Hlavný hygienik SR na 64. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu Tlačiť
Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných
Piatok, 10. október 2014 13:17

V dňoch 15. a 18. septembra 2014 sa v Kodani konalo 64. zasadnutie regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Slovenskú republiku zastupoval hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.


Hlavnými témami odbornej diskusie na zasadnutí boli Prvá správa o implementácii rámca európskej zdravotnej politiky – Zdravie 2020, Investovanie do zdravia detí, WHO Európsky regionálny akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2015-2020 a Regionálny akčný plán pre vakcináciu na roky 2015-2020. Diskusia sa venovala tiež otázkam, ktoré boli predmetom rokovaní 67. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia - Rámec pre zapojenie neštátnych aktérov do aktivít WHO, Reforma WHO, záležitosti vyplývajúce z rezolúcií a rozhodnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia – prenosné ochorenia, neprenosné ochorenia, pripravenosť, surveillance a odpovede na hrozby ohrozenia zdravia.


Počas zasadnutia boli uskutočnené pravidelné voľby a nominácie do orgánov a výborov WHO a opakovaná nominácia Zsuzsanny Jakab na post regionálnej riaditeľky WHO pre Európu, ktorá sa nestretla so žiadnou opozíciou ani protikandidatúrou.


Regionálna riaditeľka Zsuzsanna Jakab v úvodnom vystúpení prezentovala hlavné výsledky a výzvy v oblasti verejného zdravia európskeho regiónu. Podčiarkla rastúci význam zdravotníctva v rámci politickej agendy, potrebu vymanenia sa z chápania zdravotníctva výlučne v oblasti liečby a zvýraznila dôležitú úlohu sociálnych determinantov zdravia, prístupov na úrovni celej vlády a celej spoločnosti. Cieľom je zabezpečiť lepšie zdravie a viac rovnosti a udržateľnosti v zdravotníctve v Európe. Regionálna riaditeľka privítala prijatie novej tabakovej smernice EÚ. Uviedla, že považuje globálny cieľ zníženia užívania tabaku o 30% do roku 2025 ako realistický v európskom regióne a zdieľa ambíciu členských štátov pracovať smerom k „tobacco-free Region“ .


Delegácia SR v rámci  bodu  „Prvá správa o implementácii rámca európskej zdravotnej politiky – Zdravie 2020“ vyjadrila podporu implementačným aktivitám v oblasti verejného zdravia, rizikových faktorov a v oblasti výchovy ku zdraviu a prístupov na úrovni celej spoločnosti.


Na zasadnutí vystúpila aj generálna riaditeľka WHO Margaret Chan, ktorá sa v príhovore sústredila najmä na odpovede na výskyt eboly v západnej Afrike a na potrebu budovania kapacít v oblasti implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR).


Slovenská delegácia počas zasadnutia uskutočnila rokovania s vedúcimi delegácie Českej republiky, Poľska, Maďarska, Slovinska, stretnutie so zástupcom Observatória pre zdravotné systémy a politiky a ako aj stretnutie s regionálnou riaditeľkou Zsuzsannou Jakab.


Nasledujúce 65. zasadnutie Regionálneho výboru WHO pre Európu sa bude konať v septembri 2015 vo Vilniuse, v Litve.


foto_WHO_Kodan1

foto_WHO_Kodan2