Správa z tlačovej besedy pri príležitosti Svetového dňa AIDS Tlačiť
Tlačové správy
Štvrtok, 01. december 2011 14:05

Dňa 1. 12. 2011 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR  v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou tlačovú besedu pri príležitosti Svetového dňa AIDS. “. Tlačovú besedu otvorila Mgr. Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR, na ktorú nadviazal úvodným slovom p. MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik SR.

Tlačovej besedy sa zúčastnil aj MUDr. Peter Truska, CSc. – vedúci Odboru epidemiológie, RÚVZ Bratislava, hlavné mesto  so sídlom v Bratislave, ktorý poskytol prítomným informácie, resp. prehľad  o celosvetovom stave epidémie AIDS, o i. aj o počte reportovaných HIV infekcií v EÚ/EEA v rokoch 1984 - 2009. Na prezentáciu MUDr. Petra Trusku, CSc. nadviazala p. doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. – vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS, SZU, ktorá oboznámila prítomných o diagnostike infekcie HIV/AIDS, priniesla prehľad vyšetrení infekcie HIV v SR, o i. aj o ďalšej primárnej prevencii v súvislosti s problematikou infekcie HIV a choroby AIDS.  MUDr. Miloš Mokráš, CSc. z Kliniky infektológie a geografickej medicíny, FNsP Bratislava informoval prítomných o terapii infekcie HIV/AIDS, resp. o starostlivosti o HIV infikovaných a AIDS chorých. Na záver tlačovú besedu uzavrela hovorkyňa ÚVZ SR - Mgr. Lenka Šramková. Na záver tlačovej besedy mohli prítomní v rámci diskusie položiť odborníkom svoje otázky.

 

 

Prezentácie, ktoré odzneli na tlačovej besede si môžete pozrieť tu:

 

  1. Príhovor

-      MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik SR, ÚVZ SR

 

  1. Surveillance HIV/AIDS v Slovenskej republike

-      MUDr. Peter Truska, CSc. – vedúci odboru epidemiológie, RÚVZ Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave

 

  1. Diagnostika a prevencia HIV/AIDS

-      doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. – vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS, SZU

 

  1. Starostlivosť o HIV infikovaných a AIDS chorých

-      MUDr. Miloš Mokráš, CSc. – Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP Bratislava