Vláda SR schválila Aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike dňa 10. decembra 2014 Tlačiť
Pondelok, 29. december 2014 12:55

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike bola vypracovaná na základe  Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013.
 

Národný program podpory zdravia sa opiera o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska. Tento program naďalej vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých“ – Svetovej zdravotníckej organizácie zakotvenej v politike „Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu“.
 

Aktualizovaný program je prioritne zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovanosti jednotlivých zložiek spoločnosti.

 

Člení sa na tieto oblasti:

A. Preventívne opatrenia, zamerané na znižovanie výskytu chronických neinfekčných ochorení


I. Opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného štýlu

1. Výživa a stravovacie zvyklosti,

2. Fyzická inaktivita,

3. Tabak, alkohol, drogy,

4. Zdravé pracovné a životné podmienky


a) pracovné prostredie,


b) životné prostredie.


II. Špecifické opatrenia zamerané na najčastejšie vyskytujúce sa chronické neinfekčné ochorenia

1. Kardiovaskulárne ochorenia (ďalej len „KVO“),

2. Diabetes mellitus (ďalej len „DM“),

3. Vybrané nádorové ochorenia.


B.        Preventívne opatrenia, zamerané na znižovanie výskytu infekčných ochorení.

 

 

Vlastný materiál: Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike (pdf)