Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Výživové (potravinové) doplnky PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 28. február 2022 08:38

Výživové (potravinové) doplnky (ďalej len „VD“) sú potraviny určené na doplnenie prirodzenej (bežnej) stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, samostatne alebo v ich vzájomnej kombinácii.


Môžu obsahovať vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, aminokyseliny, mastné kyseliny, vlákninu alebo rastlinné extrakty.


Umiestnia sa na trh v dávkovej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, pilulky, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v merateľných malých jednotkových množstvách.


Nie sú to lieky, nie sú určené na liečbu alebo prevenciu ľudských ochorení, nesmú mať na ľudský organizmus farmakologický, metabolický alebo imunologický (t.j. biologický) účinok. V opačnom prípade takýto výrobok nevyhovuje definícii VD a bude stiahnutý z trhu.


Právny základ pre reguláciu VD tvoria:

- výnos MP SR a MZ SR 16826/2007-OL (§ 15 - 17) zmenený a doplnený v rokoch 2009, 20102014, ktorý vznikol transpozíciou smernice č. 2002/46/ES o potravinových doplnkoch do slovenského práva,

- všeobecné (horizontálne) právne predpisy EÚ pre potraviny - nariadenia EP a Rady č. 178/2002, 1924/2006, 1925/2006, 1169/2011, 2015/2283, prípadne ďalšie.Etiketa VD


Etiketa VD umiestnených na trhu v SR musí obsahovať povinné údaje podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ uvedených vyššie a musí byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, čiže v slovenčine.Oznámenie prevádzkarne v SR


Každý prevádzkovateľ v SR (t.j. aj ten, ktorý nemá kamennú prevádzkareň), ktorý chce predávať VD, má povinnosť oznámiť prevádzkareň miestne príslušnému RÚVZ podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. a podľa článku 6 nariadenia č. 852/2004 o hygiene potravín. V prípade ak prevádzkovateľ nemá v SR sídlo, má túto povinnosť tiež, ale vo svojej materskej krajine - inom členskom štáte EÚ, podľa spomínaného článku 6 nariadenia č. 852/2004 o hygiene potravín.Príslušný orgán v SR


Príslušným orgánom / orgánom úradnej kontroly VD v SR je ÚVZ SR.Oznámenie umiestnenia VD na trh v SR - proces


Umiestnenie potraviny na trh je právny úkon zadefinovaný v článku 3 ods. 8 nariadenia č. 178/2002.


V SR, podobne ako v iných krajinách EÚ, je oznamovacia povinnosť pred umiestnením VD na trh, resp. najneskôr v deň umiestnenia VD na trh.


Povinnosť oznámiť umiestnenie na trh v SR má každá fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (prevádzkovateľ), ktorá umiestni VD na trh v SR. Povinnosť oznámenia ostáva, aj ak bol ten istý VD oznámený iným prevádzkovateľom.


VD oznámte ÚVZ SR formulárom vyplneným podľa pokynov, nasledovnými tromi možnými spôsobmi:

  1. Na stránke slovensko.sk (všeobecná agenda), s pripojeným občianskym preukazom s čipom (OP), vyberte poskytovateľa - v roletke zadajte Úrad verejného zdravotníctva SR a prejdite na službu. V elektronickom dokumente zadajte predmet a text, nahrajte prílohy (vyplnený formulár na oznámenie a ostatné prílohy) podpíšte prostredníctvom OP alebo mandátneho certifikátu a odošlite. Formulár je najprv potrebné stiahnuť a uložiť na disk v PC. Následné je potrebné formulár otvoriť, vyplniť a uložiť v programe Adobe Acrobat Reader (nepoužívať žiadne alternatívne programy, inak formulár nebude možné spracovať). Ak je oznámenie umiestnenia VD na trh v SR vykonané elektronickými prostriedkami vrátane príloh cez slovensko.sk, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa prílohy sadzobníka správnych poplatkov, položka 150, písm. ab). Následne zašlite ešte raz všetky dokumenty jednotlivo v e-mailoch, elektronicky nepodpísané, na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Do predmetu e-mailu uveďte: VD_ presný názov VD, forma VD, oznamovateľ, oznámenie ÚPVS SR. ÚVZ SR Vám zašle platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku. Po uhradení správneho poplatku bude oznámenie zapísané v registri výživových doplnkov na internetovej stránke ÚVZ SR a zapísaním do registra je oznamovacia povinnosť splnená. Nezaplatením správneho poplatku oznamovacia povinnosť splnená nie je a VD nebude zapísaný do registra. Formulár na oznámenie je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu.

