pre širokú populáciu. Ľudia sa tak budú môcť rozhodnúť, či takúto prevádzku navštívia. Ak prevádzkovateľ, napríklad reštaurácie, súhlasí, tak zákazník bude môcť so spoločenským zvieraťom vstúpiť do konzumných priestorov napr. reštaurácie, kaviarne, cukrárne alebo na ich letné terasy (prevádzky verejného stravovania).


Návrh novely zákona reflektuje na diskusiu v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti. Diskusia vznikla v súvislosti s aktuálne platným obmedzením vstupu spoločenských zvierat do konzumných priestorov prevádzok verejného stravovania, s výnimkou osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.


Umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy nesmie znížiť, respektíve ohroziť hygienickú úroveň prevádzky, ani ohroziť zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a nápojov. Z tohto dôvodu bude musieť prevádzkovateľ verejného stravovania doplniť v prevádzkovom poriadku požiadavky na hygienicko-sanitačný režim (pôjde napríklad o požiadavky na priebežné čistenie a vyčlenené samostatné čistiace náradie, tiež bude potrebné zabezpečiť jednorazové nádoby na napájanie pre zvieratá).


Za spoločenské zviera sa podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o ochrane spoločenských zvierat považuje napríklad domestikovaný druh psa, mačky či králika.4.      Znižujeme administratívnu záťaž pre podnikateľov

Podnikateľom a právnickým osobám by sa malo znížiť administratívne zaťaženie, oslobodení budú aj od platenia vybraných správnych poplatkov. Opatrenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie a vyjsť v ústrety podnikateľskej obci, prinášajú okrem debyrokratizácie aj ušetrenie nákladov na jedného podnikateľa v hodnote niekoľkých stoviek eur.


V súčasnosti musia všetky prevádzky vrátane administratívnych priestorov prejsť v zmysle legislatívy posudkovou činnosťou zo strany príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, teda majú povinnosť požiadať ho o schválenie prevádzky, čo mnohí podnikatelia považovali za nadmernú byrokraciu.


Po zvážení všetkých relevantných argumentov a s úmyslom znížiť podnikateľské zaťaženie na Slovensku, sme sa rozhodli vypustiť posudkovú činnosť pri vybraných typoch prevádzok jej nahradením oznamovacou povinnosťou. Ide napríklad o: 

 • administratívne priestory

 • telovýchovno-športové zariadenia

 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo a ubytovacie zariadenia s výnimkou ubytovacích zariadení sociálnych služieb a ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 • zotavovacie podujatia

 • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov

 • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín


Nahradenie posudkovej činnosti za oznamovaciu povinnosť sa bude týkať aj tých prevádzok, ktoré už boli orgánmi verejného zdravotníctva schválené a dochádza len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní.


Uvedenou zmenou nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, nakoľko tieto prevádzky budú naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. Štátny zdravotný dozor bude možné zefektívniť a zintenzívniť vzhľadom na uvoľnenie doposiaľ využívaných kapacít práve pri posudkovej činnosti. Reforma posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva vychádza aj z Národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“.


V rámci zlepšenia podnikateľského prostredia by sa malo zrušiť i niekoľko ďalších povinností. Ďalšou reformnou zmenou je zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predkladať prevádzkové poriadky na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva zo strany vybraných prevádzok, povinnosť vypracovať ho však stále zostáva.  Ide napríklad o zariadenia spoločného stravovania, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a ubytovacie zariadenia s výnimkou zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Ruší sa tiež povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel (úlohou orgánov verejného zdravotníctva je posudzovanie opatrení z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie a nie kontrola dodržiavania predpisov, ktoré sú v kompetencii iných orgánov štátnej správy).