Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Hluk v životnom prostredí PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 06. september 2012 12:25

Environmentálny hluk je prirodzenou súčasťou životných aktivít každého človeka. Jeho prítomnosť v životnom prostredí je neodmysliteľne spojená s rôznymi formami dopravy, ale aj s mnohými  pracovnými či mimopracovnými aktivitami.

Zvyšujúca sa intenzita dopravy na pozemných komunikáciách spojená s rastúcou mierou urbanizácie miest v posledných desaťročiach mení aj vnímanie a postoj človeka k hluku, ktorý čoraz viac ovplyvňuje kvalitu života a úroveň zdravia exponovaných obyvateľov.

Zabezpečenie účinnej ochrany obyvateľov pred expozíciou hluku v životnom prostredí, resp. neprekročenie prípustných hodnôt ekvivalentných hladín hluku stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. je podľa platnej legislatívy (§ 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) povinnosťou právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý zdroj hluku prevádzkuje. V prípade hluku spôsobeného dopravou je za zabezpečenie takejto ochrany zodpovedný správca príslušnej pozemnej komunikácie, prevádzkovateľ železničnej dráhy, letiska a pod.

Čítať celý článok...
 
Výživové doplnky PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 22. december 2015 08:38

 Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy. Sú koncentrovanými zdrojmi živín. Nie sú liekmi, neslúžia na liečbu a preto je v ich prípade zavádzajúce a klamlivé a zároveň preto zakázané uvádzať akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení. Výživové doplnky nesmú obsahovať zložky v množstvách ako sú v liekoch, nesmú obsahovať omamné, psychotropné látky a akékoľvek iné zložky, ktoré nie sú bezpečné, resp. v množstvách, ktoré nie sú dokázateľne bezpečné. Pokiaľ obsahujú tzv. nové zložky, tieto musia byť v súlade s nariadením (EC) 2015/2283.
 

Každý, kto umiestňuje výživový doplnok na trh je v plnej miere zodpovedný za jeho zdravotnú bezpečnosť a súlad s príslušnou legislatívou EU a SR. To znamená, že uvedený výživový doplnok musí spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy (zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady,  ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, legislatíva týkajúca sa najmä prídavných látok do potravín, extrakčných rozpúšťadiel, aróm, enzýmov, kontaminantov, rezíduí pesticídov, obalových materiálov, všeobecného označovania a osobitne označovania alergénov, všeobecnej hygieny, mikrobiologických kritérií a osobitných prísad do potravín a iné právne predpisy na tomto úseku) aj požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16826/2007- OL, ktorým sa vydáva siedma hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení (ďalej len „výnos č. 16826/2007 – OL“) a nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica EP a Rady 2002/46/ES a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov v platnom znení. V prípade použitia výživových a zdravotných tvrdení v označení, propagácii a reklame uvedeného výživového doplnku ste povinní dodržiavať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach v označení potravín v platnom znení. Zároveň Vás upozorňujeme na rešpektovanie § 17 ods. 2 výnosu č. 16826/2007 – OL, v ktorom je uvedené: „Označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti.“
 

Od dňa 1. januára 2016 platí podľa § 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 355/2007 Z. z.) pre každého prevádzkovateľa zodpovedného za umiestnenie výživového doplnku na trh v Slovenskej republike (t. j. výrobca, dovozca alebo distribútor) oznamovacia povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR doručením Oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín pri umiestnení na trh najneskôr v deň ich umiestnenia na trh nasledovným spôsobom:

 1. Formou elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk (v ľavom menu vyberiem „všeobecná agenda“, typ poskytovateľa - „ Úrad verejného zdravotníctva SR), zadám sprievodný text a vložím vyplnený elektronický formulár, ktorý podpíšem prostredníctvom občianskeho preukazu alebo mandátneho certifikátu a odošlem cez Slovensko.sk na Úrad verejného zdravotníctva SR.
  slovensko_sk

 2. Odoslaním na emailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  vo formáte *. pdf. opatrené elektronickou autorizáciou (elektronickým podpisom) (nie vo formátoch: .XLS, .JPG, .DOC, .XLSX a pod.). V predmete emailu uveďte text: „VD_presný a úplný názov výživového doplnku _oznamovateľ _presný a úplný názov firmy vrátane formy (napr. a.s., s.r.o.), ktorá si mailom plní oznamovaciu povinnosť voči ÚVZ SR( napr. Vitamín C 100 mg _Anna Maja_ Citadela, s.r.o. Nábrežná 3, Bratislava 50).ÚVZ SR má nastavený pre prijímanie oznámenia mailom automatický odpovedač s podpisom, ktorý znie: "Splnili ste si oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. q) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše oznámenie bude ÚVZ SR zaevidované v registri zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov. Formulár je potrebné uložiť na disk počítača, vyplniť v programe Adobe Acrobat Reader a odoslať ako prílohu vloženú do e-mailu, NIE v Adobe Acrobat Reader prostredníctvom tlačidla Odoslať formulár.
  Video návod na podpísanie dokumentu elektronickým podpisom: priamo v pdf súbore:
  https://www.sslmentor.sk/napoveda/ako-podpisat-pdf-dokument alebo online
  https://www.youtube.com/watch?v=Xc3c2J0QQ_Q

