Svetový deň bez tabaku 31. máj „Rámcový dohovor o kontrole tabaku“ Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 25. máj 2011 11:17

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne od roku 1989 oslavuje Svetový deň bez tabaku 31. mája. Heslom tohtoročného Svetového dňa bez tabaku je „WHO Rámcový dohovor o kontrole tabaku“.

Rámcový dohovor o kontrole je v histórii prvou medzinárodno - právnou dohodou v oblasti kontroly tabaku. Svetová zdravotnícka organizácia začala od roku 1996 formálne pracovať na príprave Rámcového dohovoru o kontrole tabaku. V rámci šiestich zasadnutí medzivládneho negociačného výboru sa tvorili návrhy a viedli diskusie k zneniu jednotlivých ustanovení dohovoru. Nakoniec Svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji roku 2003 prijalo Rámcový dohovor o kontrole tabaku. Do medzinárodnej účinnosti dohovor vstúpil 27. februára 2005.

Slovenská republika ako 12 krajina z celého sveta sa stala zmluvnou stranou Svetovej zdravotníckej organizácie vo veci implementácie Rámcového dohovoru o kontrole tabaku. Následne historicky prvá konferencia strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku sa konala v roku 2006 (Ženeva), kde sa riešili otázky implementácie dohovoru v praxi prostredníctvom prípravy odporúčaní a protokolov k jednotlivým oblastiam dohovoru.

Od roku 2006 sa konali ďalšie tri zasadnutia Konferencie strán, (Bangkok, 2007, Durban, 2008, Punta del Este, 2010) kde boli prijaté viaceré odporúčania napríklad v oblasti podpory ochrany nefajčiarov, podpory vzdelávania a verejného uvedomenia, odporúčania v oblasti zverejňovania informácií o obsahu a zložení tabakových výrobkov, odporúčania v oblasti reklamy, označenia, odporúčania v oblasti liečby tabakovej závislosti, odporúčania v oblasti ochrany politiky verejného zdravotníctva pred záujmami tabakového priemyslu a mnohé ďalšie.

V súvislosti s prijatými odporúčaniami je preto úlohou zmluvných strán dohovoru prijímať opatrenia v oblastiach:

 1. ochrany politiky verejného zdravotníctva pred komerčnými a inými záujmami tabakového priemyslu.

 2. prijímania cenových a daňových opatrení.

 3. ochrany obyvateľstva od účinkov pasívneho fajčenia.

 4. regulácie obsahu tabakových výrobkov.

 5. zverejňovania informácií o tabakových výrobkoch.

 6. regulácie balenia a označovania tabakových výrobkov.

 7. upozorňovania ľudí o nebezpečenstve tabaku.

 8. zákazu reklamy na tabak, podpory a sponzoringu.

 9. ponuky pomoci ľuďom, ktorí chcú prestať fajčiť.

 10. kontroly nedovoleného obchodovania s tabakovými výrobkami.

 11. zákazu predaja tabakových výrobkov mládeži.

 12. podpora ekonomickej alternatívy pre pestovateľov tabaku.

 

Zdroje:

 1. www.who.int/tobacco/wntd/2011/announcement/en/index.html

 2. History of the WHO Framework Covention on Tobacco Control. Geneva: WHO, 2009, 51 p. ISBN 978-924 156 392 5

V Bratislave 25.5.2011

PhDr. Róbert Ochaba, PhD, MPH