Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19224626
Problematika fajčenia a alkoholu


31. máj - Svetový deň bez tabaku Tlačiť E-mail

Svetový deň bez tabaku - 31. máj 2008

TABAK - bez mládeže

 

Tabak je jednou z najväčších preventabilných príčin úmrtí na svete. Približne 1,8 miliardy mladých ľudí (10 - 24 ročných) žije na tomto svete, pričom až 85 % detí a mládeže žije v rozvojových krajinách. Z tohto hľadiska je experimentovanie s fajčením a výskyt fajčenia najčastejší práve v rozvíjajúcich sa krajinách, kde priemerný vek dožitia je nižší ako v iných rozvinutých krajinách. Tabaková závislosť je jedným z rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú štatistiky chorobnosti a úmrtnosti na vybrané druhy ochorení v celom svete.

Prostredníctvom hesla TABAK - BEZ MLÁDEŽE chce Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazniť fakt, že najzraniteľnejšou vekovou skupinou z pohľadu rizika vzniku závislosti, sú mladí ľudia, ktorí nedosiahli vek plnoletosti. Nikotín je vysoko návyková látka, ktorá po dlhšom užívaní vedie k závislosti. Väčšina závislých dospelých začala užívať tabak pred 18 rokom života. Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdzujú mnohé prieskumy, ktoré sa realizovali aj na Slovensku. Najväčšia skupina ľudí začína s fajčením pred 15 rokom života. Narastá počet mladých ľudí, ktorí experimentujú s tabakom pred 10. rokom života. Medzinárodný prieskum Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 udáva, že na Slovensku začína experimentovať s fajčením vo veku 10 rokov a skôr až 29 % detí.  Podľa iného medzinárodného Európskeho školského prieskumu o alkohole a ostatných drogách z roku 2007, narástol počet 16-ročných fajčiarov oproti roku 2003 o 17 % u chlapcov a o 23 % u dievčat.

Z hľadiska aplikovania výchovy ku zdraviu a podpory zdravia je potrebné zamerať pozornosť aj na deti a mládež vo veku 15 - 19 rokov, ktorá predstavuje vekovú skupinu ľudí, ktorí sa najčastejšie pokúšajú prestať fajčiť, a ktorej sa to aj najčastejšie podarí. Naopak, s vyšším vekom klesá počet úspešne odvyknutých od fajčenia a narastá počet ľudí so závislosťou od tabaku.

Ďalším fenoménom je výskyt pasívneho fajčenia detí v domácnostiach a mimo svojej domácnosti. Podľa medzinárodného prieskumu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 u 13-15 ročných detí, je pasívnemu fajčeniu vystavených 47 % detí v domácnostiach.  Mimo svoje domácnosti je pasívnemu fajčeniu vystavených až 69 % detí.

Deti a mládež sú z tohto hľadiska najzraniteľnejšou sociálnou skupinou, ktorá nedobrovoľne vdychuje tabakový dym v domácnostiach. Z hľadiska výchovy ku zdraviu a podpory zdravia, by sa malo úsilie verejného zdravotníctva zaoberať práve výchovou rodičov prostredníctvom metód a foriem zdravotnej výchovy.

 

Reklama je jednou z foriem zdravotnej výchovy a podpory zdravia. Na druhej strane je reklama účinným nástrojom zvyšovania rastu tržieb mnohých firiem, z toho tabakové nevynímajúc. Svetová zdravotnícka organizácie chce preto upozorniť a vyzvať všetky krajiny sveta, aby úplne zakázali reklamu tabakových výrobkov vrátane nepriamej formy reklamy na mieste predaja tabakových výrobkov, v televíznom a rozhlasovom vysielaní, prostredníctvom e-mailu, a podpory predaja prostredníctvom uvádzania loga alebo ochranných známok výrobku na verejnosti.

