Kto je prítomný

Máme online 418 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3550
Počet zobrazení obsahu : 20495674
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
„Takto trávim svoj voľný čas“ – deti nakreslia, ako zmysluplne tráviť voľný čas - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2022 Tlačiť E-mail
Svetové dni
Streda, 15. jún 2022 13:24

Tak ako každý rok, aj v roku 2022 si budeme pripomínať Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako prejav odhodlania posilniť opatrenia a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je spoločnosť bez drogových závislostí. Témou medzinárodného dňa je pre tento rok ,,Riešenie drogových výziev v zdravotných a humanitárnych krízach“ (,,Addressing drug challenges in health and humanitarian crises”).
 

Medzinárodný deň je dňom, ktorý je určený na zdieľanie dát, výsledkov výskumov, ako aj ďalších dôležitých informácií. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o návykových látkach a ich dopade na spoločnosť. Dôležité je teda  uviesť, že približne 83 miliónov alebo 28,9 % dospelých (vo veku od 15 – 64 rokov) v Európskej únii aspoň raz počas života užilo nelegálne drogy. Najčastejšie vyskúšanou drogou je kanabis a častejšie uvádzajú skúsenosti s užívaním drog muži.

Čítať celý článok...
 
Surveillance invazívnych meningokokových ochorení a nosičstva na Slovensku počas pandémie COVID-19 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 14. jún 2022 11:35

V roku 2021 bolo na Slovensku potvrdených 25 invazívnych meningokokových ochorení (IMO). Pri porovnaní s rokom 2020 stúpol počet ochorení len o 2. Celkovo pri porovnaní hlavného pandemického obdobia s predošlými rokmi 2019, 2018, 2017 počet ochorení klesol. Najvyššia chorobnosť aj úmrtnosť sa dlhodobo drží u dojčiat, za nimi u 1–4 ročných detí s prevažujúcou séroskupinou B.


V roku 2021 z klinického hľadiska u IMO prevažovala purulentná meningitída 12x, 5x sepsa, 5x meningitída + sepsa a 3x smrteľný Waterhouse-Friderichsenov syndróm. Pri všetkých troch úmrtiach spôsobených meningokokovým ochorením v tomto roku išlo o ženské pohlavie a bola u nich dokázaná séroskupina B. Úmrtia boli potvrdené u troch osôb (5 r., 53 r. a 57 r.) z východného Slovenska.


V roku 2021 meningokokové ochorenia na Slovensku prevažovali u ženského (72 %) pohlavia nad mužským (28 %) a najviac ochorení vzniklo v júli. Najvyššia incidencia bola evidovaná v Prešovskom kraji a za ním v Košickom kraji.

Čítať celý článok...
 
Prieskum o Zdravotnom uvedomení a správaní sa obyvateľov Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Aktuálne
Utorok, 14. jún 2022 11:29

V roku 2022 sa pripravuje opätovný zber údajov pre prieskum Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. Cieľom prieskumu je zistiť atribúty zdravotného uvedomenia a správania sa občanov. Zber údajov bude prebiehať v mesiacoch júl, august a september za pomoci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Dotazník je určený pre 3 vekové kategórie – od 15-24 rokov, od 25 – 64 rokov a nad 65 rokov. Prieskum je anonymný a pozostáva z 90 otázok so zameraním na stravovacie návyky, fyzickú aktivitu, používanie legálnych a nelegálnych drog, mentálne a fyzické zdravie a na starostlivosť o zdravie a prevenciu.
 

V rokoch 2013, 2016 a 2019 tvorilo výskumnú vzorku spolu 11 196 respondentov.  Celý súbor tvorilo 5 578 mužov(49,8 %) a 5 618 žien (50,2 %). Z celého súboru respondentov bolo 5 619 respondentov (50,2 %) z mesta a 5 574 z vidieka (49,8 %). Prevládali respondenti ženatí alebo vydaté, alebo žijúci ako druh a družka (44,1 %). Slobodných bolo v celom súbore 39,2 %, rozvedených 5 % a vdovcov a vdov bolo 10,9 %. V celom súbore bolo 58,7 % respondentov, ktorí majú deti, zvyšných 41,3 % deti nemá.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (6. jún – 12. jún 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 13. jún 2022 13:55

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (6. jún – 12. jún 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 13.6.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Pondelok, 13. jún 2022 13:48

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému Safety Gate RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolný orgán v Litve. Ide o nasledujúci výrobok:


1. hlásenie č. A12/00819/22

názov: Wet baby wipes „AURA ultra comfort“ – detské vlhčené utierky

značka: cotton club

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 10.07.21 07 R

čiarový kód: 4607068626911

krajina pôvodu: Ruská federácia

výrobca: „COTTON CLUB“ LLC

                 1st Lipovy Lane, premises 4, Sobolikha village, Balashikha

                 Moskow region, Ruská federácia

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ks, detské vlhčené utierky v plastovom obale modrej farby, na ktorom je obrázok ženy  s dieťaťom, viď obrázky.

Čítať celý článok...
 
