Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz elektromagnetické

Celkom: 8 nájdených výsledkov.

1. Pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska RÚVZ
(Informácie/Vzory prevádzkových poriadkov)
... biologickým faktorom (pdf) vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom (doc)   14. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (pdf) ...
Utorok, 29 október 2019
2. Právne predpisy v ochrane zdravia pri práci
(Informácie/Preventívne pracovné lekárstvo)
... SR č. 110/2019 Z. z.) Informácia o legislatívnej úprave (2017) – zákon č. 289/2017 Z. z. Informácia o legislatívnej úprave (2016) – elektromagnetické pole pri práci (NV SR č. 209/2016 Z. z.) Informácia ...
Štvrtok, 18 august 2016
3. Register odborne spôsobilých osôb
(Informácie/Datasety)
 Register odborne spôsobilých osôb (csv): - odber vzoriek - meranie azbestu v pracovnom prostredí - meranie denného a umelého osvetlenia - meranie elektromagnetického poľa ...
Piatok, 30 október 2015
4. Register odborne spôsobilých osôb
(Informácie/Odborná spôsobilosť)
Register odborne spôsobilých osôb: - odber vzoriek - meranie azbestu v pracovnom prostredí - meranie denného a umelého osvetlenia - meranie elektromagnetického poľa - meranie hluku a vibrácií ...
Streda, 24 jún 2009
5. Právne predpisy Európskej únie
(Legislatíva/Legislatíva)
... týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia)  (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení ...
Streda, 10 jún 2009
6. Legislatíva verejného zdravotníctva
(Legislatíva/Legislatíva)
... elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
Streda, 10 jún 2009
7. Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
(Organizačná štruktúra/Organizačná štruktúra)
... látkam. Pracoviská objektivizujú akustické hladiny zvuku, vibrácie, osvetlenie vo viditeľnej oblasti, infračervené a ultrafialové žiarenie, elektromagnetické žiarenie v životnom a pracovnom prostredí a tepelno-vlhkostné ...
Streda, 03 jún 2009
8. Odbor hygieny životného prostredia
(Organizačná štruktúra/Organizačná štruktúra)
...  navrhuje limity pre jednotlivé polutanty v zložkách a faktoroch životného prostredia (pitná voda, ovzdušie vo vonkajšom i vnútornom prostredí, hluk, vibrácie, elektromagnetické polia, ...
Streda, 03 jún 2009