Výživové doplnky Tlačiť
Utorok, 22. december 2015 09:38

 Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy. Sú koncentrovanými zdrojmi živín. Nie sú liekmi, neslúžia na liečbu a preto je v ich prípade zavádzajúce a klamlivé a zároveň preto zakázané uvádzať akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení. Výživové doplnky nesmú obsahovať zložky v množstvách ako sú v liekoch, nesmú obsahovať omamné, psychotropné látky a akékoľvek iné zložky, ktoré nie sú bezpečné, resp. v množstvách, ktoré nie sú dokázateľne bezpečné. Pokiaľ obsahujú tzv. nové zložky, tieto musia byť v súlade s nariadením (EC) 2015/2283.
 

Každý, kto umiestňuje výživový doplnok na trh je v plnej miere zodpovedný za jeho zdravotnú bezpečnosť a súlad s príslušnou legislatívou EU a SR. To znamená, že uvedený výživový doplnok musí spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy (zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady,  ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, legislatíva týkajúca sa najmä prídavných látok do potravín, extrakčných rozpúšťadiel, aróm, enzýmov, kontaminantov, rezíduí pesticídov, obalových materiálov, všeobecného označovania a osobitne označovania alergénov, všeobecnej hygieny, mikrobiologických kritérií a osobitných prísad do potravín a iné právne predpisy na tomto úseku) aj požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16826/2007- OL, ktorým sa vydáva siedma hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení (ďalej len „výnos č. 16826/2007 – OL“) a nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica EP a Rady 2002/46/ES a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov v platnom znení. V prípade použitia výživových a zdravotných tvrdení v označení, propagácii a reklame uvedeného výživového doplnku ste povinní dodržiavať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach v označení potravín v platnom znení. Zároveň Vás upozorňujeme na rešpektovanie § 17 ods. 2 výnosu č. 16826/2007 – OL, v ktorom je uvedené: „Označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti.“
 

Od dňa 1. januára 2016 platí podľa § 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 355/2007 Z. z.) pre každého prevádzkovateľa zodpovedného za umiestnenie výživového doplnku na trh v Slovenskej republike (t. j. výrobca, dovozca alebo distribútor) oznamovacia povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR doručením Oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín pri umiestnení na trh najneskôr v deň ich umiestnenia na trh nasledovným spôsobom:

 1. Formou elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk (v ľavom menu vyberiem „všeobecná agenda“, typ poskytovateľa - „ Úrad verejného zdravotníctva SR), zadám sprievodný text a vložím vyplnený elektronický formulár, ktorý podpíšem prostredníctvom občianskeho preukazu alebo mandátneho certifikátu a odošlem cez Slovensko.sk na Úrad verejného zdravotníctva SR.
  slovensko_sk

 2. Odoslaním na emailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  vo formáte *. pdf. opatrené elektronickou autorizáciou (elektronickým podpisom) (nie vo formátoch: .XLS, .JPG, .DOC, .XLSX a pod.). V predmete emailu uveďte text: „VD_presný a úplný názov výživového doplnku _oznamovateľ _presný a úplný názov firmy vrátane formy (napr. a.s., s.r.o.), ktorá si mailom plní oznamovaciu povinnosť voči ÚVZ SR( napr. Vitamín C 100 mg _Anna Maja_ Citadela, s.r.o. Nábrežná 3, Bratislava 50).ÚVZ SR má nastavený pre prijímanie oznámenia mailom automatický odpovedač s podpisom, ktorý znie: "Splnili ste si oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. q) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše oznámenie bude ÚVZ SR zaevidované v registri zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov. Formulár je potrebné uložiť na disk počítača, vyplniť v programe Adobe Acrobat Reader a odoslať ako prílohu vloženú do e-mailu, NIE v Adobe Acrobat Reader prostredníctvom tlačidla Odoslať formulár.
  Video návod na podpísanie dokumentu elektronickým podpisom: priamo v pdf súbore:
  https://www.sslmentor.sk/napoveda/ako-podpisat-pdf-dokument alebo online
  https://www.youtube.com/watch?v=Xc3c2J0QQ_Q

   

 3. V prípade zaslania oznámenia neopatreného elektronickou autorizáciou na emailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  (tzn. registračný formulár vo formáte *. pdf.(nie vo formátoch: .XLS, .JPG, .DOC, .XLSX a pod.). (Formulár je potrebné uložiť na disk počítača, vyplniť v programe Adobe Acrobat Reader a odoslaťako prílohu vloženú do e-mailu, NIE v Adobe Acrobat Reader prostredníctvom tlačidla Odoslať formulár), je potrebné zaslať ÚVZ SR oficiálnou poštou aj oprávnenou osobou podpísané Doplnenie oznámenia PDF_icon (vzor oznámenia písomne).


jednom elektronickom Oznámení je možné zaslať LEN jedno Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku. Predmet správy prosíme uviesť: VD_nazov vyrobku. V prípade postupu podľa bodu 3  -  oprávnenou osobou podpísané Doplnenie oznámenia zasielané oficiálnou poštou môže obsahovať názvy viacerých oznámených výživových doplnkov.
 

Po exspirácii platobného príkazu (PP) je potrebné požiadať o vydanie nového PP. V predmete mailu treba uvádzať: ž. o nový PP k č. ....../19... VD_názov výrobku.

Dátum poslednej aktualizácie: 22.08.2019
Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku si môžete stiahnuť tu: Registračný formulár PDF_icon. Formulár Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu. 


Usmernenie k vyplneniu Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku PDF_icon
 

Zaevidovanie výživového doplnku bude v registri výživových doplnkov vykonané až po uhradení správneho poplatku podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
 

Po spracovaní zaslaného oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku Vám bude zaslané mailom potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijal Vaše oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku (§ 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z.) a zároveň Vám bude zaslaný platobný predpis (PP) na ktorom je uvedené spisové číslo.
 

Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

-     prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné E2E referenciu z platobného predpisu uviesť do Poznámky.

-     zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

-     zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).


Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na ÚVZ SR, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme.

Striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok vrátený späť. https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok.


Register zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov sa aktualizuje v mesačných intervaloch, vždy k piatemu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2016 *
*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku

Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2017 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2018 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2019 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku

Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2020 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2021 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku je možné posielať iba
 vo formáte PDF_icon (pdf), vyplnenom v aplikácii Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete stiahnuť na tejto stránke.V prípade informácií k výživovým doplnkom otázky zasielať na e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Posledná úprava Utorok, 02. november 2021 15:14