Doplnenie stanoviska Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 11:00

Na doplnenie uvádzame, že  MZ SR  na základe legislatívne upravenej evidencie  a registrácie chorôb z povolania v SR zaznamenalo v r. 2006 ako najčastejšie hlásenú chorobu z povolania, v zhode s väčšinou štátov Európskej únie, chorobu z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia, t. j. profesionálne ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín v počte 230 hlásení - 46,7 %  z celkového počtu  492 priznaných chorôb z povolania v SR. V 74 prípadoch išlo o ženy, čo predstavuje  32,2 % zo všetkých hlásení na túto chorobu z povolania. Tento vysoký podiel ochorení z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia potvrdil, že zamestnanci určitých profesií stále vykonávajú neprimerane ťažké, fyzicky náročné práce. Táto choroba vznikla najčastejšie v odvetví ťažby nerastných surovín (52,2 %) a v priemyselnej výrobe (37,8 %). Najčastejšie sa zistila vo vekovej kategórii 50 - 55 ročných zamestnancov (31,3 %), čo zodpovedá dlhodobému vystaveniu nadmernej záťaži najmä horných končatín pri práci.

Choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín je od r. 1997 najčastejšie sa vyskytujúcou chorobou z povolania v SR zo 47 chorôb  z povolania  uvedených v zozname chorôb z povolania, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ako aj existujúceho NV SR č. 359/2006 Z.z. je legislatívne stanoviť kritéria a definovať  opatrenia týkajúce  fyziologických podmienok pri práci, ktorých dodržiavanie zamestnávateľmi zabezpečí ochranu zdravia zamestnancov. Tieto opatrenia umožnia  predchádzať  poškodeniam podpornopohybovej sústavy zamestnancov,  nakoľko tieto ochorenia, čo do počtu, zaujímajú popredné miesto aj  v práceneschopnosti  aktívnej pracujúcej populácie v SR.  

 

 

Bratislava, 3.5.2007