Pracovná porada regionálnych hygienikov RÚVZ v SR Tlačiť
Tlačové správy
Piatok, 20. Júl 2012 08:59

V dňoch 12. – 13. 7. 2012 sa v Liptovskom Jáne  uskutočnila pracovná porada hlavného hygienika SR  prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH s regionálnymi hygienikmi v SR.  

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na podnet hlavného hygienika SR, ktorého cieľom bolo informovanie, oboznámenie sa s novým projektmi, s prípravou návrhov noviel zákonov v oblasti verejného zdravotníctva a zhodnotenie doterajšieho pôsobenia Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho príslušných regionálnych úradov.

Prioritou programu boli úlohy súvisiace s legislatívou a úlohy spojené s ochranou a podporou zdravia. Programové vyhlásenie vlády SR na r. 2012 -2016 za úsek verejného zdravotníctva „Starostlivosť o zdravie – zdravý občan, vyliečený pacient a spokojní zdravotníci“, bolo odprezentované na porade a taktiež predložené na Ministerstvo zdravotníctva SR – Odbor analýz, koncepcií a stratégie v zdravotníctve. Vláda SR prostredníctvom tohto vyhlásenia posilní systém verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru. Pripraví strategické materiály, vrátane zámeru na postupnú zmenu do poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom ku komplexnému prístupu starostlivosti o zdravie občanov, národných programov podpory zdravia a preventívnych programov v najdôležitejších oblastiach. Pôjde o všetkých občanov, so zameraním sa na starostlivosť o deti a mladistvých, o ženy, seniorov, onkologických pacientov a o ďalšie najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, prevenciu civilizačných ochorení, podporu  konzumácie zdravých potravín, zdravého životného prostredia a aktívnej rekreácie v prírodnom prostredí. Vláda bude dôsledne dbať na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany zdravia. Bude pokračovať v aktívnej ochrane nefajčiarov a prijímať protialkoholické opatrenia. V tejto súvislosti bol ďalším bodom programu novela zákona o ochrane nefajčiarov. V súčasnosti sa pripravuje tretia novela uvedeného zákona. Legislatívne zmeny sa dotknú aj oblasti pitnej vody, a vôd vhodných na kúpanie. Táto problematika je zapracovaná v novele zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejné zdravia. Úrad verejného zdravotníctva SR na porade informoval o výsledkoch cielených kontrol, ktoré sa uskutočnili v mesiaci jún a zamerané boli na epidemiologicky rizikové činnosti zamestnancov hypermarketov, supermarketov v SR. Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho príslušné regionálne úrady sa zhodli, že v cielených kontrolách budú i naďalej pokračovať, aby tak zabezpečili ochranu zdravia verejnosti. Odborníci z verejného zdravotníctva vynakladajú svoje úsilie aj v oblasti realizácie medzinárodných projektov zameraných na hygienu životného prostredia. Štúdie a výsledky budú prospešné pre ďalší vývoj verejného zdravotníctva a ochranu zdravia obyvateľov SR.

Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho príslušné regionálne úrady budú pokračovať v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a o svojich aktivitách budú verejnosť informovať.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci