Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Tlačiť
Pondelok, 02. december 2013 14:41

V zmysle § 44 ods. 2  Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o VO ), Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlásil podlimitnú zákazku vyhlásenú vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie výzvou na predkladanie ponúk č. 206/2013 zo dňa 22.10.2013 pod č. 17415-WYT s názvom „Elektrická energia“.

Verejný obstarávateľ použil na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu podľa §43 cit. zákona o VO. Po ukončení elektronickej aukcie v rámci poradia úspešnosti bola vyhodnotená ako úspešná ponuka predložená uchádzačom Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, ktorá získala celkovo 100 bodov. Ako druhá v poradí bola ponuka predložená uchádzačom  ENERGA Slovakia, s.r.o.,  Zámocká 30, 811 01 Bratislava, ktorá získala celkovo 98,04 bodu.

Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena za:

VT- vysoká tarifa elektrickej energie v kWh s DPH (VT)

NT- nízka tarifa elektrickej energie v kWh s DPH ( NT)

 

Poradie uchádzačov:


1. 
 Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

VT- 0,049 s DPH / kWh

NT- 0,051 s DPH / kWh


2.   ENERGA Slovakia, s.r.o.,  Zámocká 30, 811 01 Bratislava

VT- 0,057 s DPH / kWh

NT- 0,045 s DPH / kWh