Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658291
Preventívne pracovné lekárstvo


PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
 

ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB

PRÁVNE PREDPISY V OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
  
SMERNICE (ES), KTORÉ BOLI PREBRANÉ DO PRÁVNYCH PREDPISOV SR SÚVISIACICH S BEZPEČNOSŤOU A OCHRANOU ZDRAVIA PRI PRÁCI (pdf)Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi Tlačiť E-mail
Pondelok, 19. december 2022 09:23

Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi (pdf)

 
Choroby z povolania v SR v roku 2021 Tlačiť E-mail
Utorok, 03. máj 2022 14:58

Na základe analýzy údajov, poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), bolo v r. 2021 bolo v SR hlásených 423 chorôb z povolania; z tohto počtu  bolo 267 chorôb z povolania hlásených u žien (63,1 %).
 

K najčastejšie hláseným chorobám z povolania  v SR v r. 2021 patrili:

 • ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 175 zamestnancov, t. j. u 41,4 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • prenosné a parazitárne ochorenia (položky č. 24 – 26 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 166 zamestnancov, t. j. u 39,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • ochorenie končatín z vibrácií (položka č. 28 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 32 zamestnancov, t. j. u 7,6 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • porucha sluchu z hluku (položka č. 38 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 17 zamestnancov, t. j. u 4,0 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • vonkajšie alergické alveolitídy - hypersenzitívna pneumonitída (položka č. 44 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 10 zamestnancov, t. j. u 2,4 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • profesionálna bronchiálna astma (položka č. 37 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 5 zamestnancov, t. j. u 1,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • profesionálne dermatózy (položka č. 22 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 5 zamestnancov, t. j. u 1,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR.

Čítať celý článok...
 
Rizikové práce v SR v roku 2021 Tlačiť E-mail
Utorok, 03. máj 2022 14:50

V r. 2021 vykonávalo v SR rizikové práce 106 849 zamestnancov (z toho 25 567 žien) (graf č. 1). Oproti r. 2020 ich počet stúpol o 3 469 zamestnancov, z toho o 2 918 žien.
 

Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii bol 97 997 a 8 852 zamestnancov v 4. kategórii (graf č. 2).
 

Najviac zamestnancov bolo v r. 2021 exponovaných hluku, chemickým látkam a zmesiam, fyzickej záťaži, vibráciám, biologickým faktorom a chemickým karcinogénom, mutagénom a reprodukčne toxickým látkam. Najvýznamnejšie zmeny oproti r. 2020 nastali v poklese exponovaných zamestnancov chemickým látkam a zmesiam (o 1 356 zamestnancov) a v náraste počtu exponovaných zamestnancov biologickým faktorom (o 4 035 zamestnancov)

(graf č. 3, 4).

Čítať celý článok...
 
Informačná kampaň EU OSHA na roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ Tlačiť E-mail
Utorok, 03. máj 2022 14:40

Informačná kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2020 - 2022 - Zdravé pracoviská znižujú záťaž


Kampaň na roky 2020 - 2022 je zameraná na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. 


Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou v Európe.

Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou poškodení podporno-pohybovej sústavy. Vzhľadom na rozšírenosť výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že treba urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii.

Čítať celý článok...
 
Odborné usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri kategorizácii prác s laserovým zariadením a zariadením využívajúcim intenzívne pulzné svetlo do kategórií prác z hľadiska zdravotného rizika Tlačiť E-mail
Utorok, 19. apríl 2022 08:59

Odborné usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri kategorizácii prác s laserovým zariadením a zariadením využívajúcim intenzívne pulzné svetlo do kategórií prác z hľadiska zdravotného rizika (pdf)

 
Informácia o záťaži teplom a chladom pri práci (legislatívna úprava účinná od 1. augusta 2019) Tlačiť E-mail
Streda, 30. jún 2021 10:05

Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 227/2019 Z. z. )

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 227/2019 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, ktorá vstúpila do platnosti 1. augusta 2019, priniesla oproti predchádzajúcej vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z. viacero zmien a doplnení, ktoré majú zabezpečiť jednoznačnú aplikáciu legislatívnych ustanovení, napr.:

 • zamestnávateľ vykonáva na vnútornom pracovisku ochranné a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom alebo záťaže chladom na zdravie zamestnancov nielen z dôvodu používanej technológie na pracovisku, ale aj z dôvodu nevyhovujúceho stavebného riešenia budovy alebo technického zariadenia budovy,

