Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3144
Počet zobrazení obsahu : 17643419
Preventívne pracovné lekárstvo


PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
 

ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB

PRÁVNE PREDPISY V OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
  
SMERNICE (ES), KTORÉ BOLI PREBRANÉ DO PRÁVNYCH PREDPISOV SR SÚVISIACICH S BEZPEČNOSŤOU A OCHRANOU ZDRAVIA PRI PRÁCI (pdf)Choroby z povolania v SR v roku 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. jún 2021 13:36

Na základe analýzy údajov, poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), bolo v r. 2020 v SR novohlásených 252 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 46 % (t. j. 116 chorobami z povolania).


K najčastejšie hláseným chorobám z povolania  v SR v r. 2020 patrili:

  • ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 133 zamestnancov, t. j. u 52,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • prenosné a parazitárne ochorenia (položky č. 24 – 26 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 28 zamestnancov, t. j. u 11,1 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • ochorenie končatín z vibrácií (položka č. 28 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 24 zamestnancov, t. j. u 9,5 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • vonkajšie alergické alveolitídy - hypersenzitívna pneumonitída (položka č. 44 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 17 zamestnancov, t. j. u 6,7 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • porucha sluchu z hluku (položka č. 38 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 16 zamestnancov, t. j. u 6,3 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • profesionálne dermatózy (položka č. 22 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 12 zamestnancov, t. j. u 4,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • profesionálna bronchiálna astma (položka č. 37 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 8 zamestnancov, t. j. u 3,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR. 

Čítať celý článok...
 
Rizikové práce v SR v roku 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. jún 2021 13:10

V r. 2020 vykonávalo v SR rizikové práce 103 380 zamestnancov (z toho 22 649 žien) (graf č. 1). Oproti r. 2019 ich počet klesol o 4 283 zamestnancov, z toho o 1 039 žien.

Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii bol 93 641 a 9 739 zamestnancov v 4. kategórii (graf č. 2).

Najviac zamestnancov bolo v r. 2020 exponovaných hluku, chemickým látkam a zmesiam, vibráciám, fyzickej záťaži, chemickým karcinogénom a mutagénnom, záťaži teplom a chladom, ionizujúcemu žiareniu a psychickej pracovnej záťaži (graf č. 3, 4).

Mierny vzostup počtu exponovaných zamestnancov oproti r. 2019 bol evidovaný najmä v expozícii vibráciám (o 476 zamestnancov) a biologickým faktorom (o 458 zamestnancov).

Sledovanie rizikových prác podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti neprinieslo oproti r. 2019 výraznejšie zmeny. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v r. 2020 najviac zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pracovalo v priemyselnej výrobe (71 587 zamestnancov) a v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb (9 854 zamestnancov) (graf č. 5). Najväčší podiel žien (75,5 %) medzi zamestnancami vykonávajúcimi rizikové práce bol v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb.

Čítať celý článok...
 
Informačná kampaň EU OSHA na roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. jún 2021 13:02

Kampaň na roky 2020 - 2022 je zameraná na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. 


Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou v Európe.

Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou poškodení podporno-pohybovej sústavy. Vzhľadom na rozšírenosť výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že treba urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii.


Špecifickým dôsledkom a ukazovateľom negatívneho vplyvu faktorov pracovného prostredia a spôsobu práce na zdravie zamestnancov sú choroby z povolania.

Podobne ako v minulých rokoch sa na celkovom počte chorôb z povolania najväčšou mierou podieľali profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín (52,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania).

Tieto profesionálne ochorenia patria dlhodobo medzi najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

Spolu s profesionálnym ochorením kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov horných končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi (9,5 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR), patria medzi  najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

V r. 2020 tvorili tieto profesionálne ochorenia spolu 62,3 % z celkového počtu chorôb z povolania v SR*).

Čítať celý článok...
 
Germicídne žiariče a ozónové generátory - informácia Tlačiť E-mail
Piatok, 05. marec 2021 12:12

Germicídne žiariče a ozónové generátory - informácia (pdf)

 
Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 Tlačiť E-mail
Utorok, 05. január 2021 11:27

Povinnosť zamestnávateľa  oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

 
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie Tlačiť E-mail
Utorok, 26. máj 2020 19:00

Dňa 21. mája 2020 nadobudla účinnosť druhá novela zákona č. 355/2007 Z. z. v častiach týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci v čase krízovej epidemiologickej situácie (zákon č. 125/2020 Z. z.)


Úpravy ustanovené zákonom č. 125/2020 Z. z. nadväzujú na

úpravy ustanovené zákonom č. 69/2020 Z. z. v čase krízovej situácie.

Pre zachovanie prehľadnosti uvádzame spolu.


Najvýznamnejšie zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v čase krízovej situácie súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa týkajú najmä týchto oblastí:


sipke Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci; napr. nie je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pri práci v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, nemusí plniť oznamovacie povinnosti vo vzťahu k orgánom verejného zdravotníctva, nie je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti  na prácu.

Netýka sa to povinnosti uvedenej v § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.:

Zamestnávateľ je povinný aj v čase krízovej situácie zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia  expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi.

Zamestnávateľ môže v čase krízovej situácie na základe dohody s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby alebo s poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami alebo posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci z dôvodu zdravotného rizika pri práci.

Zamestnávateľ je povinný aj v čase krízovej situácie poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

Všetky subjekty zároveň postupujú v súlade so všeobecnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne po skončení krízovej situácie plniť všetky povinnosti pri ochrane zdravia pri práci vyplývajúce z § 30 zákona č. 355/2007 Z. z.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 5