Závery z vedeckej konferencie 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : Hodnotenie dopadov na verejné zdravie 18. – 19. 10. 2011, hotel Remata, Ráztočno Tlačiť
Piatok, 18. november 2011 09:38

 Konferencia bola zameraná na tieto hlavné témy:

 • Hodnotenie dopadov na verejné zdravie (HIA)

 • Podpora zdravia znevýhodnených komunít,

 • Prevencia závislostí vo výchove ku zdraviu,

 • Hodnotenie programov a projektov vo verejnom zdravotníctve,

 • Úloha a hodnotenie poradenstva v ovplyvňovaní výskytu rizikových faktorov.
   

V priebehu dvoch konferenčných dní odznelo v šiestich sekciách spolu 38 prezentácií a vystavených bolo 14 posterov.

Na konferencii sa zúčastnilo v prvý deň 18.10.2011 cca 101 odborníkov, v druhý deň 19.10.2011 to bolo cca 79 odborníkov. Táto konferencia bola hodnotená kreditmi v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov, a pre lekárov registrovaných v Slovenskej lekárskej komore kreditmi SACCME.

Cieľom I. sekcie bolo oboznámenie odbornej verejnosti o procese hodnotenia dopadov na zdravie, jeho význame a predpokladaných prínosoch v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Konferencia s podtextom HIA prebehla s aktívnou podporou Kancelárie WHO pre Slovenskú republiku v rámci dohody o spolupráci s MZ SR na roky 2010 - 2011 (BCA).

Celkovo Sekcia I. „Hodnotenie dopadov na verejné zdravie“ prebehla na veľmi dobrej odbornej úrovni a splnila stanovený cieľ – poskytnúť širšej odbornej verejnosti aktuálne informácie o najnovšej metóde práce verejného zdravotníctva, v uplatňovaní HIA v podmienkach SR. Vyvolala živú odozvu v diskusii a záujem zúčastnených o prezentovanú oblasť. Z tohto dôvodu je preto potrebné, aby sa tejto tematike venovala pozornosť a bola zaraďovaná do odborného programu ďalšieho ročníka konferencie s cieľom zlepšiť medziodborovú a medzirezortnú  informovanosť a otvorenosť pracovísk verejného zdravotníctva.

V II. Sekcii s názvom Podpora zdravia znevýhodnených komunít bolo prednesených  5 príspevkov so zameraním na zdravie znevýhodnených komunít, najmä na Rómov. V prvom príspevku boli prezentované výskumné aktivity  katedry verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity so zameraním na projekty pre migrantov a rómske komunity. Príspevky v sekcii boli zamerané na výskum v oblasti edukačných stratégií, hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva a hodnotenia efektivity práce komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy.

V rámci III. sekcie odzneli 4 prednášky (ďalšie dve pôvodne plánované prednášky boli z technicko-organizačných dôvodov presunuté do iných sekcií) autorov z Ústavu sociálneho lekárstva LF UK v Bratislave a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prvé dve prednášky informovali o projekte interaktívnych prednášok pre deti základných škôl zameraných na problematiku zdravého životného štýlu. Poukázali na problémové oblasti z hľadiska vedomostí a postojov detí týkajúcich sa užívania psychoaktívnych návykových látok (alkohol, tabak a nelegálne drogy). Okrem toho prezentovali skúsenosti s touto formou intervencie, jej výhody a možnosti. Tretia a štvrtá prednáška prezentovali dostupné údaje o epidemiologickej situácii v oblasti užívania tabaku a alkoholu na Slovensku, jeho výskytu vo vybraných cieľových skupinách populácie, trendov a najvýznamnejších súvisiacich faktorov.

Počas následnej diskusie vyplynulo z hľadiska prezentovanej problematiky viacero významných záverov:

 • Na Slovensku je nedostatok relevantných epidemiologických údajov o užívaní návykových látok, pričom tento deficit sa prejavuje najmä v cieľovej skupine dospelej populácie.

 • Mnohé epidemiologické dáta sú heterogénne, získané odlišnými metodikami, čo zabraňuje získaniu uceleného pohľadu na problém, ako aj identifikovaniu zmien v čase a medzinárodným porovnaniam. Chýba kontinuálnosť surveillance a vzájomná koordinácia pracovísk, aby sa jednotlivé projekty vzájomne dopĺňali  a ich výsledky boli porovnateľné.