 • zamestnávateľ aplikuje v primeranom rozsahu ochranné a preventívne opatrenia aj na práce vykonávané na vnútornom alebo vonkajšom pracovisku aj počas mimoriadne teplých dní (keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C),

 • ochranné a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom alebo záťaže chladom na zdravie zamestnancov, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku, majú zohľadniť aj  interindividuálne rozdiely medzi zamestnancami, najmä vek, zdravotný stav a fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca,

 • prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov pred nepriaznivým vplyvom záťaže teplom a záťaže chladom pri práci obsahuje pokyny a vybavenie na poskytnutie predlekárskej  prvej pomoci (napr. pri prehriatí, kolapse, úpale; pri omrzlinách a pod.),

 • zamestnávateľ zabezpečuje na vnútornom pracovisku pri záťaži teplom dodržiavanie dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce, ak je pravidelne prekračovaná maximálna prípustná hodnota operatívnej teploty viac ako 50 % dní v roku,

 • podiel minerálnych nápojov, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v rámci pitného režimu pri záťaži teplom (ak zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, pri ktorej ochrana zdravia vyžaduje obmedzenie času práce, alebo ak vykonávajú prácu na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní) má tvoriť najviac polovicu množstva nahrádzaných tekutín,

 • minimálne prípustné hodnoty operatívnej teploty na pracoviskách v chladnom období roka boli  navýšené v rozsahu o 2 - 3 °C pri triedach práce 1a, 1b, 1c, 2a a 2b,

 • v tabuľke tried práce podľa celkového energetického výdaja sú v príkladoch pracovných činností uvedené všeobecné charakteristiky jednotlivých pracovných činností, najmä pracovné polohy, zapojenie končatín a činnosť jednotlivých svalových skupín.

Čítať celý článok...
 
Germicídne žiariče a ozónové generátory - informácia Tlačiť E-mail
Piatok, 05. marec 2021 12:12

Germicídne žiariče a ozónové generátory - informácia (pdf)

 
Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 Tlačiť E-mail
Utorok, 05. január 2021 11:27

Povinnosť zamestnávateľa  oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

 
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie Tlačiť E-mail
Utorok, 26. máj 2020 19:00

Dňa 21. mája 2020 nadobudla účinnosť druhá novela zákona č. 355/2007 Z. z. v častiach týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci v čase krízovej epidemiologickej situácie (zákon č. 125/2020 Z. z.)


Úpravy ustanovené zákonom č. 125/2020 Z. z. nadväzujú na

úpravy ustanovené zákonom č. 69/2020 Z. z. v čase krízovej situácie.

Pre zachovanie prehľadnosti uvádzame spolu.


Najvýznamnejšie zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v čase krízovej situácie súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa týkajú najmä týchto oblastí:


sipke Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci; napr. nie je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pri práci v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, nemusí plniť oznamovacie povinnosti vo vzťahu k orgánom verejného zdravotníctva, nie je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti  na prácu.

Netýka sa to povinnosti uvedenej v § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.:

Zamestnávateľ je povinný aj v čase krízovej situácie zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia  expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi.

Zamestnávateľ môže v čase krízovej situácie na základe dohody s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby alebo s poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami alebo posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci z dôvodu zdravotného rizika pri práci.

Zamestnávateľ je povinný aj v čase krízovej situácie poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

Všetky subjekty zároveň postupujú v súlade so všeobecnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne po skončení krízovej situácie plniť všetky povinnosti pri ochrane zdravia pri práci vyplývajúce z § 30 zákona č. 355/2007 Z. z.

Čítať celý článok...
 
Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku Tlačiť E-mail
Utorok, 19. máj 2020 13:38

Extrémne zvýšené teploty môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR zabezpečiť na pracoviskách tieto preventívne opatrenia:


Pitný režim

Dostupnosť a dostatok pitnej vody na mieste výkonu práce pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady.

Okrem toho odporúčame konzumáciu dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce vlastnosti a slúžia na doplnenie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením. Prostredníctvom pitného režimu sa odporúča doplniť  najmenej 70 % vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením a dýchaním. Nápoje musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo najmenej cukru (do 6 %), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nemajú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme. Teplotu nápojov odporúčame v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa považujú napr. stolové minerálne vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. Finančne uhrádzať tieto občerstvujúce nápoje nie je povinnosťou zamestnávateľa. Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo zamestnávateľ konzultuje s lekárom pracovnej zdravotnej služby.

Posledná úprava Utorok, 11. august 2020 17:35
Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3