Slovensko prijalo v súvislosti so vstupom do Európskej únie, ale hlavne s ohľadom na zvýšenie ochrany a podpory zdravia mnoho legislatívnych opatrení. V oblasti reklamy bol v roku 2006 prijatý návrh novely zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, kde sa vylúčila reklama tabakových výrobkov formou sponzoringu napríklad kultúrnych či športových podujatí, ktorých nepriamym cieľom bola reklama značky a firmy. Od roku 2000 platí na Slovensku zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, ktorý v rámci ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ustanovuje zákaz otvoreného alebo skrytého propagovania fajčenia či užívania alkoholu a iných omamných látok. V zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov je v rámci znižovania dostupnosti tabakových výrobkov stanovený zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

V súvislosti s ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, vláda SR prijala v roku 2006 Národný program kontroly tabaku, ktorý, okrem iného, stanovuje opatrenia s cieľom zníženia dostupnosti tabakových výrobkov formou úplného zákazu reklamy tabakových výrobkov. V súlade s naplnením tohto cieľa Slovensko bude musieť prijať návrh novely zákona, ktorý vylúči reklamu na mieste predaja tabakových výrobkov, ktorá nie je informáciou. V súlade s intenciami výchovy ku zdraviu je potrebné propagovať zdravý životný štýl bez tabaku u detí a mládeže. Jednou z foriem je práve reklama v elektronických a tlačových médiách. Propagácia zdravého životného štýlu v systéme podpory zdravia a výchovy ku zdraviu by mala mať rovnocenné postavenie v systéme verejného zdravotníctva na Slovensku.

 

V rámci aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je preto žiaduce:

  1. Organizovať regionálne súťaže pre fajčiarov v každom veku

  2. Poskytovať telefonické a elektronické poradenstvo ako prestať fajčiť

  3. Poskytovať individuálne a skupinové poradenstvo v poradniach

  4. Organizovať regionálne tlačové konferencie a besedy

 
PRESTAŇ A VYHRAJ 2008 - súťaž pre fajčiarov Tlačiť E-mail
 

Kancelária WHO

na Slovensku

 

 

QUIT  and  WIN  2008

Prestaň  a vyhraj

súťaž  pre  fajčiarov

 

Mimoriadne sledovaná súťaž pre fajčiarov  Prestaň a vyhraj  -  Quit and Win  je najrozšírenejšie podujatie na podporu nefajčenia metódou, ktorá sa osvedčila v najrôznejších kultúrach sveta.

 

Cieľom súťaže  Prestaň a vyhraj  je motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a podpore nefajčenia u tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať užívať tabakové výrobky.

 

Súťaž Prestaň a vyhraj organizuje od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou.

 

Súťaž je vyhlasovaná každé dva roky, pretože rok po súťaži sa koná reprezentatívny prieskum medzi účastníkmi o stave ich fajčiarskej abstinencie.

 

Pomocou súťaže Prestaň a vyhraj si na Slovensku v roku 2006 úplne odvyklo od fajčenia takmer 40 % súťažiacich. Počet denne vyfajčených cigariet obmedzilo až 30% súťažiacich. Vyplýva to z výsledkov dotazníkového prieskumu vykonaného u náhodne vybratých respondentov súťaže. Prieskum v roku 2007 realizoval Úrad verejného zdravotníctva SR za účelom zistenia dopadu a účinnosti súťaže u účastníkov po časovom odstupe.

 

Súťaž  Prestaň  a  Vyhraj je určená pre fajčiarov, ktorí neodmietajú myšlienku stať sa nefajčiarmi. Cieľom súťaže je motivovať a podporiť tých fajčiarov, ktorí sa touto myšlienkou zaoberajú a rozhodujú sa prestať fajčiť.

 

Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je i možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny. Medzi dôležité motivačné nástroje patrí aj udeľovanie cien pre vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí počas obdobia jedného mesiaca prestali fajčiť.

 

Ceny do súťaže venovali:

§      Úrad verejného zdravotníctva SR  -  tlakomer  +  10 000,- Sk

§      Zdravotná poisťovňa Union  -  wellness víkend v hoteli Kaskady v hodnote 10 000,- Sk pre 2 osoby

§      Kancelária WHO na Slovensku -  rekondičný pobyt v hodnote 5 000,- Sk

 

Počas trvania kampane, ako aj  počas súťaže,  budú odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva telefonicky, mailom, poštou i osobne poskytovať informácie súvisiace s problematikou odvykania od fajčenia.

 

Hodnotenie výsledkov súťaže Prestaň a Vyhraj 2006 po roku

 

Z pohľadu celkového hodnotenia efektívnosti súťaže možno konštatovať na základe výsledkov dotazníkového prieskumu Úradu verejného zdravotníctva SR, že súťaž patrí medzi efektívny prostriedok, ktorý vedie k zanechaniu fajčenia. V roku 2007 bolo oslovených 500 respondentov s návratnosťou 197 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje 40% návratnosť.

