Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654000
Problematika fajčenia a alkoholu


Tlačiť E-mail
Vyhodnotenie účinnosti súťaže "Prestaň a Vyhraj 2008"
 
Svetový deň bez tabaku 31. máj 2009 na RÚVZ Tlačiť E-mail

RÚVZ Bratislava

29. mája budú pracovníci poradne  poskytovať základné informácie od 7.00 - 15.00 hod.

Tel.: 02/48281262.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Spišská Nová Ves

29. mája budú pracovníci poradne  poskytovať základné informácie a meranie CO2 na Letnej ulici, vykonávať záujemcom merania Smokerlyzerom. Súbežne bude realizovaná akcia "Vymeň cigaretu za vitamín" - Gymnázium - vyplnenie ankety.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Poprad

Akcia v príprave - zapožičanie si Smokerlyzera.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Dunajská Streda

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  pracovníčkami poradne zdravia za pomoci prístroja Smokerlyzer. K Svetovému dňu bude pre verejnosť uverejnený článok v týždenníku Csallókoz.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Svidník

"Deň otvorených dverí poradní zdravia ",  poradenstvo a vyšetrenie Smokerlyzerom.

--------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Zvolen

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  na strednej odbornej škole dopravnej a Strednej združenej škole vo Zvolene. Meranie CO2 vo vydychovanom vzduchu.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Lučenec

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  - vyšetrenie CO2. Uvedená akcia uverejnená v mestských novinách a rozhlase a propagovaná na webovej stránke.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Banská Bystrica

Príprava a realizácie akcie pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu od 25. mája do 29. mája na rôznych miestach mesta B. Bystrica a Brezno. Aktivity - meranie CO2 vo vydychovanom vzduchu, meranie krvného tlaku, percenta telesného tuku, individuálne poradenstvo na prevenciu fajčenia, edukačný materiál.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Topolčany

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť v priestoroch zasadačky RÚVZ.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Galanta 

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  v Mestskom kultúrnom stredisku v Seredi (meranie smokerlyzerom a informovanie o škodlivosti fajčenia).

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Rimavská Sobota

29. mája budú pracovníci poradne  realizovať akciu pre verejnosť meranie smokerlyzerom a informovanie o škodlivosti fajčenia vyšetrením kapacity pľúc prenosným spirometrom.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Čadca

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť  za pomoci prístroja Smokerlyzer v Supermarkete Terno.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Žiar nad Hronom

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť  za pomoci prístroja Smokerlyzer na Námestí Matice slovenskej.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Senica

Akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu v obchodnom centre

 Kaufland .

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Liptovský Mikuláš

Celodenná zdravotno-výchovná akcia pre verejnosť v spolupráci s Mestským úradom - meranie CO2 prístrojom smokerlyzer, meranie TK Omron a poradenstvo sa vyplnením dotazníka.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Košice

Cieľom aktivít k Svetovému dňu bez tabaku  je informovať rôzne vekové skupiny. Informačno-propagačná činnosť - oslovenie základných a stredných škôl - informačný leták - zdravotné varovania. Výchovno-vzdelávacia - besedy na školách  5 ZŠ. Vo vzťahu k dospelej populácií - participácia na Zdravotnom programe pre T-Systems Slovakia- poradenstvo na odvykanie od fajčenia, individuálna intervencia, stanovenie obsahu CO2 prostredníctvom smokerlyzeru. Spolupráca poradensko-vzdelávacieho charakteru pre rómskych aktivistov.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Humenné

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť  za pomoci prístroja smokerlyzer na námestí v Humennom a 28. mája na RÚVZ u pracovníkov RÚVZ.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Bardejov

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v obchodnom dome "Centrum".

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Trnava

Klientom je vykonávané poradenstvo a meranie CO2 počas celého týždňa od 25. 05. 2009.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Trebišov

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Nitra

Príprava edukačného materiálu na prevenciu fajčenia - materiál distribuovaný do škôl v spádovom území Nitra. Škola obchodu a služieb  vykonávané u študentov meranie CO2 vo

vydychovanom vzduchu pomocou Smokerlyzera. Intervenčné aktivity so zameraním na prevenciu fajčenia.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Michalovce

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v čase od 10.30 - 13.30 na námestí Osloboditeľov. Verejnosti sa budú rozdávať letáky so zameraním na škodlivosť od fajčenia (nástenka, pútač, článok ako infotext, téma ponúkaná tlači, TV, informáciu o SDBT obdržia zdravotnícke zariadenia v regióne, na všetky školy v regióne elektronickou poštou).

