Register odborne spôsobilých osôb Tlačiť

 Register odborne spôsobilých osôb (csv):

odber vzoriek - meranie azbestu v pracovnom prostredí

meranie denného a umelého osvetlenia

meranie elektromagnetického poľa

meranie hluku a vibrácií

hodnotenie zdravotných rizík a hodnotenie vplyvov

odber vzoriek

meranie prachu

skúšanie vôd, ovzdušia, ...

meranie tepelno vlhkostnej mikroklímy

kvalitatívne hodnotenie
odbery a biologicke a ekotoxikologicke skúšanie vzoriek zo životného a pracovného prostredia

odbery a mikrobiologicke skúšanie vzoriek zo životného a pracovného prostredia

Činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany

prevádzkovanie balzamovania a konzervácie