 

Ø   Vyše 80% respondentov sa rozhodlo prestať fajčiť úplne

Ø   Počas jedného mesiaca trvania súťaže prestalo fajčiť 78%

Ø   Najväčšou prekážkou v prestaní s fajčením bol stres

Ø   Takmer 40% respondentov v súčasnosti vôbec nefajčí

Ø   Počas obdobia 1 roka od súťaže nepoužívalo žiadne pomôcky až 77%

Ø   Ako najväčšiu podporu k zanechaniu fajčenia 47% uviedlo členov rodiny, ďalších 15% pociťovalo podporu od kamarátov a spolupracovníkov z práce

Ø   Dostupnosť informácií o súťaži: 34% z novín a časopisov, 20% od členov rodiny...

Ø   Pre 45% respondentov bola súťaž Quit and Win nápomocná pri zanechaní fajčenia, pre 19% bola veľmi dôležitá

Ø   Súťaže sa zúčastnilo 56% vydatých/ženatých, 26% slobodných...

Ø   Do súťaže sa zapojilo 45% respondentov so stredoškolským vzdelaním, 27% má ukončené vzdelanie vysokoškolské

 

Výsledky súťaže Prestaň a Vyhraj 2006 korešpondujú s výsledkami predošlých ročníkov súťaže.

 

Koordinátor súťaže:     Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Pravidlá súťaže (pdf)

 

Prihláška do súťaže (pdf)

Prihláška do súťaže (doc)


 
 
Odborný seminár Centra kontroly tabaku a alkoholu Tlačiť E-mail

Odborný seminár Centra kontroly tabaku a alkoholu

 

V dňoch 4. a 5. 12. 2007 sa v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity, v Modre - Harmónii konal odborný seminár v rámci projektu Úradu verejného zdravotníctva SR z grantu Národného monitorovacieho centra pre drogy pri Úrade vlády. Počas prvého dňa seminára odzneli prednášky na témy fajčenie, alkohol a drogy. Druhý deň sa zúčastnení rozdelili do dvoch pracovných skupín, v ktorých sa zamerali na prevenciu a poradenstvo v oblasti užívania alkoholu a tabakových výrobkov.

 

Program seminára

 

Prednášky:

 

Kontrola alkoholu z pohľadu verejného zdravotníctva

 

Prieskumy o alkohole, tabaku a ostatných drogách

 

Prevencia alkoholizmu

 

Alkohol u žiakov a študentov - droga č.1

 

Drogy ako spoločenský problém

 

Alkohol u detí a mládeže - výsledky prieskumu

 

Hodnotenie projektu o alkohole

 

Hodnotenie účinnosti súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj

 

Závery z pracovných skupín

 
Závery zo školenia pracovníkov poradní na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ Tlačiť E-mail

Závery z odborného seminára:

 

Školenie pracovníkov poradní na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ v metodike práce s manuálom pre poradne, školenie operátorov telefonickej linky na odvykanie od fajčenia - Quitline.

 

Seminár sa konal dňa  12. júla 2007 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.  Odborný seminár bol organizovaný  Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, občianskym združením Stop fajčeniu, Kanceláriou WHO na Slovensku a Národnou koalíciou pre kontrolu tabaku v SR.

Okrem prezentácií garantov projektu v prvej časti programu, veľký  význam pre prax  mala práca v dvoch paralelných PracovnÝCH   skupinÁCH   "A"   "B".

 

Prácu v skupine "A" - Skupinové techniky poradenstva na odvykanie od fajčenia, individuálne poradenstvo a komunikácia v poradenstve koordinovali PhDr. Róbert Ochaba, MPH a Mgr. Elena Lisá, PhD.

Prácu v skupine B - Telefonické poradenstvo, zásady a podmienky poradenstva, etické aspekty, farmakologická liečba koordinovali MUDr. Elena Kavcová, PhD., MUDr. Tibor Baška, PhD., Mgr. Andrea Šimorová.

 

Závery z pracovnej skupiny A:

  1. Je potrebné rozvíjať skupinové poradenstvo na odvykanie od fajčenia v rámci činnosti RÚVZ, kde spolupôsobí tlak skupiny, skupinová dynamika a zvyšuje sa motivácia vytrvať v rozhodnutí stať sa nefajčiarom.

  2. Na realizáciu skupinového poradenstvo je potrebné žiadať o finančné prostriedky grantové organizácie, predovšetkým však Protidrogový fond.

