Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch Tlačiť
Piatok, 05. október 2012 11:39

auroraA Europeannetwork on cervicalcancersurveillance and control in the new MemberStates (Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch) jeprojekt realizovaný v rámci 7. rámcového programu EU, podporený grantom z rozpočtu Európskej komisie v rámci programu Zdravie.

Cieľmi projektu Aurora sú:

  • identifikovať spoločné účinné stratégie pre propagáciu skríningu karcinómu krčka maternice v nových členských štátoch Európskej únie,

  • zaistiť pokrytie skríningom i u ťažko dostupných skupín,

  • pomôcť novým členským štátom Európskej únie pri implementácii skríningu (v zmysle medicíny založenej na dôkazoch),

  • podporovať výmenu informácií a praktických skúseností z prevencie rakoviny krčka maternice a s ňou súvisiacou osvetovou a propagačnou činnosťou.

Získané poznatky budú šírené v rámci Európskej únie, najmä v 11 partnerských krajinách: Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Cyprus, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko a Grécko.

Na Slovensku projekt rieši Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou JLF UK. Koordinátorom je doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Organizáciami a inštitúciami, podporujúcimi aktivity projektu, sú: Kancelária WHO na Slovensku, Úrad verejného zdravotníctva SR – odbor podpory zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť a Slovenská pediatrická spoločnosť.

Ďalšie informácie o projekte sú na stránke www.aurora-project.eu.

V rámci práce projektu boli spracované Odporúčania pre zlepšenie prevencie rakoviny krčka maternice na základe analýzy príkladov správnej praxe (pdf dokument v plnom znení na stiahnutie).