Kto je prítomný

Máme online 851 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3426
Počet zobrazení obsahu : 19862138
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktuálna epidemiologická situácia – 9.3.2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 09. marec 2022 15:58

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny, vývoj incidencie vo vekových skupinách.  Sledovať môžete aj vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj hospitalizácií pacientov či vývoj príjmov do nemocníc. Na konci dokumentu nájdete základné informácie o rozsahu 2.fázy uvoľňovania opatrení, ktorá je plánovaná už od pondelka 14.3.2022.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Aktuálna radiačná situácia k 9. marcu 2022 Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Streda, 09. marec 2022 12:32

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nepretržite vykonáva monitorovanie radiačnej situácie a konštatuje, že ani dnes, 9. marca 2022, neboli na našom území zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia.


Vo svetle medializovaných informácií v súvislosti s jadrovým zariadením v Černobyle zdôrazňujeme, že všetky štyri bloky jadrovej elektrárne v Černobyle sú vyradené dlhodobo z prevádzky a nepredpokladá sa za súčasnej situácie taký únik rádioaktívnych látok spod sarkofágu na 4. bloku elektrárne v Černobyle, ktorý by mohol mať medzinárodný dosah.


Ukrajinský dozorný orgán vo svojom stanovisku uviedol, že prevádzka monitorovacieho systému v jadrovom zariadení v Černobyle zatiaľ nebola obnovená, avšak dodáva, že bezpečnostné parametre jadrového zariadenia naďalej spĺňajú potrebné bezpečnostné kritériá.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 9. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 09. marec 2022 12:23

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

 • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, brest, jaseň, topoľ, vŕba

 • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom kalendárnom týždni pokračovala na celom území Slovenska peľová sezóna liesky a jelše. Peľová sezóna liesky v Bratislave a teplejších oblastiach pomaly končí, na strednom a severnom Slovensku peľ liesky v ovzduší ešte dosahoval vysoké denné koncentrácie. V Bratislave, Nitre a v teplejších oblastiach Slovenska pokračuje peľová sezóna jaseňa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité.

 • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, a to 172 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 34 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach 26 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Bratislave a to 211 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 190 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 97 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 81 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 3 972 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 516 peľových zŕn v m3 vzduchu. Ostatné monitorovacie stanice uvádzajú záchyt ich peľu zatiaľ len v nízkych koncentráciách.

 • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Bratislave - 58 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 54 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Čítať celý článok...
 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 09. marec 2022 09:02

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku školských stravovacích zariadení v rámci uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a v súvislosti so stravovaním príslušníkov ozbrojených síl SR v ŠSZ počas mimoriadnej situácie.


Všeobecné povinnosti zamestnancov školských stravovacích zariadení:

 • pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi – zamestnávateľ bude ďalej postupovať v zmysle aktuálne platnej vyhlášky k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 – aktuálne sa povinnosť karantény nevzťahuje na osoby očkované alebo na osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, tieto osoby nie je potrebné vylúčiť z prípravy stravy, pokiaľ nemajú klinické príznaky ochorenia;

 • v prípade podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 postupovať podľa krízového plánu, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku, tento plán odporúčame ponechať v platnosti aj naďalej – najmä vypracovať postupy, ako bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne v mimoriadnej situácii – v prípade výpadku zamestnancov z dôvodu izolácie alebo karantény na ochorenie COVID-19;

 • dodržiavať frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a viesť súvisiacu dokumentáciu, vrátane spôsobu príjmu a preberania surovín tak, ako má zariadenie uvedené v  prevádzkovom poriadku;

 • vstupujú na pracovisko len v čistom a vo vhodnom pracovnom odeve, vrátane pokrývky hlavy a dodržiavajú zásady osobnej hygieny, čistoty pracovného prostredia a pracovných pomôcok, neopúšťajú pracovisko v pracovnom odeve, majú možnosť výmeny pracovného odevu v prípade jeho znečistenia, nemajú na rukách počas práce šperky, hodinky a iné ozdobné predmety a v pracovnom odeve majú len čistú vreckovku,

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou a dezinfikovať si ruky pred vstupom na pracovisko a pred začatím činnosti, ihneď po ich znečistení, pri prechode z jedného druhu práce na druhý, po fajčení, po úprave šatstva a osobitne po použití toalety;

 • nosiť preventívnu ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest (rúško/respirátor) počas výdaja stravy v zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR,

 • používajú pri výdaji hotových pokrmov jednorazové rukavice,

 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;

 • vyhýbať sa na pracovisku a mimo pracoviska blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia;

 • dodržiavať prísne hygienický spôsob prípravy pokrmov - dodržiavanie zásad systému HACCP;

 • dezinfikovať povrchy stolov, povrchy okna na výdaj stravy a okna na zber použitého stolového riadu;

 • naďalej zostáva v platnosti zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov ŠSZ.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (9. týždeň 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 07. marec 2022 16:18

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich víkendových dní (05. – 06. marec 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/


Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia v 4 vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktorý vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za predchádzajúci 9. týždeň prikladáme nižšie:

Čítať celý článok...
 
ODPORÚČANIE PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19 Tlačiť E-mail
COVID-19
Pondelok, 07. marec 2022 14:12

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR informujú o odporúčaniach týkajúcich sa zabráneniu možného šírenia nákazy COVID-19 pre ubytovacie zariadenia, ktoré sa rozhodli pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny. Rezort v prvom rade úprimne ďakuje všetkým subjektom a občanom SR za pomoc, ktorú ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom už nepretržite niekoľko dní poskytujú.