 • Je potrebné venovať pozornosť najmä štandardizovaným prieskumom v rámci medzinárodných programov (ESPAD, HBSC, GTSS a pod.). Lokálne projekty je vhodné navrhovať tak, aby vychádzali z týchto programov a predstavovali k nim pridanú hodnotu.
   

Výstupy a závery IV. sekcie : Hodnotenie programov a projektov vo verejnom zdravotníctve z vedeckej konferencie „36. dni  zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu“.

Prednášky boli dobre pripravené a prezentované. Venovali sa hodnoteniu jednotlivých programov, zameraných na prevenciu civilizačných ochorení (Vyzvi srdce k pohybu, Týždeň zdravia, Stomatohygiena, Pozdravy....).

V rámci tejto sekcie boli prezentované nasledovné závery:

 • Vyhodnocovať efektivitu  jednotlivých programov napr. dotazníkovou metódou, pravidelným overovaním  v stanovených intervaloch.

 • Zjednotiť aktivity jednotlivých regiónov s následným celoslovenským vyhodnocovaním a porovnaním


V. sekcia s názvom Úloha a hodnotenie poradenstva v ovplyvňovaní výskytu rizikových faktorov bola rozdelená na dve časti.


V prvej časti sa táto sekcia venovala deťom a mládeži. Monitorovala výskyt rizikových faktorov životného štýlu u detí, adolescentov a vysokoškolskej mládeže. Poukázala na možné príčiny výskytu a  rozdiely medzi jednotlivými  sledovanými skupinami s možnosťami ďalších postupov vedúcich k zníženiu výskytu niektorých častých rizikových faktorov životného štýlu. V tejto sekcii boli odkryté niektoré rezervy v oblasti primárnej prevencie (nízke percento absolvovania preventívnych prehliadok u mládeži) s nutnosťou naďalej pokračovať  a zintenzívňovať  rôzne  metódy edukácie a výchovy ku zdraviu u detí a mládeže. Posledný príspevok bol venovaný uvedomelejšej časti populácie starších ľudí, s poukázaním na opodstatnenosť edukácie a výchovy ku zdraviu aj u tejto skupiny obyvateľov.


Druhá časť tejto sekcie bola venovaná pohybu, pohybovej aktivite. V diskusnej časti bolo poukázané na to, že v mnohých regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú vytvorené programy, metodické postupy, manuály a podobne, ktoré by bolo vhodné sprístupniť ako tzv. „dobré postupy“ pre odbornú verejnosť na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva.


V diskusii bolo  poukázané na skutočnosť, že napr. v rokoch 2009 a 2010 bol v "Programoch a projektoch úradov verejného zdravotníctva SR"  v kapitole č. 9 - Podpora zdravia uvedený bod č. 9.4. "Projekty a úlohy podpory zdravia realizované na regionálnej úrovni - databáza dobrých postupov". K tomuto bodu regionálne úrady odpočtovali činnosti, aktivity, projekty a programy, metodické postupy, manuály a pod., ktoré vytvorili, vyskúšali a osvedčili sa. Z tohto dôvodu je preto náležité ich sprístupnenie pre odbornú verejnosť na úradoch VZ so stručným popisom a kontaktom na autorov, od ktorých by bolo možné vyžiadať predmetný materiál.


Realizácia Svetového dňa  pohybu ako celonárodnej akcie realizovanej RÚVZ v SR vo svojej pôsobnosti pod záštitou MZ SR a HH SR s presne vyšpecifikovanými aktivitami v jednom termíne v rámci celého Slovenska.


V diskusii boli pozitívne ohodnotené výsledky prieskumov v oblasti podpory pohybovej aktivity.


Autori záverov:

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD.

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

MUDr. Kvetoslava Koppová, CSc.

Mgr. Adriána Račková

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.

MUDr. Alena Cvopová
 

IMG_8763


IMG_8766


IMG_8788


IMG_8791


IMG_8792


IMG_8797


IMG_8808


IMG_8844


IMG_8847

IMG_8854

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

foto7

foto8

foto9