Cenník služieb
Tlačiť E-mail

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP)
 

Laboratóriá odboru objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) poskytujú presné a spoľahlivé výsledky o kvalite vôd na pitie a kúpanie, požívatín, predmetov bežného používania, kozmetiky, vnútorného a vonkajšieho ovzdušia, ako aj vnútorného prostredia budov a pracovného prostredia. Ďalej vykonávajú chemické a genotoxikologické analýzy biologického materiálu vzhľadom na expozíciu škodlivín v životnom a pracovnom prostredí, ekotoxikologické skúšky vo vodách, pôdach, odpadoch a chemických látkach a objektivizuje fyzikálne faktory v životnom a pracovnom prostredí. OOFŽP získal v roku 2002 od SNAS osvedčenie o akreditácii č. S 048, čím preukázal spôsobilosť vykonávať skúšky a merania chemických, biologických a fyzikálnych faktorov prostredia, ako aj vzorkovať ovzdušie a vôd a na vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov skúšok v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17 025:2017 s platnosťou osvedčenia do roku 2018.


CENNÍK  laboratórnych  analýz:

Cenník (pdf)


 

 1. Odber vzoriek a vyhotovenie posudku (pdf)
 2. Fyzikálno-chemické ukazovatele vo vodách (pdf)
 3. Mikrobiologické ukazovatele vo vodách (pdf)
 4. Biologické ukazovatele vo vodách (pdf)
 5. Toxicita vôd, vodných kvetov, chemických látok rozpustných vo vode a výluhov (pdf) 

 6. Fyzikálno-chemické ukazovatele v potravinách, kozmetike a PBP (pdf) 

 7. Mikrobiologické a biologické ukazovatele v potravinaách a kozmetike (pdf)
 8. Chemické, mikrobiologické a biologické faktory vo vnútornom a pracovnom prostredí (pdf)
 9. Biologický materiál (pdf)
10. Merania fyzikálnych faktorov (pdf)
11. Gamaspektrometrické a rádiochemické analýzy vôd a ostatných zložiek životného prostredia (pdf)


Osvedčenie o akreditácii (pdf)
Akreditované skúšky
 (pdf)
Neakreditované skúšky (pdf)




Objednávka (pdf)

Objednávka (rtf)


Objednávky služieb OOFŽP a príjem vzoriek len po predchádzajúcom dohovore na Centrálnom príjme 02/49284 268 (350)



Odbor lekárskej mikrobiológie (OLM)

Ponuka mikrobiologických vyšetrení


Laboratóriá odboru LM sú zamerané na nadstavbovú diagnostiku v odbore lekárskej mikrobiológie a zabezpečujú laboratórnu diagnostiku vybraných nákaz, ktorých analýzy slúžia pre epidemiologickú surveillance a kontrolu prenosných ochorení na národnej aj medzinárodnej úrovni. Výkonom špeciálnych vyšetrení a laboratórnych analýz pripravujú podklady pre ďalšie odbory a riadiace zložky ÚVZ SR, ktorý je koordinátorom činností, kontaktným miestom a partnerom Európskej Komisie pre surveillance a kontrolu infekčných ochorení na Slovensku v rámci sietí pre surveillance a kontrolu infekčných ochorení.


Odbor lekárskej mikrobiológie je medicínske laboratórium s fixným rozsahom akreditácie, akreditované SNAS v roku 2007 s číslom osvedčenia M-014, spôsobilé vykonávať vyšetrenia klinickej mikrobiológie, virológie a molekulárnej biológie v biologickom materiáli a v odpadových vodách a vyšetrenia zamerané na kultiváciu a udržiavanie zbierky bunkových kultúr pre izoláciu vírusov v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2017 s platnosťou osvedčenia do 19.08. 2019.


Osvedčenie o akreditácii 
(pdf)

Akreditované skúšky (pdf)
Neakreditované skúšky (pdf)




Odbor ochrany zdravia pred žiarením (OOZPŽ)


 

Odbor ochrany zdravia pred žiarením zabezpečuje výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia – jadrové zariadenia, pracoviská v medicíne, priemysle, školstve, výskume a ďalších odvetviach hospodárstva. Súčasťou odboru sú rádiochemické a rádiometrické laboratóriá. Ich úlohou je poskytovať výsledky o rádioaktivite vôd, stavebných a iných materiálov, potravín, predmetov bežného užívania, vnútorného a vonkajšieho ovzdušia a analyzovať rádioaktívny materiál vzhľadom k expozícii v životnom a v pracovnom prostredí.


 

Predmetom činnosti rádiochemického laboratória OOZPŽ je odber, spracovanie a rádiochemické analýzy vzoriek životného a pracovného prostredia, práca so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, otvorenými žiaričmi pri príprave roztokov rádioaktívnych etalónov,  likvidácia rádioaktívneho odpadu, čistenie a dekontaminácia laboratórneho skla, pomôcok, pracovných a meracích priestorov. Laboratórium sa každoročne zúčastňuje kontroly kvality nameraných výsledkov v medzilaboratórnych porovnávacích skúškach organizovaných na Slovensku (VÚVH Bratislava), v Českej republike (ASLAB Praha) a Európskou komisiou (JRC/IRMM).


 

            Od roku 2010 má OOZPŽ zavedený systém manažérstva kvality v súlade s kritériami ISO 9001:2008 „Systém manažérstva kvality. Požiadavky.“.
 

OOZPŽ vykonáva:

Skúšky (pdf)

 

Cenník laboratórnych analýz:

Cenník (pdf)

Objednávka (pdf)

Objednávka (rtf)