Ubytovacím zariadeniam MZ SR a ÚVZ SR odporúčajú  - ak je to možné – vyčleniť niekoľko ubytovacích jednotiek pre ľudí s ochorením COVID-19 ideálne tak, aby nedošlo k ich kontaktu s ľuďmi bez ochorenia.  Izoláciu pozitívne testovanej osoby vykonať citlivo s ohľadom na blízke kontakty, najmä ak ide o rodinných príslušníkov, matky s deťmi a podobne. Izolácia by mala zachovať jednotu rodiny v maximálnej možnej miere, mala by byť nediskriminačná, chrániť dôstojnosť a dôvernosť osôb. Záujmy dieťaťa by mali byť prvoradé. V prípade izolácie alebo karantény odporúčame využiť aj udržiavanie kontaktov  prostredníctvom telefónov či videohovorov.


Rezort zdravotníctva chce požiadať ubytovacie zariadenia, aby taktne a s citom poučili vojnových utečencov z Ukrajiny o  dodržiavaní opatrení vydaných ÚVZ SR v súvislosti s bojom proti pandémii – teda o dodržiavaní zásad osobnej hygieny a respiračnej etikety, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest či sledovania svojho zdravotného stavu, ako aj o podmienkach a nevyhnutnosti dodržiavania izolácie alebo karantény.

Čítať celý článok...
 
Butylphenyl Methylpropional a Zinc Pyrithione Tlačiť E-mail
Kozmetické výrobky
Pondelok, 07. marec 2022 13:23

Zákaz predaja kozmetických výrobkov s obsahom Butylphenyl Methylpropional a Zinc Pyrithione

Od 1.3.2022 kozmetické výrobky uvedené na trhu v EÚ nesmú obsahovať Butylphenyl Methylpropional a Zinc Pyrithione.

Od 1.3.2022 je zakázané uviesť na trh a sprístupniť na trhu kozmetické výrobky s týmito látkami.

Viac v prílohe nariadenia Komisie č. 2021/1902, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu EP a Rady č. 1223/2009, pod referenčným číslom 1666 a 1670.

Nakoľko je nariadenie záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch (ČŠ), ČŠ nemôžu povoliť výnimky z uplatňovania tohto nariadenia.

 
Aktuálna radiačná situácia k 5. marcu 2022 Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Sobota, 05. marec 2022 16:10

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nepretržite vykonáva monitorovanie radiačnej situácie a konštatuje, že ani dnes, 5. marca 2022 neboli na našom území, ani inde v Európe zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt. Radiačná situácia je podľa európskej monitorovacej databázy stabilná aj na území Ukrajiny.

Čítať celý článok...
 
Dva roky od prvého potvrdeného prípadu COVID-19 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Sobota, 05. marec 2022 15:37

Prvý laboratórne potvrdený prípad ochorenia COVID-19 sme na Slovensku zaznamenali pred dvoma rokmi, šiesteho marca 2020. Prvopočiatky pandémie tohto ochorenia však siahajú až do roku 2019, keď sa prvé prípady objavili na území Číny.

 • 10. januára 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR informáciu pre verejnosť o výskyte vírusovej pneumónie v Číne - mesto Wuhan - spôsobenej novým druhom koronavírusu s odporúčaním pre cestovateľov (vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat, dodržiavať prísnu hygienu potravín, sledovať svoj zdravotný stav počas návštevy a po návrate, v prípade horúčky, bolesti na hrudníku alebo ťažkosti s dýchaním po návrate potreba kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze). Od 31. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bolo v Číne hlásených 59 prípadov vírusovej pneumónie spôsobenej novým koronavírusom, z toho sedem so závažným priebehom ochorenia. ÚVZ SR informoval o situácii kľúčové rezorty a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Situáciu pravidelne monitoroval cez Systém včasného varovania a reakcie (EWRS).
 • 23. januára 2020 vydal hlavný hygienik SR Ján Mikas prvé usmernenie pre regionálne úrady verejného zdravotníctva a príslušné rezorty, aby zabezpečili informovanie zdravotníckych zariadení o manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. Usmernenie bolo vzhľadom na priebežný vývoj vedeckých poznatkov o víruse aktualizované celkovo 11-krát.
 • 24. januára 2020 bol zaznamenaný prvý prípad COVID-19 v európskom regióne, a to vo francúzskom Bordeaux.
 • 27. januára 2020 zriaďuje ÚVZ SR Call centrum s nepretržitou prevádzkou pre verejnosť, neskôr sa Call centrá zriadili na 8 krajských RÚVZ a následne na všetkých RÚVZ.
Čítať celý článok...
 
Aktuálna radiačná situácia k 4. marcu 2022 Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 04. marec 2022 15:13

Aktuálna radiačná situácia na území Slovenskej republiky je naďalej stabilná  a štandardná, nebola zistená zvýšená úroveň dávkových príkonov v porovnaní s predchádzajúcimi meraniami.


Energetické bloky Záporožskej jadrovej elektrárne zostali nedotknuté. Boli poškodené pomocné budovy reaktorového 1. bloku, čo nemá vplyv na bezpečnosť bloku.  Systémy a komponenty dôležité pre bezpečnosť elektrárne sú funkčné a zmeny radiačnej situácie neboli zaznamenané nikde v Európe.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spolu s ďalšími zložkami radiačnej monitorovacej siete nepretržite sleduje radiačnú situáciu na našom území a o prípadných zmenách a o ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať.


ÚVZ SR disponuje veľmi sofistikovanými prognostickými prostriedkami, prostredníctvom ktorých sú schopní odborníci na radiačnú ochranu s využitím meteo dát o smere a sile vetra zo SHMÚ predikovať šírenie rádioaktívnej kontaminácie v dostatočnom časovom predstihu a pripraviť tak aj verejnosť na adekvátnu reakciu a prijímanie ochranných opatrení.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 8 z 145