Kancelária hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu Tlačiť

Kanceláriu hlavného hygienika SR  a vedúceho služobného úradu riadi a za jej činnosť zodpovedá vedúci kancelárie.

Kancelária  hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu je osobitný integrujúci útvar ÚVZ SR, ktorého hlavnou náplňou je plnenie úloh ÚVZ SR vo vzťahu k ministerstvu zdravotníctva, k vláde SR a jej orgánom.

 

Kancelária hlavného hygienika SR  a vedúceho služobného úradu najmä:

a)    posudzuje vecnú stránku dokumentov a v úzkej súčinnosti s   hlavným hygienikom SR  a vedúcim služobného úradu rozhoduje o spôsobe ich vybavenia,

b)    posudzuje všetky výstupné dokumenty po obsahovej a formálnej stránke  pred podpisom HH SR a VSÚ

c)    vykonáva kontrolu a  plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na úseku verejného zdravotníctva a v súčinnosti s odbornými útvarmi úradu vypracováva odpočet PVV SR rozpracovaného na podmienky verejného zdravotníctva,

d)    zabezpečuje a vykonáva kontrolu plnenia vyhlásených hlavných úloh ministerstva zdravotníctva a legislatívnych úloh,

e)    vedie evidenciu  materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR za ÚVZ SR  

f)     vedie evidenciu uznesení vlády SR

g)    vykonáva rozpis uznesení vlády SR na jednotlivé útvary ÚVZ SR a časovú a vecnú kontrolu ich plnenia

h)    vedie archiváciu spisov HH SR a VSÚ ÚVZ SR

i)     vedie evidenciu záznamov  z  gremiálnych porád ministra zdravotníctva SR

j)     spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi ÚVZ SR

 

Kancelária hlavného hygienika SR  a vedúceho služobného úradu plní najmä tieto úlohy:

a)    zodpovedá za vedenie metodických pokynov a opatrení hlavného hygienika SR  a vedúceho služobného úradu,

b)    zúčastňuje sa na operatívnych poradách HH SR a VSÚ, vyhotovuje záznamy a kontroluje plnenie úloh z nich vyplývajúcich

c)    koordinuje vypracovávanie materiálov odbornými útvarmi ÚVZ SR na rokovanie gremiálnej porady ministra zdravotníctva SR a vlády SR

d)    zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplynuli z uznesení gremiálnych porád ministra zdravotníctva SR.

e)    zabezpečuje hlásenia o plnení úloh z uznesení vlády SR

f)    spracúva a sumarizuje:

1.    materiály z odborných organizačných útvarov ÚVZ SR,

2.    informačné a odborné podklady pre potreby hlavného hygienika SR  a vedúceho služobného úradu.

 

Kancelária hlavného hygienika SR  a vedúceho služobného úradu ďalej plní úlohy podľa pokynov  hlavného hygienika SR  a vedúceho služobného úradu.