Odbor komunikácie Tlačiť

Odbor komunikácie zabezpečuje najmä tieto úlohy:

a) v mediálnej komunikácii:

1. koordinácia, rozvoj a realizácia komunikačných aktivít,
2. organizácia tlačových konferencií a odborných seminárov pre masmédiá,
3. príprava tlačových správ na akruálne témy,
4. príprava mediálnych výstupov (stanovísk) v spolupráci s jednotlivými organizačnými
útvarmi ÚVZ SR a s RÚVZ v SR,
5. spolupráca s MZ SR pri poskytovaní mediálnych výstupov,
6. zabezpečovanie komunikácie a poskytovanie informácií pre verejnosť prostredníctvom
masmédií v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi ÚVZ SR,
7. koordinácia mediálnej komunikácie s inštitúciami, so stavovskými a záujmovými
organizáciami v zdravotníctve,
8. zabezpečovanie monitoringu masmédií a realizácia spätnej väzby,

b) v marketingovej komunikácii:

1. realizácia práce s verejnosťou prostredníctvom marketingových nástrojov (komunikač-
ného mixu),
2. koordinácia marketingovej komunikácie s inštitúciami, so stavovskými a záujmovými
združeniami v zdravotníctve,
3. poskytovanie informácií pre verejnosť v rôznych formách,
4. pri príprave propagačných materiálov pre laickú i odbornú verejnosť spolupracuje s
odbornými organizačnými útvarmi ÚVZ SR,
5. sledovanie postojov verejnosti a záujmových skupín,
6. zabezpečuje aktualizáciu webovej stránky ÚVZ SR, zverejňovanie materiálov na
Intranete v spolupráci s referátom informatiky,

c) vybavuje žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi ÚVZ SR,
d) vedie automatizovanú evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov cez registratúru a hmotnú evidenciu žiadostí,
e) zbiera a spracúva údaje v oblasti povinného očkovania (v súvislosti s odmietaním povinného očkovania) od jednotlivých RÚVZ v SR v 3 mesačných intervaloch,
f) vypracováva plán tlačových besied na príslušný kalendárny rok,
g) vedie evidenciu poskytnutých výstupov ÚVZ SR pre masmédiá,
h) vedie evidenciu poskytnutých výstupov RÚVZ v SR pre masmédiá,
i) vedie evidenciu (prehľad) informácií uverejnených na webovej stránke ÚVZ SR (v tabuľkovej forme),
j) zabezpečuje administratívnu prácu referátu.