Programy a projekty Odboru lekárskej mikrobiológie Tlačiť

Číslo úlohy

Názov úlohy

Pracovisko, ktoré sa podieľa na plnení úlohy

6.7

Environmentálna  surveillance  poliomyelitídy  a  sledovanie  VDPV

NRC pre poliomyelitídu

8.2

Diferenciálna diagnostika respiračných ochorení

NRC pre chrípku

8.6

Diagnostika exantémových ochorení

NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu