Informácia o rozhodnutí hlavného hygienika Slovenskej republiky , ktorým sa zakazuje uvádzať do obehu kozmetické výrobky na bielenie zubov, v ktorých je koncentrácia peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného z iných látok a zmesí vyššia ako 0,1 % Tlačiť
Tlačové správy
Utorok, 29. november 2011 09:19

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami sa zistilo, že na trhu Slovenskej republiky, najmä v rámci internetového predaja, sa vyskytuje veľké množstvo výrobkov na bielenie zubov, uvádzané na trh vo forme gélu, pásikov, pier ako kozmetické výrobky, ktoré obsahujú peroxid vodíka alebo látky  a zmesi, z ktorých sa peroxid vodíka uvoľňuje v niekoľkokrát vyššej koncentrácii ako povoľuje právny predpis – nariadenie vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, v platnom znení.

Uvedené kozmetické výrobky predstavujú pre spotrebiteľov vážne riziko poškodenia zdravia a nakoľko nie sú známe všetky subjekty, ktoré predmetné kozmetické výrobky uvádzajú do obehu ani ich pobyt, hlavný hygienik Slovenskej republiky MUDr. Gabriel Šimko, MPH vydal 21. 11. 2011 rozhodnutie, ktorým sa zakazuje uvádzať do obehu kozmetické  výrobky na bielenie zubov, v ktorých je koncentrácia peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného z iných látok a zmesí vyššia ako 0,1 %. 


Rozhodnutie je umiestnené na vývesnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská 52, 826 45 Bratislava.


 

Bratislava, 24. 11. 2011

 

Príloha: Rozhodnutie 1
            Rozhodnutie 2