   

 3. V prípade zaslania oznámenia neopatreného elektronickou autorizáciou na emailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  (tzn. registračný formulár vo formáte *. pdf.(nie vo formátoch: .XLS, .JPG, .DOC, .XLSX a pod.). (Formulár je potrebné uložiť na disk počítača, vyplniť v programe Adobe Acrobat Reader a odoslaťako prílohu vloženú do e-mailu, NIE v Adobe Acrobat Reader prostredníctvom tlačidla Odoslať formulár), je potrebné zaslať ÚVZ SR oficiálnou poštou aj oprávnenou osobou podpísané Doplnenie oznámenia PDF_icon (vzor oznámenia písomne).


jednom elektronickom Oznámení je možné zaslať LEN jedno Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku. Predmet správy prosíme uviesť: VD_nazov vyrobku. V prípade postupu podľa bodu 3  -  oprávnenou osobou podpísané Doplnenie oznámenia zasielané oficiálnou poštou môže obsahovať názvy viacerých oznámených výživových doplnkov.
 

Po exspirácii platobného príkazu (PP) je potrebné požiadať o vydanie nového PP. V predmete mailu treba uvádzať: ž. o nový PP k č. ....../19... VD_názov výrobku.

Dátum poslednej aktualizácie: 22.08.2019
Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku si môžete stiahnuť tu: Registračný formulár PDF_icon. Formulár Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu. 


Usmernenie k vyplneniu Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku PDF_icon
 

Zaevidovanie výživového doplnku bude v registri výživových doplnkov vykonané až po uhradení správneho poplatku podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
 

Po spracovaní zaslaného oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku Vám bude zaslané mailom potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijal Vaše oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku (§ 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z.) a zároveň Vám bude zaslaný platobný predpis (PP) na ktorom je uvedené spisové číslo.
 

Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

-     na KIOSKu použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (KIOSK na bezhotovostnú úhradu je umiestnený aj na prízemí budovy ÚVZ SR, oproti podateľni),

-     prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné E2E referenciu z platobného predpisu uviesť do Poznámky.

-     zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

-     zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).


Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na ÚVZ SR, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme.

Striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok vrátený späť. https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok.


Register zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov sa aktualizuje v mesačných intervaloch, vždy k piatemu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2016 *
*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku

Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2017 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2018 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2019 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku

Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2020 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2021 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku je možné posielať iba
 vo formáte PDF_icon (pdf), vyplnenom v aplikácii Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete stiahnuť na tejto stránke.V prípade informácií k výživovým doplnkom otázky zasielať na e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Posledná úprava Streda, 23. jún 2021 07:38
 
WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 15. máj 2015 10:15

WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ (pdf)

Čítať celý článok...
 
Pracovné koordinačné stretnutie v súvislosti s epidémiou Eboly na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 16. október 2014 07:13

ebolaNa základe rozhodnutia ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky sa dňa 15. 10. 2014 na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo Pracovné koordinačné stretnutie v súvislosti s epidémiou Eboly v krajinách západnej Afriky. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia z rezortov zdravotníctva, dopravy, obrany, vnútra, manažment zdravotníckych zariadení a členovia Pandemickej komisie vlády SR.

Na stretnutí odzneli prezentácie zamerané na Ebolu z pohľadu infektológie, verejného zdravotníctva, úlohy krízového manažmentu a pripravenosť orgánov verejného zdravotníctva rezortu obrany, vnútra a dopravy v Slovenskej republike. Na stretnutí boli opätovne zhrnuté presné postupy, ako riešiť situáciu v prípade príletu pacienta na letisko v Bratislave, ak by pacient navštívil sám zdravotnícke zariadenie (ambulanciu všeobecného lekára alebo centrálny príjem nemocnice), alebo by pacient z domácnosti kontaktoval lekára.

Posledná úprava Pondelok, 24. november 2014 08:55
Čítať celý článok...
 
Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 01. december 2016 08:28

Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december (pdf)

Posledná úprava Štvrtok, 01. december 2016 09:00
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 242