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Považská Bystrica

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v priestoroch nefajčiarskej internetovej kaviarne.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Žilina

K Svetovému dňu bez tabaku - Aktivity 21.- 22. 5. 2009 na dvoch stredných školách s približne 100 študentmi.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Komárno

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v Shopping Center. Podujatie bude realizované prostredníctvom lekára  a asistenta Podpory zdravia.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Trenčín

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v priestoroch vestibulu Polikliniky Trenčín.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Dolný Kubín

K Svetovému dňu bez tabaku - športové dni mesta Tvrdošín - 27. 5. 2009 a aktivity na vybraných školách regiónu.

--------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Rožňava

K Svetovému dňu bez tabaku  vyšetrenie CO2 vo vydychovanom  vzduchu v priestoroch polikliniky NsP sv. Barbory.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Bojnice

K Svetovému dňu bez tabaku  vyšetrenie CO2 vo vydychovanom  vzduchu v priestoroch  Námestia SNP.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Martin

K Svetovému dňu bez tabaku  vyšetrenie CO2 vo vydychovanom  vzduchu v priestoroch Mestského úradu Martin, alebo OD Tulip.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Nové Zámky

K Svetovému dňu bez tabaku  pre verejnosť vyšetrenie COvo vydychovanom  vzduchu

 
Kontrola fajčenia zo strany RÚVZ podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2009 Tlačiť E-mail

Kontrolná kompetencia:

 

V súvislosti s prijatím zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon č. 377/2004 Z. z. ) orgány verejného zdravotníctva vykonávajú v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z. (priestupky) kontrolu fajčenia v prevádzkach a zariadeniach, ktoré sú uvedené v § 7 ods. 1 písm. b) až i):

 

 • v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach,

 • v základných školách, na stredných školách, v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach, v priestoroch detských ihrísk, vo vysokých školách, v študentských domovoch,

 • v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, v kultúrnych zariadeniach,

 • v uzavretých športových zariadeniach,

 • v úradných budovách,

 • v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní,

 • v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách, v galériách,

 • v zariadeniach spoločného stravovania s výnimkou zariadení, ktoré sú podrobne uvedené v písmene h) (Treba počítať s prechodným obdobím pre podnikateľov na vybudovanie stavebne oddelených priestorov podľa čl. III. zákona s účinnosťou od 1. septembra 2009).

 • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 

Sankčné opatrenia (kompetencie v rámci ukladania sankčných opatrení RÚVZ v SR):

 

 1. Orgány verejného zdravotníctva ukladajú za priestupky priestupcovi pokutu v blokovom konaní do výšky 33,- EUR a v rámci prejednávania priestupku až do výšky 331,- EUR.

 2. Orgány verejného zdravotníctva podľa § 11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z.  uložia pokutu tomu, kto umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov v blokovom konaní do výšky 33,- EUR a v rámci prejednávania priestupku až do výšky 497,- EUR.

 3. Orgány verejného zdravotníctva podľa § 10 ods. 7 zákona č. 377/2004 Z. z.  uložia pokutu od 331,- EUR do 3 319 EUR fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i) zákona č. 377/2004 Z. z..

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z. orgány verejného zdravotníctva prejednávajú aj priestupky, ak fyzická osoba umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov.

 
Poradne na odvykanie od fajčenia Tlačiť E-mail

ADRESÁR PORADNÍ NA ODVYKANIE OD FAJČENIA V RÁMCI PÔSOBNOSTI

ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

 

Adresa poradne

Vedúci poradne

Telefón

E-mail

Ordinačné hodiny

RÚVZ Bratislava

Ružinovská č.8

820 09 Bratislava

MUDr. Peter Duchaj

02/48 281 262

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

telefonicky objednaní klienti

RÚVZ Spišská Nová Ves

Mickiewiczova č.6

052 20 Spišská Nová ves

MUDr. Peter Mišenda

053/442 57 56, 053/442 58 11

 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

telefonicky objednaní klienti

RÚVZ Poprad

Zdravotnícka 3

058 97 Poprad

MUDr. Viera Mitlöhnerová

052/712 58 29

 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi

07.00 -14.00

RÚVZ Dunajská Streda

Októbrová ul.(budova Materskej škôlky)

929 01 Dunajská Streda

Mária Farkašová

031/ 552 77 70

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po: 7:30 - 11:30

Ut: 7:30 - 14:30

St: 7:30 - 13:00

Št: 7:30 - 14:30

Pi: 7:30 - 14:30

RÚVZ Svidník

Sovietskych hrdinov 79 089 01 Svidník

MUDr. Ingrid Babinská, MPH

054/788 00 14 054/788 00 20

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

13:30 - 15:30 a po dohode

RÚVZ Zvolen

Študentská č.28

960 01 Zvolen

MUDr. Peter Reinhardt

045/ 532 26 21

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

14:30 - 16:00

prosíme dohodnúť sa telefonicky vopred

RÚVZ Lučenec

Petöfiho č.1

984 38 Lučenec

MUDr. Iveta Stanová

Mgr. Andrea Feteriková

047/432 05 98

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

Po:

10:00 - 12:00

RÚVZ Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1

975 56 Banská Bystrica

Mgr. Mária Schneiderová

048/415 24 26 048/436 74 24

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

telefonicky objednaní klienti

RÚVZ Topoľčany

Stummerova 1856

955 01 Topoľčany

MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH

038/532 71 31 klp.124

 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

08:00 - 09:00

RÚVZ Galanta

Hodská 373/38

924 01 Galanta

MUDr. Mário Straka

031/ 783 32 94

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut:

12:00 - 13:00

RÚVZ Rimavská Sobota

ul. S. Tomášika 14

979 01 Rimavská Sobota

MUDr.Tímea Ostrihoňová

MUDr. Janka Bérešová, MPH

047/563 11 21

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po, Ut, Št:

07:30 - 10:00

RÚVZ Čadca

Palárikova 1156

022 16 Čadca

Mária Káčeríková

041/430 26 75

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, St:

11:00 - 13:30

RÚVZ Žiar nad Hronom

Sládkovičova 484/9

965 24 Žiar nad Hronom

Elena Búryová

045/672 36 31 045/672 37 50

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

07:00 - 15:00

RÚVZ Vranov nad Topľou

Pribinova č. 95

093 17 Vranov nad Topľou

MUDr. Kvetoslava Pižemová

057/446 46 31

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

13:00 - 15:30

RÚVZ Senica

Kolónia 557

905 01 Senica

PhDr. Božena Nemravová

034/690 93 26

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

08:00 - 10:00

RÚVZ Liptovský Mikuláš

Štúrova 36

031 80 Liptovský Mikuláš

MUDr. Ľubica Benková

044/552 34 52

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut:

13:00 - 15:00

RÚVZ Veľký Krtíš

Banícka 5

990 01 Veľký Krtíš 

MUDr. Jana Adamová

047/491 17 17 047/483 07 47

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po telefonickom objednaní podľa potreby

RÚVZ Košice

Senný trh 4

040 01 Košice

Helena Semanová, DAHE

055/622 73 55

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

13:30 - 15:30

RÚVZ Humenné

ul. 26. Novembra 2/1507 066 18 Humenné

RNDr. Zuzana Andrejčáková

057/775 26 07

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po, Ut:

08:00 - 10:30

a po dohode

RÚVZ Bardejov

Kuzmányho 18

085 01 Bardejov

Mária Majerníčeková

054/488 07 14

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Pi:

08:00 - 10:00

a po dohode

RÚVZ Trnava

Halenárska 23

917 01 Trnava

Mgr. Andrea Šimorová

033/551 15 96

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut: 8:00 - 11:00

Št: 10:00 - 15:00

a po dohode

RÚVZ Trebišov

Jilemnického 3370/2

075 08 Trebišov

Henrieta Kundrátová, DAHE

056/666 06 88

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

13:00 - 15:00

RÚVZ Michalovce

Sama Chalúpku 5

071 01 Michalovce

MUDr. Pavel Herman

056/688 06 23

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

08:00 - 15:00

RÚVZ Považská Bystrica

ul. Slovenských  partizánov 1130/50

017 01 Považská Bystrica

MUDr. Daniela Hlušková

042/432 32 91

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

07:30 - 11:00

a po dohode

RÚVZ Prešov

Hollého 5

080 01 Prešov

PhDr. Nataša Devečková

051/773 42 67

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

07:30 - 10:30

RÚVZ Stará Ľubovňa

Obrancov mieru 1

064 01 Stará Ľubovňa

Mgr. Mária Salamonová

052/428 01 05 052/428 01 06

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

13:00 - 15:00

RÚVZ Žilina

ul. Vojtecha Spanyola 27 010 01 Žilina

Adela Tomášová, DAHE

 

041/723 38 43-5, klp.162

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

13:00 - 14:00

RÚVZ Komárno

Mederčská 39

945 01 Komárno

MUDr. František Molnár

035/770 26 27

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

07:30 - 15:00 a po dohode

RÚVZ Trenčín

Nemocničná 4

911 01 Trenčín

Mgr. Andrea Hölgyeová

032/650 95 37

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

12:00 - 15:00 a po dohode

RÚVZ Dolný Kubín

Nemocničná 12, 026 01

Dolný Kubín

MUDr. Darina Vasiľová

043/5864 806

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St: 13:00 - 15:00

RÚVZ Rožňava

Špitálska 3

048 01 Rožňava

MUDr. Alžbeta Donovalová

058/732 32 57-8, klp. 146 a 157

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

07:00 - 11:00

RÚVZ Prievidza

Nemocničná 8

972 01 Bojnice

MUDr. Miroslava Štovčíková

046/519 20 47

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po dohode na telefonickú objednávku

