Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135870
Epidemiológia


Informácia o výskyte dvoch prípadov nového typu koronavírusu Tlačiť E-mail

Na základe informácií Svetovej zdravotníckej organizácie neboli k 27. 9. 2012 zaznamenané žiadne ďalšie potvrdené prípady nového koronavírusu. Celkový počet laboratórne potvrdených prípadov zostáva nezmenený. Ide o dva prípady, pričom obaja pacienti boli pred ochorením v kontakte so zvieratami.

Na základe doterajších informácií možno predpokladať, že vírus sa medzi ľuďmi nešíri ľahko. S ohľadom na klinickú závažnosť dvoch laboratórne potvrdených prípadov, Svetová zdravotnícka organizácia pokračuje v monitorovaní situácie a v úzkej spolupráci s národnými a medzinárodnými inštitúciami za účelom hlbšieho preskúmania možného rizika pre zdravie verejnosti.

Čítať celý článok...
 
Odporúčania WHO v postpandemickom období Tlačiť E-mail

Generálna riaditeľka WHO vyhlásila po zasadnutí Krízového štábu dňa 10. 8. 2010 ukončenie pandémie chrípky. V súvislosti s ukončením 6. fázy pandémie WHO vydalo odporúčania na vykonávanie opatrení v postpandemickom období.

 

Čítať celý článok...
 
Informácia o pandemickej chrípke v SR Tlačiť E-mail

Pandemický vírus chrípky A(H1N1) 2009 bol v Slovenskej republike prvýkrát laboratórne potvrdený 28. 5. 2009. K 1. 5. 2010 bol pandemický vírus laboratórne potvrdený v 1 210 prípadoch. V porovnaní s vývojom chorobnosti na akútne respiračné ochorenia v predchádzajúcich chrípkových sezónach možno konštatovať, že krivka chorobnosti v chrípkovej sezóne 2009/2010 bola charakteristická netypickým nárastom chorobnosti na jeseň 2009. Najväčší vzostup ochorení bol zaznamenaný v mesiacoch november a december roku 2009. Najviac laboratórne potvrdených prípadov zaznamenali v Bratislavskom kraji (450), najmenej v Trenčianskom kraji (47).

 

Od 3. novembra 2009 bolo v Slovenskej republike na základe usmernenia hlavného hygienika SR zavedené monitorovanie a okamžité hlásenie ťažkých akútnych respiračných ochorení (Severe Acute Respiratory Infection – ďalej len „SARI“). Na základe tohto monitoringu Úrad verejného zdravotníctva SR denne aktualizuje informácie o počte SARI a rovnako aj o počte úmrtí na SARI. K 1. 5. 2010 bolo na Slovensku zaznamenaných 424 prípadov SARI (na SARI ochorelo 180 žien a a 244 mužov). Z tohto počtu sa v 126 prípadoch podarilo laboratórne potvrdiť pandemický vírus. Najvyšší výskyt SARI bol od 3. novembra 2009 zaznamenaný v Prešovskom (78), v Nitrianskom (66) a v Košickom kraji (63). Najviac SARI sa vyskytlo vo vekovej skupine od 45 do 64 rokov (146) a v skupine od 25 do 44 rokov (120). Z celkového počtu 424 SARI bolo u 248 pacientov (58,5 %) zaznamenané aj iné závažné ochorenie.

 

Zo 424 hlásených SARI v Slovenskej republike došlo k úmrtiam u 86 osôb (20,3 %). V 64 prípadoch (74,4 %) išlo o pacientov trpiacich aj na iné závažné ochorenie, ktoré zhoršilo priebeh ARO. Z celkového počtu všetkých úmrtí bol u 56 pacientov potvrdený pandemický vírus A (H1N1) 2009. Z úmrtí, u ktorých bol potvrdený pandemický vírus malo 39 pacientov (69,6 %) iné závažné ochorenie. Najčastejšie uvádzanou závažnou diagnózou boli kardiovaskulárne ochorenia (hypertenzia, ischemická choroba srdca), chronická obštrukčná choroba pľúc, obezita a diabetes mellitus. Najvyšší počet úmrtí na SARI bol zaznamenaný v Prešovskom kraji (22), v Košickom kraji (19) a v Banskobystrickom kraji (18).

Z počtu 56 úmrtí, u ktorých bol laboratórne potvrdený pandemický vírus, bolo zaznamenaných až 6 prípadov (11 %) u tehotných žien. Dve sa vyskytli v Prešovskom kraji, a po jednom prípade bolo v Žilinskom, v Košickom, v Trnavskom a v Banskobystrickom kraji. V jednom prípade išlo o matku, ktorá bola silná fajčiarka a alkoholička. V ostatných piatich prípadoch rizikový faktor nebol zaznamenaný.

 

Naďalej pokračuje hlásenie a monitorovanie akútnych respiračných ochorení vrátane všetkých prípadov ťažkej vírusovej pneumónie, úmrtí na akútne respiračné ochorenia, ako aj lokálneho nahromadenia klinicky závažných prípadov chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení. Úrad verejného zdravotníctva SR priebežne sumarizuje a aktualizuje počty prípadov SARI, úmrtí na SARI a vkladá ich do týždennej informácie o chrípke. Úrad verejného zdravotníctva SR hlási v dvojtýždňových intervaloch počty ochorení a úmrtí na SARI prostredníctvom systému rýchleho varovania a reakcie (EWRS) do Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC).

 

MUDr. RNDr. Ján Mikas

Vedúci Odboru epidemiológie ÚVZ SR

 

 

 

V Bratislave 12.5.2010