Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k sobotňajším voľbám (15. máj 2021) Tlačiť
Streda, 12. máj 2021 12:20

Rozhodnutím č. 54 predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 09. februára 2021 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí, a to na (sobotu) 15. mája 2021 (ďalej len „Rozhodnutie predsedu NR SR“). Jednotlivé obce, ktorých sa predmetné voľby týkajú a v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, poukázali na súčinnosť, ktorú je Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), resp. príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) povinný poskytnúť príslušnej obci podľa ustanovenia § 35 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Volebný zákon“) pre účely výkonu Volebného zákona.


Obce pre účely výkonu Volebného práva požadujú osobné údaje o osobách, ktorým bola obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia, aby mohli posúdiť a/alebo určiť existenciu prekážky práva voliť v súlade s ustanovením § 4 písm. a) v spojení s ustanovením § 9 ods. 8 Volebného zákona a túto prekážku vyznačiť v stálom zozname voličov.


Týmto v súlade s ustanovením § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


usmerňujeme všetky RÚVZ
 

aby podľa svojej príslušnosti poskytli obci, v ktorej sa budú konať voľby do jej orgánov na základe Rozhodnutia predsedu NR SR, súčinnosť v súlade s ustanovením § 35 Volebného zákona, a to výlučne za podmienky, že uvedená obec riadne požiada príslušný RÚVZ písomne alebo elektronicky o poskytnutie súčinnosti podľa ustanovenia § 35 Volebného zákona, a to:
 

  1. výlučne na účel výkonu Volebného zákona, konkrétne na posúdenie/určenie a vyznačenie v stálom zozname voličov príslušnou obcou, či v deň volieb existuje prekážka práva voliť v súlade s ustanovením § 4 písm. a) Volebného zákona;

  2. výlučne osobné údaje osôb, ktoré najneskôr ku dňu konania volieb 15. mája 2021 dovŕšili 18 rokov veku, a ktoré majú ku dňu konania volieb obmedzenú osobnú slobodu z dôvodov ochrany verejného zdravia;

  3. výlučne osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ mu rodné číslo nebolo pridelené, názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu fyzickej osoby a údaj o tom, že bola osobe obmedzená osobná sloboda z dôvodov ochrany verejného zdravia (bez akýchkoľvek údajov o diagnóze alebo iných údajov o zdraví osoby);

  4. každé poskytnutie predmetných osobných údajov obci musí byť primerane organizačne a technicky zabezpečené zo strany RÚVZ (v prípade osobného poskytnutia údajov musí byť poskytnutie osobných údajov uskutočnené na základe písomného odovzdávacieho/preberacieho protokolu);

  5. uchovávať rozsah/zoznam poskytnutých osobných údajov po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa ich poskytnutia obci.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD, MPH, v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky