Zimný smog má vážny vplyv na naše zdravie Tlačiť
Streda, 14. február 2018 08:14

smogNa Slovensku sú aj v priebehu tohoročného zimného obdobia v ovzduší  namerané zvýšené hodnoty prachových častíc PM10, v hodnotách presahujúcich limit stanovený z hľadiska ochrany zdravia. „Hodnoty priemernej dennej koncentrácie PM10 (50 µg/m3, ktorá sa nesmie prekročiť viac ako 35 krát za rok), boli opakovane prekračované  vo viacerých lokalitách Slovenska, ako   Prievidza, Handlová, Bystričany, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Žilina, Martin, Ružomberok, Jelšava, Prešov, Košice. Vo viacerých lokalitách navyše dochádza aj k prekračovaniu tzv. informačného prahu 100 µg/m3 PM10, čo je podmienkou pre vyhlásenie upozornenia na smogovú situáciu“, uviedla hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre hygienu životného prostredia a zdravia, vedúca Odboru hygieny regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) MUDr. Kvetoslava Koppová . Dodala, že vo  všeobecnosti sa zvýšené koncentrácie PM10 v ovzduší  zisťujú najmä v zime v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia vykurovaním a zvýšenými emisiami z dopravy (studený štart motorov, zvírený zimný posyp ciest a pod.).  Centrálne vykurovanie ktoré sa realizuje diaľkovými dodávkami tepla z kotolní je využívané v prípade bytových domov, rodinné domy sú vykurované individuálne, pričom v posledných rokoch  je možné pozorovať návrat k ich vykurovaniu tuhými palivami, najmä drevom. Emisie z vykurovania drevom významne prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia, najmä v prízemných vrstvách atmosféry, teda v dýchacej zóne  človeka.

Ďalším faktorom ktorý nepriaznivo ovplyvňuje rozptyl znečisťujúcich látok v atmosfére  je výskyt inverzných situácií a vietor. V našich zemepisných oblastiach sa každoročne vyskytujú obdobia, kedy  teplotná inverzia v údoliach a nížinách pretrváva  po celý deň, i niekoľko dní za sebou. Vrstva ovzdušia nad zemským povrchom je prakticky nepohyblivá a všetky znečisťujúce látky, vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov vozidiel, zostávajú v dolnej vrstve ovzdušia, teda v dýchacej zóne človeka. Oblasti náročné na vykurovanie - horské  doliny a kotliny, sú zároveň oblasťami, kde sa vyskytujú inverzie najsilnejšie a najdlhšie a zároveň je tam vysoký podiel vykurovania tuhými palivami. Dochádza  k prekračovaniu maximálnych prípustných hodnôt znečisťujúcich látok stanovených z hľadiska ochrany zdravia ľudí.

Zimný smog obsahuje okrem oxidov dusíka a oxidov síry najmä prachové častice. Zo zdravotného hľadiska sú najvýznamnejšie jemné častice pod 10 µm (PM10), ktoré pri vdychovaní prenikajú až do dolných dýchacích ciest a čiastočne môžu prenikať cez pľúcne mechúriky až do krvi.  Akútne zdravotné  účinky, ktoré prichádzajú do úvahy práve pri smogových situáciách, sa prejavujú vo forme dráždenia očí, slizníc nosa a hrdla a vyvolávajú kašeľ a pocit tlaku na hrudi.  Dráždenie slizníc horných dýchacích ciest spôsobuje ich silnejšie prekrvenie, čím sa vytvára priestor pre kolonizáciu vírusmi a baktériami a ich následné rozmnožovanie, ktoré môže spôsobiť  akútny zápal dýchacích ciest. U alergikov môžu smogové situácie viesť  k vyvolaniu astmatického záchvatu a u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy  k zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu“, konštatuje k téme MUDr. Koppová.

K najcitlivejším populačným skupinám patria alergici - astmatici, osoby s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy, veľmi malé deti a tehotné ženy. Zvýšenému riziku z pôsobenia  znečisteného ovzdušia v takýchto situáciách sú vystavení ľudia pracujúci vo vonkajšom prostredí, napr. policajti, pracujúci pri údržbe komunikácií, prípadne športovci trénujúci vonku.

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
 

Na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií slúži smogový varovný systém.  Podmienky pre vyhlasovanie smogových situácií  boli aktualizované v novele  zákona č. 137/2017 Z. z. zákon  o ovzduší  a vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia, s účinnosťou od 1. decembra 2017. Upozornenie na smogovú situáciu nasleduje po prekročení informačného prahu 100 µg/m3 ,výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150  µg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie PM 10 a súčasne  podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu 24 h pod hodnotu  informačného/ výstražného prahu.

Podmienky na vydanie oznámenia o zrušení upozornenia na smogovú situáciu, alebo o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou nastanú, ak koncentrácia žiadnej znečisťujúcej látky neprekračuje príslušnú prahovú hodnotu  súvisle 24 h a nie je odôvodnené predpokladať opätovné prekročenie príslušnej prahovej hodnoty v priebehu nasledujúcich 24 h.

V januári tohto roku vydal Slovenský hydrometeorologický ústav upozornenia na smogovú situáciu  pre PM10 v oblastiach: Jelšava, Prešov (27.1.), Žilina (28.1.). Po zmene  meteorologických podmienok boli upozornenia zrušené dňa 29.1.2018.

V posledných dňoch  SHMÚ vydal upozornenia na smogovú situáciu pre častice PM 10 pre oblasť Žilina (10. – 11.2. ) a pre oblasť Martin, Vrútky ( 11.2.).  V obidvoch prípadoch boli  vydané oznámenia o zrušení upozornenia na smogovú situáciu 12.2. 2018 o 23.00h.

V prípade výskytu uvedených  situácií je prvým a nevyhnutným krokom pre ochranu zdravia informovanie verejnosti tak, aby sa obyvatelia dotknutých oblastí mohli chrániť zbytočného, nadmerného vdychovania takto znečisteného ovzdušia. Ide najmä o obmedzenie športovania a nadmerných aktivít vonku, obmedzenie vetrania v interiéroch, skrátenie celkového pobytu vonku, vyvarovanie sa iných aktivít znečisťujúcich ovzdušie v dýchacej zóne (fajčenie, lepenie, prášenie, spaľovanie na voľných priestranstvách a pod.).

Bezodkladne informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii  je povinnosťou dotknutej obce, prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov (verejná oznamovacia tabuľa, miestny rozhlas, internetová stránka obce). Z hľadiska rozptylových podmienok je možné v obciach a mestách vyčleniť miesta priaznivé (ďalej od frekventovaných ciest, na vyvýšených lokalitách a dobre prevetrávaných lokalitách)  a miesta nepriaznivé  (blízko frekventovaných ciest, v údoliach, v hustej zástavbe, v zástavbe vykurovanej tuhým palivom).

O vzniknutých smogových situáciách sú prostredníctvom smogového varovného systému informované aj orgány verejného zdravotníctva – Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v sídlach krajov, ktoré spolupracujú s príslušnými obcami a môžu poskytnúť podrobnejšie informácie o dopadoch znečistenia ovzdušia na zdravie a možnostiach ochrany.Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica