Zimný smog a jeho možný vplyv na naše zdravie Tlačiť
Streda, 25. január 2017 08:55

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivých meteorologických podmienok. Najčastejšie ide o inverzné situácie, kedy vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, je prakticky nepohyblivá a všetky znečisťujúce látky, vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov vozidiel, zostávajú v dolnej vrstve ovzdušia, v dýchacej zóne človeka. Dochádza k prekračovaniu maximálnych prípustných hodnôt znečisťujúcich látok.

 

Zimný smog býva podľa odborníkov ÚVZ SR výraznejší najmä z dôvodu, že ide o vykurovaciu sezónu so zvýšeným prísunom emisií z vykurovania do ovzdušia.
 

Zimný smog obsahuje okrem oxidov dusíka a oxidov síry najmä prachové častice. Zo zdravotného hľadiska sú najvýznamnejšie jemné častice pod 10 µg (PM10), ktoré pri vdychovaní prenikajú až do dolných dýchacích ciest a čiastočne môžu prenikať cez pľúcne skliepky až do krvi.
 

Akútne účinky, ktoré prichádzajú do úvahy práve pri smogových situáciách, sa prejavujú vo forme dráždenia očí, slizníc nosa a hrdla a vyvolávajú kašeľ a pocit tlaku na hrudi. U alergikov môžu viesť aj k vyvolaniu astmatického záchvatu. U osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy môžu viesť k zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.
 

Doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici: „K najcitlivejším populačným skupinám patria alergici- astmatici, osoby s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy, veľmi malé deti a tehotné ženy. Zvýšenému riziku z pôsobenia  znečisteného ovzdušia v takýchto situáciách sú vystavení ľudia pracujúci vo vonkajšom prostredí, napr. policajti, pracujúci pri údržbe komunikácií, prípadne športovci trénujúci vonku.“


Obyvatelia by sa mali chrániť zbytočného/nadmerného vdychovania takto znečisteného ovzdušia, najmä 

  • obmedziť športovanie a nadmerné aktivity vonku,

  • obmedziť vetranie v interiéroch,

  • skrátiť celkovú doby pobytu vonku,

  • vyvarovať sa iných aktivít znečisťujúcich ovzdušie v dýchacej zóne (fajčenie, voľné spaľovanie, lepenie, prášenie a pod.).Z hľadiska rozptylových podmienok je možné v obciach a mestách vyčleniť:

 

a)    miesta priaznivé –

-     ďalej od frekventovaných ciest

-     na vyvýšených lokalitách

-     v dobre prevetrávaných lokalitách


b)    miesta nepriaznivé-

-     blízko frekventovaných miest

-     v údoliach

-     v hustej zástavbe

-     v zástavbe s vykurovaním na tuhé palivo