Čo sú to úmyselné úrazy? Tlačiť
Piatok, 30. máj 2014 10:41

ideaÚmyselné úrazy sú úrazy, ktoré sú výsledkom násilia. Násilie je SZO definované ako „úmyselné použitie fyzickej sily alebo moci, hroziacej alebo skutočnej voči sebe samému, inej osobe, alebo skupine osôb, ktoré buď vyústi alebo je veľká pravdepodobnosť, že vyústi do úrazu, smrti, psychickej ujmy, týrania alebo deprivácie“ (Krug et al., 2002). Táto definícia násilia zahŕňa širokú škálu činov, ide nad rámec fyzických skutkov, zahŕňa hrozby, zastrašovanie, dokonca nedbanlivosť a skutky zanedbávania, hoci nemusia byť vnímané ako úmyselné.


Úmyselné úrazy môžeme rozdeliť na 3 hlavné typy, a to: týranie detí, násilie medzi rovesníkmi a sebapoškodzovanie.


sipkaÚmyselné  úrazy detí a mladistvých sú vo významnej  miere ovplyvnené  ekonomickou  vyspelosťou krajiny:


Z viac ako 35 000 detí a adolescentov vo veku 0-19 rokov, ktorí každoročne zomrú v EÚ, približne 24% alebo asi 9 100 úmrtí je v dôsledku úrazu. Zhruba tretina týchto úmrtí je klasifikovaných ako úmyselné alebo neurčeného zámeru (MacKay & Vincenten, 2012). Je tu veľká variabilita v úrovni úmrtí v dôsledku úmyselných úrazov, s viac než 10-násobným rozdielom medzi krajinami s najvyššou a najnižšou úrovňou.


sipkaNajvyššia miera úmrtnosti na úmyselné úrazy je u chlapcov vo vekovej skupine 15 – 19 rokov:


Podľa údajov z databázy úmrtnosti SZO (EDMD) za roky 2008 – 2010, alebo za posledné tri roky je najvyššia miera úmrtnosti u chlapcov vo vekovej skupine 15 – 19 rokov, a je tri krát vyššia ako u dievčat v rovnakej vekovej skupine.


sipkaNajvyššiu mieru úmrtnosti na úmyselné úrazy u chlapcov v členských štátoch EÚ a v Nórsku má Litva, u dievčat je to Nórsko:


Ako vyplýva z analýzy MacKay & Vincenten (2012), najvyššiu mieru úmrtnosti na úmyselné úrazy v členských štátoch a v Nórsku má u chlapcov Litva, Írsko a Fínsko a u dievčat Nórsko, Írsko a Litva.


Naše výsledky

Úrad verejného zdravotníctva SR sa zúčastnil medzinárodného projektu TACTICS (2011 – 2014) zaoberajúceho sa detskou úrazovosťou, do ktorého sa zapojilo 34 krajín. Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť informácie, praktické nástroje a zdroje na podporu prijatia, implementácie a monitorovanie príkladov dobrej praxe v oblasti prevencie úrazov detí a mládeže v Európe.


Projekt pozostával z 2 fáz:

profil_krajinyinfo_karta

Prvá fáza projektu (2011 – 2012) sa zamerala na neúmyselné úrazy. Výsledkom projektu na národnej úrovni bol spracovaný „Profil krajiny pre bezpečnosť detí 2012“ a „Informačná karta o bezpečnosti detí 2012“. Profil krajiny za rok 2012 poukazuje na riziko úrazovosti detí a mladistvých a skúma socio-demografické ukazovatele, ktoré poskytujú východiskový bod pre interpretáciu výsledkov Informačnej karty za rok 2012.


Cieľom druhej fázy projektu (2013 – 2014) boli úmyselné úrazy. Výsledkom je informačná brožúra, ktorej cieľom bolo vysvetliť o čom pojednávajú úmyselné úrazy, ako závažný je tento problém v kontexte EÚ a na Slovensku. Súčasťou brožúry je aj vypracovaný profil krajiny, ktorý hodnotí  úroveň prevencie v oblasti úmyselných úrazov detí a mládeže z hľadiska prijatých opatrení ne/legislatívneho charakteru v krajine. 

umyselne_urazyViac informácií:
tactics