20. jún 2019 Svetový deň utečencov  - #StepWithRefugees Tlačiť
Utorok, 18. jún 2019 11:54

Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day). Tento dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol zjednotený po celom svete. Hlavným zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch. Tohto ročnou témou je #StepWithRefugees - krok s utečencami.

Migranti tvoria 7 % celkovej populácie členských krajín EÚ, pričom viac ako dve tretiny migrantov v EÚ žije v piatich krajinách EÚ: v Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii, Taliansku a vo Francúzsku. Medzi migrantmi žijúcich v EÚ majú najväčšie zastúpenie občania Turecka (1,98 mil.), Maroka (1,38 mil.) a Číny (0,72 mil.). Z krajín mimo EÚ najčastejšie krajiny pôvodu sú Ukrajina, Srbsko, Rusko, Vietnam, Čína, Turecko, Sýria. Počet cudzincov s povolením na pobyt na Slovensku v roku 2018 bolo 121 264. Ich podiel na celkovej populácii Slovenska predstavuje 2,22 %. Od vstupu SR do EÚ v roku 2004 počet cudzincov legálne žijúcich v SR narástol skoro šesťnásobne (z 22 108 migrantov v roku 2004 na 121 264 v roku 2018). Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie šiesty najnižší podiel cudzincov. Nižší podiel cudzincov na celkovom počte obyvateľstva má Chorvátsko (1,27 %), Bulharsko (1,22 %), Litva (0,97 %), Poľsko (0,63 %) a Rumunsko (0,57 %). Zo susedných krajín má vyšší podiel migrantov Česko (4,86 %) a Rakúsko (15,71 %). 

Slovensko patrí medzi krajiny s veľmi dobre vybudovaným systémom záchytu prenosných ochorení a nateraz patrí medzi krajiny s menším migračným tlakom. Do pôsobnosti ministerstva vnútra patrí Migračný úrad SR aj iné špecifické útvary pre zadržaných migrantov. Zdravotná starostlivosť žiadateľov o azyl a ich očkovanie je v kompetencii Ministerstva vnútra SR. Migranti v SR sa podrobujú skríningovému vyšetreniu podľa trasy cesty a krajiny pôvodu. Žiadatelia o azyl sa v rámci azylovej procedúry dostávajú do záchytného tábora, kde obvykle strávia približne 1 mesiac v uzavretom režime. Žiadateľ je povinný absolvovať zdravotnú prehliadku a základné zdravotné vyšetrenia. U detí, pokiaľ nemajú očkovací preukaz, sa vykonáva povinné očkovanie.

Spôsob skríningu prenosných ochorení u migrantov sa v rámci EÚ líši v závislosti od systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, množstva migrantov, ekonomických možností krajiny, ale aj od krajiny pôvodu migrantov. Silnejúca migrácia, ale aj pokles preočkovanosti našej populácie upozorňujú, že vo svojom úsilí nemôžeme poľavovať a zdravotnícki pracovníci by sa mali učiť rozpoznať a liečiť prenosné choroby, s ktorými sa bežne nestretávajú. 

ECDC odporúča zvážiť očkovanie migrantov proti infekčným ochoreniam preventabilných očkovaním ako osýpky, diftéria, čierny kašeľ, poliomyelitída, meningokokové infekcie, varicella, chrípka, vírusová hepatitída typu A alebo brušný týfus. Toto sú najčastejšie očkovaním preventabilné ochorenia, ktoré sa môžu rýchlo šíriť a spôsobovať epidémie na miestach s vyšším počtom osôb. Ďalej by krajiny mali mať dostatok prostriedkov proti všiam a svrabu.
 

Preventívne opatrenia ktoré vykonáva UVZ SR v oblasti riešenia utečencov:

-     V zmysle § 11 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení , deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti v azylových zariadeniach a deti v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, ktoré na území Slovenskej republiky nesprevádza ich zákonný zástupca  a ktoré nemajú záznam o platnom očkovaní, sa očkujú proti detskej obrne a osýpkam ihneď po príchode do azylového zariadenia a detského domova pre maloletých bez sprievodu.

-     V platnosti je Výnos MZ SR z roku 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie.