Analýza stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike Tlačiť
Piatok, 30. máj 2014 11:34

ideaTento materiál,  vypracovaný v rámci rezortu zdravotníctva poskytuje pohľad na bezpečnosť detí a mladistvých v Slovenskej republike získaný na základe porovnania  profilov 31 krajín v európskom regióne, vrátane členských krajín Európskej únie (EÚ). Profily jednotlivých krajín boli vypracované podľa jednotnej metodiky hodnotenia (viď. prílohu 1) vybraných   socioekonomických determinantov a ukazovateľov výskytu úrazov  detskej populácie vo veku 0-19 rokov v rámci medzinárodného projektu „Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children Safety“ - Nástroje pre riešenie problematiky úrazov detí a bezpečnosti detí (ďalej TACTICS).  Pri vypracovaní profilu Slovenskej republiky sa vychádzalo z existujúcich oficiálnych materiálov  zaoberajúcich sa bezpečnosťou detí a mladistvých vrátane zákonov, stratégií, programov a projektov zameraných priamo alebo i nepriamo na ochranu a bezpečnosť detí.  Údaje použité v predkladanej analýze stavu úrazovosti  detí a mladistvých v SR pochádzajú z dostupných databáz Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), zo  zdrojov jednotlivých rezortov - ministerstva zdravotníctva, Národného centra pre zdravotníckych informácií  (NCZI), ministerstva vnútra, Policajného zboru SR, ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a z prieskumu výskytu úrazovosti u detí vo veku 3 – 14 rokov, ktorý realizoval Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).
 

Zámerom tohto materiálu je upriamiť pozornosť  na slabé miesta súčasného systému prevencie detskej úrazovosti, odstránenie ktorých by znamenalo významný zdravotný, sociálny i ekonomický prínos pre jednotlivca i spoločnosť. 

Analýza stavu úrazovosti a bezpečnosti deti a mládeže v SR (pdf)