Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3282
Počet zobrazení obsahu : 18694997
Preventívne pracovné lekárstvo


PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
 

ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB

PRÁVNE PREDPISY V OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
  
SMERNICE (ES), KTORÉ BOLI PREBRANÉ DO PRÁVNYCH PREDPISOV SR SÚVISIACICH S BEZPEČNOSŤOU A OCHRANOU ZDRAVIA PRI PRÁCI (pdf)Informácia o záťaži teplom a chladom pri práci (legislatívna úprava účinná od 1. augusta 2019) Tlačiť E-mail
Streda, 30. jún 2021 11:05

Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 227/2019 Z. z. )

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 227/2019 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, ktorá vstúpila do platnosti 1. augusta 2019, priniesla oproti predchádzajúcej vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z. viacero zmien a doplnení, ktoré majú zabezpečiť jednoznačnú aplikáciu legislatívnych ustanovení, napr.:

 • zamestnávateľ vykonáva na vnútornom pracovisku ochranné a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom alebo záťaže chladom na zdravie zamestnancov nielen z dôvodu používanej technológie na pracovisku, ale aj z dôvodu nevyhovujúceho stavebného riešenia budovy alebo technického zariadenia budovy,

 • zamestnávateľ aplikuje v primeranom rozsahu ochranné a preventívne opatrenia aj na práce vykonávané na vnútornom alebo vonkajšom pracovisku aj počas mimoriadne teplých dní (keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C),

 • ochranné a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom alebo záťaže chladom na zdravie zamestnancov, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku, majú zohľadniť aj  interindividuálne rozdiely medzi zamestnancami, najmä vek, zdravotný stav a fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca,

 • prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov pred nepriaznivým vplyvom záťaže teplom a záťaže chladom pri práci obsahuje pokyny a vybavenie na poskytnutie predlekárskej  prvej pomoci (napr. pri prehriatí, kolapse, úpale; pri omrzlinách a pod.),

 • zamestnávateľ zabezpečuje na vnútornom pracovisku pri záťaži teplom dodržiavanie dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce, ak je pravidelne prekračovaná maximálna prípustná hodnota operatívnej teploty viac ako 50 % dní v roku,

 • podiel minerálnych nápojov, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v rámci pitného režimu pri záťaži teplom (ak zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, pri ktorej ochrana zdravia vyžaduje obmedzenie času práce, alebo ak vykonávajú prácu na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní) má tvoriť najviac polovicu množstva nahrádzaných tekutín,

 • minimálne prípustné hodnoty operatívnej teploty na pracoviskách v chladnom období roka boli  navýšené v rozsahu o 2 - 3 °C pri triedach práce 1a, 1b, 1c, 2a a 2b,

 • v tabuľke tried práce podľa celkového energetického výdaja sú v príkladoch pracovných činností uvedené všeobecné charakteristiky jednotlivých pracovných činností, najmä pracovné polohy, zapojenie končatín a činnosť jednotlivých svalových skupín.

Čítať celý článok...
 
Choroby z povolania v SR v roku 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. jún 2021 14:36

Na základe analýzy údajov, poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), bolo v r. 2020 v SR novohlásených 252 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 46 % (t. j. 116 chorobami z povolania).


K najčastejšie hláseným chorobám z povolania  v SR v r. 2020 patrili:

 • ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 133 zamestnancov, t. j. u 52,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • prenosné a parazitárne ochorenia (položky č. 24 – 26 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 28 zamestnancov, t. j. u 11,1 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • ochorenie končatín z vibrácií (položka č. 28 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 24 zamestnancov, t. j. u 9,5 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • vonkajšie alergické alveolitídy - hypersenzitívna pneumonitída (položka č. 44 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 17 zamestnancov, t. j. u 6,7 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • porucha sluchu z hluku (položka č. 38 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 16 zamestnancov, t. j. u 6,3 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • profesionálne dermatózy (položka č. 22 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 12 zamestnancov, t. j. u 4,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • profesionálna bronchiálna astma (položka č. 37 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 8 zamestnancov, t. j. u 3,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR. 

Čítať celý článok...
 
Rizikové práce v SR v roku 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. jún 2021 14:10

V r. 2020 vykonávalo v SR rizikové práce 103 380 zamestnancov (z toho 22 649 žien) (graf č. 1). Oproti r. 2019 ich počet klesol o 4 283 zamestnancov, z toho o 1 039 žien.

Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii bol 93 641 a 9 739 zamestnancov v 4. kategórii (graf č. 2).

Najviac zamestnancov bolo v r. 2020 exponovaných hluku, chemickým látkam a zmesiam, vibráciám, fyzickej záťaži, chemickým karcinogénom a mutagénnom, záťaži teplom a chladom, ionizujúcemu žiareniu a psychickej pracovnej záťaži (graf č. 3, 4).

Mierny vzostup počtu exponovaných zamestnancov oproti r. 2019 bol evidovaný najmä v expozícii vibráciám (o 476 zamestnancov) a biologickým faktorom (o 458 zamestnancov).

Sledovanie rizikových prác podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti neprinieslo oproti r. 2019 výraznejšie zmeny. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v r. 2020 najviac zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pracovalo v priemyselnej výrobe (71 587 zamestnancov) a v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb (9 854 zamestnancov) (graf č. 5). Najväčší podiel žien (75,5 %) medzi zamestnancami vykonávajúcimi rizikové práce bol v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb.

Čítať celý článok...
 
Informačná kampaň EU OSHA na roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. jún 2021 14:02

Kampaň na roky 2020 - 2022 je zameraná na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. 


Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou v Európe.

Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou poškodení podporno-pohybovej sústavy. Vzhľadom na rozšírenosť výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že treba urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii.


Špecifickým dôsledkom a ukazovateľom negatívneho vplyvu faktorov pracovného prostredia a spôsobu práce na zdravie zamestnancov sú choroby z povolania.

Podobne ako v minulých rokoch sa na celkovom počte chorôb z povolania najväčšou mierou podieľali profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín (52,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania).

Tieto profesionálne ochorenia patria dlhodobo medzi najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

Spolu s profesionálnym ochorením kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov horných končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi (9,5 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR), patria medzi  najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

V r. 2020 tvorili tieto profesionálne ochorenia spolu 62,3 % z celkového počtu chorôb z povolania v SR*).

Čítať celý článok...
 
Germicídne žiariče a ozónové generátory - informácia Tlačiť E-mail
Piatok, 05. marec 2021 13:12

Germicídne žiariče a ozónové generátory - informácia (pdf)

 
Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 Tlačiť E-mail
Utorok, 05. január 2021 12:27

Povinnosť zamestnávateľa  oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 5