Uplynulá chrípková sezóna opäť bez celoštátnej epidémie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 10. jún 2022 12:28

Chrípková sezóna 2021/2022, rovnako ako tá predchádzajúca, nebola poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou. Lokálne epidémie boli hlásené len ojedinele, a to v piatich okresoch: KM, KN, LV, ZA, ZM.
Chorobnosť na chrípku, ale aj na iné akútne respiračné ochorenia však v porovnaní s chrípkovou sezónou 2020/2021 vzrástla. Zaznamenaná chorobnosť je nižšia ako pred pandémiou COVID-19.

Počet lekármi hlásených akútnych respiračných ochorení stúpol o takmer 190 %, počet hlásených prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) o 260 %. 
Uvedený vysoký percentuálny nárast chorobnosti však treba chápať tak, že počas chrípkovej sezóny 2020/2021 boli hlásenia aj laboratórna diagnostika na výskyt ARO a CHPO v dôsledku pandémie výrazne utlmené, teda hlásna služba lekárov aj laboratórna diagnostika boli upriamené najmä na SARS-CoV-2.
V chrípkovej sezóne 2021/2022 však už došlo k návratu sentinelového monitoringu ARO a CHPO a tým aj laboratórnej diagnostiky ARO a CHPO. Zároveň sa čiastočne uvoľnili protipandemické opatrenia, ktoré sa počas chrípkovej sezóny 2020/2021 značne podieľali na zamedzení šírenia všetkých respiračných ochorení, nielen ochorenia COVID-19.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 06.06.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 10. jún 2022 11:36

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd odobrali k 06.06.2022 celkovo 1333 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1302 (97,67 %) vzoriek.

V 22. kalendárnom týždni (KT) 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený v 54 vyšetrených vzorkách, 1 vzorka bola negatívna.

Čítať celý článok...
 
Aj v ďalšom školskom roku plánujú UVZSR a regionálne úrady verejného zdravotníctva spolupracovať pri realizácii projektu Viem, čo zjem Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 09. jún 2022 14:57

Viem, čo zjem je projekt, v ktorom Úrad verejného zdravotníctva SR figuruje ako odborný garant už niekoľko rokov. Počas školského roku 2021/2022 prebiehal na Slovensku už šiesty ročník tohto projektu. Projekt patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids.

Cieľová skupina: žiaci 3. – 6. ročníka ZŠ získavajú zábavnou formou vedomosti o význame zdravého stravovania, zásad správnej výživy, taktiež sa zorientujú v zložení potravín a učia sa, ako ich správne skladovať či konzumovať.

Cieľom projektu je motivovať žiakov ZŠ, ktorí sú vo veku 8-12 rokov, k správnym stravovacím návykom, k vyváženému životnému štýlu a podporiť ich záujem o pohybovú aktivitu.

Od školského roku 2020/2021 je možnosť vybrať si voliteľný predmet Viem, čo zjem (zahŕňa 6 tematických celkov: Vyvážená strava, Pitný režim, Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovania, Energia, Hygiena potravín.)

Počet zapojených škôl v školskom roku 2021/2022: 212

Počet zapojených žiakov v školskom roku 2021/2022: 23 320

Počet zapojených škôl vo voliteľnom predmete: 83.

Realizácia prieskumu – Marec 2022

Čítať celý článok...
 
Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 09. jún 2022 12:17

Účinnosť: 13. júna 2022
Link na vyhlášku

Poznámka na úvod: Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou k prekrytiu dýchacích ciest iba dopĺňa výnimky z povinného nosenia respirátorov vo vybraných situáciách. 

Uvedená vyhláška nesprísňuje povinnosť nosenia respirátora. Naďalej platí, že v súčasnej epidemiologickej situácii prekrytie dýchacích ciest nie je povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku, ani vo väčšine interiérov vrátane pracovísk, verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí (s výnimkou zdravotníckych priestorov, či zariadení sociálnych služieb, ak ste zamestnanec či návštevník; tu je respirátor povinný) – podrobnejšie rozpísané nižšie.

Od pondelka 13. júna výnimky z povinného nosenia respirátorov platia aj pre:

  • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál alebo šatka),
  • zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.


V prípade zamestnancov, ktorí doteraz mohli v odôvodnených prípadoch namiesto respirátora nosiť rúško, sa okrem medicínskych dôvodov (chronické ochorenie dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou, kožné ochorenia) zaraďuje aj situácia, kedy na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. 

Zmeny sme do vyhlášky zapracovali na základe podnetov z praxe.

Kompletný prehľad povinného prekrytia horných dýchacích ciest od 13. júna:

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 22. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 08. jún 2022 11:16

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska: breza, trávy z čeľade lipnicovité, agát, cyprusovité-tisovité, pagaštan, gaštan, pajaseň, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, skorocel, štiav


spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ brezy dosahoval už len nízke, alergiologicky nevýznamné denné koncentrácie. Peľová sezóna silného alergénu – tráv z čeľade lipnicovitých – sa rozbehla naplno na celom území. Poklesli denné koncentrácie peľu všetkých drevín, výrazne poklesli aj denné hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, 213 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 128 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 74 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 72 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Bratislave, 131 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 119 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 76 peľových zŕn v m3 vzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ pagaštanu, gaštanu, agátu, bazy, lipy, pajaseňa, skorocelu, štiavu, mrkvovitých a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny dosahovali pomerne vysoké hodnoty na celom území.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 7 z 153