Osteoporóza vo vedomí obyvateľov SR - vyhodnotenie celoslovenského prieskumu Tlačiť
Utorok, 21. Júl 2015 07:46

V súvislosti s plnením Dvojročnej dohody o spolupráci (BCA) medzi MZ SR a WHO na roky 2014 – 2015, Národného programu aktívneho starnutia a záverov z  5. zasadnutia pracovnej skupiny na podporu zdravia seniorov, úrady verejného zdravotníctva SR zrealizovali kampaň zameranú na zdravý životný štýl seniorov v oblasti prevencie vzniku predčasnej osteoporózy u seniorov ako rizikového faktora pre pády a zlomeniny.
 

Kampaň prebiehala od 20. októbra do 10. novembra 2014. Počas kampane pracovníci odborov podpory zdravia všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zrealizovali 117 edukačných aktivít, ktorých  cieľom bolo zvyšovanie povedomia o osteoporóze a jej prevencii, formovanie správnych postojov k zdravému životnému štýlu a k celkovej zodpovednosti za vlastné zdravie.
 

V rámci spomínanej kampane ÚVZ SR a RÚVZ v SR realizovali celoslovenský dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na znalosti životného štýlu a informovanosť obyvateľov 50+ o osteoporóze. Dotazník ÚVZ SR spracoval v spolupráci so Slovenskou úniou proti osteoporóze, s RÚVZ so sídlom v Nitre a pracovnou skupinou na podporu zdravia seniorov.
 

Dotazníkový prieskum prebiehal od 20. októbra 2014 do 10. novembra 2014, výskumnú vzorku tvorilo 1158 respondentov (58 % mužov a  41,1 % žien), priemerný vek respondentov bol 62 rokov. Výsledky z prieskumu TU.