Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (36. týždeň) Tlačiť
Piatok, 06. september 2019 13:31

swimming2V 36. týždni (ku dňu 5.9.2019) dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Ku koncu 36. týždňa bola ukončená prevádzka na 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK"): Kuchajda, Zelená voda - Kurinec, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka,  Vinianske jazero, Delňa, Ružiná pri obci Divín, Veľká Domaša - Tíšava a Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.   


Na základe odberov vzoriek je vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 6 PK a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Stará Myjava

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné

KE

 

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž  ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je len čiastočne prístupná pre verejnosť.


Voda naďalej nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: Ružín - prítoky, Štrkovisko Čaňa, Rybníky Slovenská Volová, Ružín (Košice), Ružín (Gelnica) a Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená znížená priehľadnosť na Šintavských baniach a znížená priehľadnosť i zvýšená farba na Lipovina - Bátovce; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


V 36. týždni boli odbery vzoriek vôd na kúpanie vykonané z VN Nitrianske Rudno a VN Kanianka; výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii. Výsledky laboratórnych analýz odberov vzoriek vôd potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie vo Vajnorskom jazere, Čunove, Rusovciach - Candelli, Veľkom Draždiaku a nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 36. týždňa 120 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 346 bazénov.


Na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Nesvady bola opätovne obnovená prevádzka troch odstavených bazénov (oddychového B2, oválneho oddychového B2B a detského B3) dňom 4.9.2019.


Ku koncu 36. týždňa bola ukončená prevádzka všetkých sezónnych kúpalísk a bazénov v okresoch, na ktorých vykonávajú ŠZD RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, Košiciach, Martine, Prešove, Rožňave, Topoľčanoch, Trebišove, Trenčíne, Svidníku, Vranove nad Topľou i RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach; prevádzka bola ukončená aj na ďalších sezónnych kúpaliskách v ostatných okresoch.


Čiastočne ukončená bola prevádzka vonkajších bazénov na TK Komárno (v prevádzke zostali 3 sezónne bazény - neplavecký, plavecký a oddychový ako aj celoročný relaxačný a vnútorný oddychový).


T. č. sú mimo prevádzky vnútorný detský bazén (z technických príčin), vonkajší detský bazén a vonkajšie tobogany v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus“; dva bazény v krytej hale na TK I Štúrovo; detský bazén pre deti do 10 rokov na Biokúpalisku "KRTKO" vo Veľkom Krtíši; plavecký bazén v Krytej plavárni Veľký Krtíš (z dôvodu rekonštrukcie stropu nad bazénom, v prevádzke je iba regeneračný bazén); 4 bazény na Kúpalisku TERMÁL s.r.o, Dolná Strehová (pre nízku návštevnosť, v prevádzke zostali už iba 2 bazény). Zrušený bol bazén v Hoteli Legend v Dunajskej Strede a prevádzkované nie sú ani bazény v Hoteli RING v Dunajskej Strede.


Počas zhoršených poveternostných podmienok boli zatvorené obe kúpaliská v okrese Levoča (Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Kúpalisko Spišský Hrhov). Momentálnemu stavu počasia sa prispôsobovala prevádzka Kúpaliska Modrá perla Veľké Úľany, TK Horné Saliby i vonkajších bazénov vo Wellness centre Patince. Len v horúcich dňoch boli v prevádzke bazény pri Penzióne KOTVA v Trstenej. Vzhľadom na počasie návštevnosť klesla na Letnom kúpalisku (ďalej len „LK“) v Čadci; veľmi nízka návštevnosť bola zaznamenaná na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici i Biokúpalisku v Snine.


V tomto týždni RÚVZ vykonávali ŠZD, ŠZD spojený s odberom vzoriek
i odbery vzoriek vôd na kúpanie z jednotlivých bazénov na UK už len ojedinele. Napr. ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný na TK Komárno; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpaliska neboli zistené.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov v detskom bazéne s atrakciami, oddychovom a vonkajšom detskom bazéne i vírivke vo Wellness centre Patince. Na kúpalisku boli zabezpečené nápravné opatrenia a opakované odbery vzoriek vody na kúpanie.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe posledných odberov aj v detskom bazéne na LK Stropkov; opakovaný odber nebude vykonaný z dôvodu ukončenia prevádzky kúpaliska od 2.9.2019.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky