Komuniké z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve V4 + fotogaléria Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 14:35
 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 468 z 24. mája 2006 schválila program slovenského predsedníctva V4, v ktorom poverila členov vlády realizovať v rámci svojich kompetencií ciele slovenského predsedníctva V4.

 

Plnením predmetného uznesenia bolo aj pracovné stretnutie hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4 v dňoch  04. - 06. júna 2007 v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v Častej - Papierničke.

Hlavní hygienici a odborníci na verejné zdravotníctvo rokovali a diskutovali o základných prioritách v oblasti verejného zdravotníctva, ktoré boli rozdelené do jednotlivých pracovných blokov.

 

I.      "Zdravotná výchova detí a mládeže"

 

II.     "Výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež zamerané na prevenciu konzumácie alkoholu a drog"

 

III.    "Výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež zamerané na výchovu k správnej životospráve"

 

IV.    "Príprava seniorov na zdravý životný štýl v starobe"

 

V.     "Pripravenosť členských krajín V4 na pandémiu vtáčej chrípky"

 

Na úvod pracovného stretnutia prítomných privítal doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Počas jednotlivých rokovaní sa zúčastnení vyjadrili, že je nevyhnutné uľahčiť výmenu informácií o uskutočňovaných aktivitách medzi jednotlivými krajinami V 4 v oblasti verejného zdravia. Všetci zúčastnení vzniesli požiadavku častejších stretnutí, pretože osobná komunikácia odborníkov napomáha kvalitnejšiemu riešeniu všetkých oblastí spadajúcich do verejného zdravotníctva.

 

Hlavní hygienici krajín V4 -

 

Slovenská republika zastúpená doc. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH riaditeľom,

Česká republika zastúpená MUDr. Michaelom Vítom, PhD. hlavným hygienikom,

Maďarská republika zastúpená MUDr. Ferencom Falusom, PhD. hlavným hygienikom,

Poľská republika zastúpená MUDr. Andrzejom F. Wojtylom, PhD. hlavným hygienikom,

 

na záver pracovného stretnutia dňa 06.júna 2007  prerokovali a schválili

 

Deklaráciu o vzájomnej spolupráci,

 

v ktorej sa zaväzujú:

 

 • informovať sa o predmetných problémoch prostredníctvom nimi organizovaných odborných konferencií, ktoré budú tematicky zamerané na jednotlivé odbory, oblasti, významné témy, s cieľom aplikovať overené, dobre fungujúce postupy a skúsenosti do vlastnej legislatívy, predpisov, nariadení. 

 • Budovať informačnú databázu o tom, čo určuje priaznivý vývoj zdravotnej situácie v spolupracujúcich krajinách, ako aj v komparácii s inými vyspelými krajinami EÚ.

 • Upozorňovať  na zvyšujúce sa zdravotné riziká a prijímať prípadné spoločné opatrenia na ich detekciu a eliminovanie.

 • Hľadať a uvádzať do života všetky formy a prostriedky spolupráce pri využívaní európskych finančných zdrojov určených na financovanie spoločných projektov, zameraných najmä na dlhodobú propagáciu zdravého životného štýlu, ochrany a udržania si zdravia, znižovanie výskytu závažných chorôb a poškodení a zamedziť tak znižovaniu kvality života populácie.

 • Spolupracovať pri zlepšení determinantov zdravia - životné, pracovné a sociálne prostredie, ekonomika, kultúra, sociálna situácia a informovať sa aj o vyhodnocovaní dopadov prijatých opatrení na zdravie ich obyvateľstva.

 • Informovať sa a spolupracovať na špecifických potrebách celého európskeho regiónu, navrhovať konkrétne aktivity na zlepšenie situácie.

 • Informovať o starostlivosti o rizikových a znevýhodnených občanov, o projektoch pomoci v rámci komunitnej medicíny, o prijatých špeciálnych službách v oblasti verejného zdravotníctva, najmä o riešení rómskej zdravotnej osvety a práci s rómskymi asistentmi. Organizovať výmenné stáže rómskych zdravotných asistentov.

 • Spolupracovať vo sfére podpory psychického a fyzického zdravia v oblasti detí a mládeže - zvýšiť vzájomnú informovanosť krajín a vytvárať spoločné projekty.

 • Informovať sa o formách a postupoch pri informovanosti verejnosti s vývojovými trendami zdravotného stavu obyvateľstva o príčinách chorôb, príčinami chorôb a spôsobmi, ako im predchádzať tak, aby sa dosiahol vysoko efektívny preventívny charakter opatrení.

 • Spolupracovať na  legislatívnych opatreniach prijatých najmä v oblasti stratégie ochrany zdravia, stratégie rozvíjania zdravia, stratégie zdravotníckej prevencie.

 • Spolupracovať pri riešení krízových situácií najmä v epidemiologickej oblasti - povinné a odporúčané očkovanie, epidémie a pandémie chrípky, vtáčej chrípky a pod., ako aj pri mimoriadnych situáciách - rýchla eliminácia vzniknutých následkov.

 • V rámci medzinárodných projektov ďalej rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými národnými referenčnými centrami a výsledky spoločnej práce prezentovať na akreditovaných medzinárodných fórach.

 • K zabezpečeniu práce zúčastnené strany určia odborných garantov pre jednotlivé oblasti a zaväzujú sa pravidelne informovať o jednotlivých krokoch a postupoch pri plnení konkrétnych úloh.

Deklarácia o vzájomnej spolupráci

 

Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH pri podpise deklarácie

Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD. pri podpise deklarácie

 

 

 

Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD. pri podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Spoločná fotografia účastníkov pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Spoločná fotografia účastníkov pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4