Tlačová správa - nový zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve Tlačiť
Tlačové správy
Utorok, 23. jún 2009 10:45

T l a č o v á    s p r á v a

BRATISLAVA  28.10.2005

 

Dňa 1. novembra 2005 vstupuje do platnosti nový zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje povinnosti v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebných služieb, krematórií , pohrebísk a podmienky balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad”) v tejto súvislosti upozorňuje, že podľa nového zákona za úpravu tela pred uložením do rakvy je zodpovedná pohrebná služba, ktorá zabezpečuje pohreb alebo kremáciu. Podľa § 9 prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný zabezpečiť, aby ľudské pozostatky pri preprave na miesto konania pohrebu alebo vystavenia boli oblečené a uložené do konečnej rakvy

Pracovníci pohrebnej služby, ktorí prídu  vyzdvihnúť telo zosnulého na pracovisko, sa musia preukázať dokladom o obstarávaní pohrebu.

Zákon o pohrebníctve tiež ustanovuje, že povolenie na prevádzkovanie pohrebnej služby sa vydá len žiadateľovi, ktorý disponuje chladiacim zariadením na uchovávanie ľudských pozostatkov. Chladiace zariadenie nesmie pohrebná služba prenajímať v zdravotníckom zariadení alebo na  pracovisku úradu.

Úrad ako orgán zodpovedný za výkon pitvy mŕtvych tiež pripomína, že v prípade, ak prehliadajúci lekár nariadi pitvu, náklady na prepravu mŕtveho z miesta  úmrtia na pitvu a prepravu mŕtveho z pitvy do miesta,  kde k úmrtiu došlo, prípadne do miesta pohrebu , ak je miesto pohrebu rovnako vzdialené alebo bližšie ako miesto, kde došlo k úmrtiu uhrádza úrad. V prípade prepravy mŕtveho tela do miesta pohrebu vzdialenejšieho ako miesto úmrtia, úrad uhradí rodine na jej požiadanie časť nákladov na prepravu vo výške rovnajúcej sa nákladom na prepravu mŕtveho tela z miesta pitvy na miesto úmrtia. Vzniknutý rozdiel nákladov na prepravu preukáže obstarávateľ pohrebu (príbuzný) predložením faktúry za prevoz, ktorú uhradil pohrebnej službe pobočke úradu. Následne úrad uzatvorí s obstarávateľom pohrebu zmluvu o refundácii nákladov na prevoz mŕtveho tela po vykonaní pitvy, na základe ktorej mu bude vzniknutý rozdiel nákladov preplatený.  

Ak nebola nariadená pitva, prevoz mŕtveho do chladiaceho zariadenia a miesta pohrebu hradí obstarávateľ pohrebu vybranej pohrebnej službe.

Náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov na pracovisku úradu po uplynutí 24 hodín od vykonania pitvy uhrádza obstarávateľ pohrebu.

 

Kontakt na hovorkyňu ÚDZS:

Mgr. Radoslava Miklášová

tel. 0910 40 44 80, 02/59311267

fax: 02/59311371

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.