  3. V rámci výkonu individuálneho poradenstva je potrebné personálne posilniť poradne na odvykanie od fajčenia vyškolenými odborníkmi, ktorí sa budú v rámci odbornej poradenskej činnosti venovať iba odvykaniu od fajčenia.

  4. Negatívom v rámci činnosti RÚVZ je kumulácia poskytovania viacerých druhov poradenstva jedným odborníkom.

 

Závery z pracovnej skupiny B:

1.   Zaviesť spoluprácu pneumológov a  pracovníkov RÚVZ, kde poradenstvo v regióne pre fajčiarov budú poskytovať pracovníci RÚVZ a pneumológovia regiónu poskytovať farmakologickú liečbu tabakovej závislosti.

2.   Zavádzať poskytovanie špecializovaného telefonického poradenstva s cieľom poskytovania informácií a zvýšenia motivácie prestať fajčiť.

3.   Malo by sa zlepšiť priestorové a materiálno-technické vybavenie poradní, kde sa poskytuje poradenstvo.

4.   V súvislosti s poskytovaním odborného telefonického poradenstva je potrebné uchádzať sa o finančné prostriedky z grantových organizácií.

5.   Pri poskytovaní poradenskej starostlivosti rozvíjať spoluprácu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a predovšetkým so Slovenskou spoločnosťou praktických lekárov a hlavným odborníkom MZ SR pre pneumológiu.

 

Vypracovali:  PhDr. Róbert Ochaba, MPH - skupina "A"

MUDr. Elena Kavcová, PhD. - skupina "B"

 
Odborný seminár pre RÚVZ na Slovenskej zdravotníckej univerzite 12. 7. 2007 Tlačiť E-mail

Dňa 12.7.2007 sa na SZU v Bratislave konal odborný seminár pre pracovníkov RÚVZ, zameraný na metodiku práce s manuálom pre poradne na odvykanie od fajčenia. Manuál vznikol v rámci spoločného projektu občianskeho združenia Stop fajčeniu, Úradu verejného zdravotníctva SR, Kancelárie WHO na Slovensku a Národnej koalície na kontrolu tabaku v SR s názvom: "Vypracovanie a implementácia komunikačnej, vzdelávacej a informačnej stratégie v oblasti prevencie a kontroly tabaku na Slovensku". Tento projekt korešponduje so zámermi Národného programu boja proti drogám na obdobie rokov 2004 - 2008 a má za svoj hlavný cieľ znižovať dopyt po tabakových výrobkoch.

 

            Odborný seminár otvoril PhDr. Róbert Ochaba, ktorý predniesol úvodné slovo riaditeľa Úradu verejného zdravotníctva SR doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH. Na podujatí vystúpili s príspevkami zástupcovia z Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, z Kancelárie WHO na Slovensku a mimovládnych organizácií.

            Popoludní bol seminár rozdelený na dve pracovné skupiny, ktoré koordinovali odborníci z ÚVZ SR, Univerzity Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulty a RÚVZ.

 

 

Príspevky, ktoré odzneli na seminári:

 

1.   Otvorenie - doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH - riaditeľ ÚVZ SR v zastúpení PhDr. Róberta Ochabu, MPH, vedúceho Centra kontroly tabaku, ÚVZ SR

 

2.   Programy na kontrolu tabaku v Európe - súčasné priority - MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku

 

3.   Národná protidrogová stratégia - Ing. Zuzana Zelenková, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Úrad vlády SR

 

4.   Mimovládne organizácie a kontrola tabaku - Mgr. Peter Šťastný, riaditeľ občianskeho združenia Stop fajčeniu

 

5.   Participácia Národnej koalície pre kontrolu tabaku na projektoch podpory nefajčenia - súčasný stav a možnosti  - MUDr. Tibor Baška, PhD., vedúci oddelenia epidemiologie Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

 

6.   Úloha poradní na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ - PhDr. Róbert Ochaba, MPH, vedúci Centra kontroly tabaku na Úrade verejného zdravotníctva SR

 

Príspevky z workshopu:

1.   Skupinová práca pri odvykaní od fajčenia - Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., Mgr. Elena Kretová - Lisá, PhD., Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského

 

2.   Materiálno - technické a priestorové vybavenie poradne odvykania od fajčenia - Mgr. Andrea Šimorová, RÚVZ Trnava

 
Tlačiť E-mail
Komuniké k prijatiu Národného programu kontroly tabaku
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>