  2. Oznámenie (vyplnený formulár na oznámenie a ostatné prílohy) pošlite na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  vo formáte .pdf (nie ako súbory .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, a pod.). Formulár je najprv potrebné stiahnuť a uložiť na disk v PC. Následné je potrebné formulár otvoriť, vyplniť a uložiť v programe Adobe Acrobat Reader (nepoužívať žiadne alternatívne programy, inak formulár nebude možné spracovať) a odoslať ako prílohu vloženú do e-mailu. V predmete emailu uveďte text: VD presný názov VD, forma, oznamovateľ. ÚVZ SR Vám zašle platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku. Po uhradení správneho poplatku bude oznámenie zapísané v registri výživových doplnkov na internetovej stránke ÚVZ SR a zapísaním do registra je oznamovacia povinnosť splnená. Nezaplatením správneho poplatku oznamovacia povinnosť splnená nie je a VD nebude zapísaný do registra. Formulár na oznámenie je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu.

  3. V prípade zaslania oznámenia (vyplneného formulára na oznámenie s prílohami) nepodpísaného elektronickým podpisom na emailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  je potrebné zaslať ÚVZ SR poštou aj doplnenie oznámenia podpísané oprávnenou osobou.


Formulár vyplňte podľa usmernenia k vyplneniu oznámenia o zložení a označení výživového doplnku.


V jednom elektronickom formulári je možné zaslať len jeden výživový doplnok.


V doplnení oznámenia uveďte všetky výživové doplnky, ktoré oznamujete.


Po spracovaní zaslaného oznámenia Vám bude e-mailom zaslaný platobný predpis (PP) na ktorom je uvedené číslo spisu.


Striktne dodržujte dátum platnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume platnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok vrátený späť.


Po expirácii PP je potrebné Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. o vydanie nového PP. V predmete e-mailu treba uviesť: Žiadosť o vydanie nového platobného predpisu k č. VD/ČČČČ/RRRR, VD_názov výživového doplnku.


Zaevidovanie výživového doplnku bude v registri výživových doplnkov vykonané až po uhradení správneho poplatku uvedeného v prílohe sadzobníka správnych poplatkov, položka 150, písm. ab).

Zaevidovanie oznámenia je spoplatnené sumou 30 eur / 1VD. V prípade podania cez ÚPVS SR a zároveň zaslaním na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. je suma 15 eur / 1VD.


Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

- prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol). V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné E2E referenciu z platobného predpisu uviesť do Poznámky,

- zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

- zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).


Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať ÚVZ SR, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme.


Register zaevidovaných oznámení o zložení a označení výživových doplnkov sa aktualizuje v mesačných intervaloch, vždy k 7. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


Otázky k výživovým doplnkom zasielajte na e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .


Pokuty / správne delikty


Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak si nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. q), t.j. nepredloží ÚVZ SR  oznámenie o zložení a označení VD na umiestnenie na trh najneskôr v deň ich umiestnenia na trh (neoznámi umiestnenie VD na trh v SR). Za tento správny delikt miestne príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 eur do 20 000 eur.Užitočné odkazy


Potravinové doplnky na stránke EK

Potravinové doplnky na stránke EFSA

Posledná úprava Štvrtok, 03. november 2022 10:42
 
WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 15. máj 2015 10:15

WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ (pdf)

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Vykonali sme takmer 40-tisíc kontrol v potravinárskych prevádzkach PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 09. máj 2018 14:12

20171214_121532sV roku 2017 zistili odborní pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR počas kontrol jedální a reštaurácií menej nedostatkov a pochybení. Naproti tomu riešili viac podnetov od občanov.


Orgány verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonali v roku  2017 spolu 38 628 kontrol v 19 839 kontrolovaných potravinárskych prevádzkach, vrátane zariadení spoločného stravovania z celkového počtu 51 063 registrovaných prevádzok.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky vyhlásil v minulom roku 5 mimoriadnych cielených kontrol. Boli zamerané na monitoring vajec, výrobkov z vajec a hydinového mäsa v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike a potravín pre dojčatá a malé deti na kontrolu fipronilu; na kontroly mäsa v zariadeniach spoločného stravovania; ďalej na kontroly v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny; mimoriadna cielená kontrola bola zameraná na prevádzky verejného stravovania, ktoré podávajú pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa a na konci roka hygienici  skontrolovali aj zariadenia stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných, resp.  Mikulášskych trhov.

Pri kontrolách zistili spolu 5 522 nezhôd so súčasne platnými právnymi predpismi v 2 677 prevádzkach.

Čítať celý článok...
 
Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 01. december 2016 08:28

Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december (pdf)

Posledná úprava Štvrtok, 01. december 2016 09:00
 
ÚVZ SR: Osobnosti verejného zdravotníctva sme ocenili medailou Ivana Stodolu Tlačiť E-mail
Piatok, 15. jún 2018 10:33

IMG_3608sVysvetľujú verejnosti nepravdivé mýty o očkovaní a pracujú priamo v ohniskách nákazy. Výrazne sa podieľali na príprave zákona na ochranu nefajčiarov, zaoberajú sa výskumom so zameraním na vývoj vakcín ako nástroja prevencie, celú svoju odbornú činnosť venujú problematike ochrany zdravia detí.


Za týmito činmi stoja konkrétni ľudia. Ide o osobnosti verejného zdravotníctva, ktoré štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik a hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas ocenili medailou Ivana Stodolu.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 337