RÚVZ Martin

Kuzmányho 27

036 80 Martin

Mgr. Miriam Bobrovská

0850 111 682

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

17:00 - 19:00

a po dohode

 
Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov Tlačiť E-mail

Nové povinnosti v súvislosti s novelou zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov po prijatí NR SR 17. 2. 2009

 

Poskytovanie informácií

 1. Mení sa obsah správy, ktorú sú povinní výrobcovia, dovozcovia a distribútori predkladať Ministerstvu zdravotníctva SR v smere zjednodušenia a kompatibility s hláseniami z krajín EÚ.

 

Regulácia predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie

 1. Zákon upravuje podmienky aj na výrobky, ktoré neobsahujú tabak a sú určené na fajčenie (elektronická cigareta, bylinné cigarety...)

 2. Zakazuje sa predaj výrobkov, ktoré neobsahujú tabak a sú určené na fajčenie v predajniach potravín, v zdravotníckych zariadeniach, formou podomového a zásielkového predaja.

 3. Zakazuje sa predaja tabakových výrobkov z automatov.

 4. Úplne sa zakazuje sa predaj v školách, školských zariadeniach, študentských domovoch, v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, na vysokých školách.

 

Regulácia fajčenia na verejných miestach

 1. Zákaz fajčenia na verejných letiskách.

 2. Zákaz fajčenia vo všetkých dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy bez možnosti zriaďovania fajčiarskych vozňov.

 3. Zákaz fajčenia v areáloch zdravotníckych zariadení

 4. Zákaz fajčenia vo úradných budovách, v divadlách, kinách, v predajniach, na výstaviskách, múzeách a galériách.

 5. Zákaz fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia.

Na účely tohto zákona je zariadenie spoločného stravovania také zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Povinnosť sa nevzťahuje na bary, kde sa nevyrábajú, nepripravujú a nepodávajú pokrmy, respektíve jedlá.

 1. Zákaz fajčenia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 

Informovanie verejnosti

 1. V priestoroch, kde je zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na akých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

 

Kontrola

 1. Kontrolu fajčenia na zastávkach verejnej dopravy budú vykonávať okrem obcí aj orgány Policajného zboru SR.

 

Sankcie

 1. Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe -podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie povinností zabezpečením oznamov pre verejnosť na zákaz fajčenia a zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

 2. Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe -podnikateľovi a právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazu fajčenia na verejných miestach v zmysle zákona okrem zastávok verejnej dopravy a prostriedkov verejnej dopravy.

 

V súvislosti s novými povinnosťami, ktoré vyplývajú z novely zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov po prijatí NR SR dňa 17. 2. 2009, ÚVZ SR upozorňuje na ich dôsledné dodržiavanie, ktoré chce dosiahnuť aj v rámci sprísnených  kontrol.

 
Vláda SR schválila Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 Tlačiť E-mail

Vláda SR schválila uznesením č. 438 dňa 2. júla 2008 návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010.

Materiál návrhu Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 bol predložený na rokovanie vlády SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2007 k návrhu Národného programu kontroly tabaku, podľa ktorého v bode B. vláda Slovenskej republiky poverila ministra zdravotníctva Slovenskej republiky predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 896/2003 a Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 667/2003 vyslovili súhlas s ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, čím sa Slovenská republika zaviazala dlhodobo a komplexne prijímať opatrenia s cieľom znižovania zdravotných, sociálnych a ekonomických dosahov spôsobených užívaním tabakových výrobkov.

V súvislosti s prijatím Národného programu kontroly tabaku a ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku bolo preto potrebné prijatie Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010, kde sú charakterizované konkrétne úlohy, časový rámec, zodpovednosť a finančné požiadavky.

Predkladateľ pri koncepcii tohto dokumentu vychádzal z písomných návrhov štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev, ktoré sú zodpovedné za realizáciu Národného programu kontroly tabaku.

Návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 bol s pripomienkami prijatý na zasadnutí Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku 18. 4. 2008.

V rámci rozporového konania s Ministerstvom financií dňa 23. 6. 2008 bolo konštatované, že na národné programy a projekty získali jednotlivé ústredné orgány štátnej správy finančné prostriedky. V prípade, že návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 bude prijatý na rokovaní vlády Slovenskej republiky, je nevyhnutné, aby jednotlivé rezorty vyčlenili na jeho plnenie finančné prostriedky, ktoré sú určené na plnenie národných programov.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>