Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3681
Počet zobrazení obsahu : 21265956
Odborná spôsobilosť


Užívateľský dotazník spokojnosti so službami Tlačiť E-mail

Vážená pani,

Vážený pán,

 

 

prosíme Vás o objektívne vyplnenie online prieskumu za účelom zlepšovania našich služieb http://bit.ly/3bUGYI1

-          prieskum je anonymný

-          trvá približne 5 minút

-          nepožadujeme žiadne osobné údaje

-          ak neviete odpovedať, otázku môžete preskočiť.


Prieskum je dostupný aj pomocou QR kódu:
pr_kod_dotaznik

Vopred ďakujeme.S pozdravom


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 
Skúška odbornej spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu a poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany Tlačiť E-mail

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)


Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (pdf)


Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (pdf)

Informovanie o spracúvaní osobných údajov „Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ (pdf)


Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 (pdf)


Rozsah odbornej prípravy a rozsah požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
(pdf)


K žiadosti o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je potrebné doložiť „ Informovanie o spracúvaní osobných údajov“ a „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“!

Vyplnenú žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti spolu s potrebnými prílohami možno zaslať nasledovnými spôsobmi:
 

1.   v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava
 

2.   formou elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk (všeobecná agenda). Žiadosť podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná  kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Využitie e-služieb ÚPVS si vyžaduje prihlásenie.

Pre podanie žiadosti  cez ÚPVS je potrebné dodržať nasledovný postup

3.   zaslaním vyplneného PDF formulára (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 

Prílohy uvedené v žiadosti je potrebné naskenovať a priložiť do prílohy e-mailu (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX)
 

Podpis na žiadosti a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania skúšky na ÚVZ SR.


Pozvánka na skúšku odbornej spôsobilosti Vám bude zaslaná v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty. O zaslaní pozvánky budete informovaný e-mailom.


Platenie správnych poplatkov TU.


Žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti je možné zasielať na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .Podľa § 6 ods. 1, písm. i), j), k) a l)  zákona č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti, zriaďuje komisiu, ktorá posudzuje splnenie požiadaviek na uznanie spôsobilosti fyzickej osoby a právnickej osoby pôsobiť ako expert na radiačnú ochranu, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a certifikát experta na radiačnú ochranu a uznáva odbornú spôsobilosť získanú v cudzine podľa § 48.

Podľa § 45 ods. 1 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)  meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

b)  špecifikáciu oblasti radiačnej ochrany podľa § 44 ods. 3, v ktorej žiadateľ žiada uznať odbornú spôsobilosť.


Podľa § 45 ods. 2 zákon č. 87/2018 Z. z.:

K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží:

a)  doklad o vzdelaní,32) doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov33) alebo doklad o uznaní odbornej kvalifikácie,

b)  doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)  doklad o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 nie starší ako dva roky.

Podľa § 45 ods. 3 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu sa vyžaduje:

a)  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, ak v odsekoch 4 a 5 nie je ustanovené inak,

b)  absolvovanie odbornej prípravy v závislosti od vykonávanej činnosti a v rozsahu určenom v § 54,

c)  najmenej jeden rok odbornej praxe.


Podľa § 45 ods. 4 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu v jadrovom zariadení sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore; úrad môže po posúdení obsahu štúdia uznať aj absolvovanie iného odboru, ak sa preukáže, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v príslušnej oblasti.

Podľa § 45 ods. 5 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa vyžaduje:

a)  odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu34) na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, lekár, zubný lekár alebo fyzik, alebo

b)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo technickom odbore, ak úrad po posúdení obsahu štúdia uznal, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v oblasti lekárskeho ožiarenia.

 
Pre podanie žiadosti cez ÚPVS je potrebné dodržať nasledovný postup Tlačiť E-mail

Podmienky na podanie Všeobecnej agendy


Každému orgánu verejnej moci (OVM), ktorý má zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS, je možné podať podanie s názvom Všeobecná agenda
.


Ide o službu, prostredníctvom ktorej môžete na vybraný OVM poslať napr. žiadosť, sťažnosť, námet alebo podnet.

  • Ak máte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, môžete od orgánov verejnej moci prijímať aj elektronicky doručované rozhodnutia.

  • Ak nemáte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, môžete Všeobecnú agendu OVM zaslať tiež.


V tomto prípade vám do elektronickej schránky bude zaslaná len doručenka, ktorá je potvrdením prijatia vášho podania a OVM bude musieť dokončiť spracovanie podania a odpoveď naň listinnou formou.


Na podanie „Všeobecnej agendy“ je potrebné, aby ste:

- vlastnili občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu),

- mali aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK),

- mali nainštalovanú aplikáciu na prihlásenie (eID klient),

- mali čítačku čipových kariet a k nej nainštalovaný ovládač,

- mali na eID karte nahratý kvalifikovaný certifikát a nainštalovanú aplikáciu na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), v prípade, že potrebujete podanie (prípadne prílohy) podpísať.

Čítať celý článok...
 
Uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť Tlačiť E-mail

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť (pdf)

( používanie zubných rtg prístrojov, veterinárnych rtg prístrojov a celotelových kostných denzitometrov)

 

Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (pdf)

Informovanie o spracúvaní osobných údajov „Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ (pdf)


Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(pdf)


Užívateľský dotazník spokojnosti so službami


K žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť je potrebné doložiť „ Informovanie o spracúvaní osobných údajov“ a „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“!

Vyplnenú žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť s potrebnými prílohami uvedenými v žiadosti možno zaslať nasledovnými spôsobmi:

 

1.   v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu:
 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava
 

2.   formou elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk (všeobecná agenda). Žiadosť podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná  kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Využitie e-služieb ÚPVS si vyžaduje prihlásenie.

Pre podanie žiadosti  cez ÚPVS je potrebné dodržať nasledovný postup


Platenie správnych poplatkov TU.


Žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti je možné zasielať na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 
Odborná spôsobilosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. Tlačiť E-mail

Skúšobný poriadok (pdf)

Záväzná prihláška - kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
 (pdf)

Záväzná prihláška - hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (pdf)

Záväzná prihláška - hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia (pdf)
 
Záväzná prihláška - odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia (pdf)
 
Záväzná prihláška - prevádzkovanie balzamovania a konzervácie (pdf)
 
Žiadosť na uznanie zahraničného certifikátu pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)
 
Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (doc)
Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (pdf)
 
Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (doc)
Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (pdf)

Informovanie o spracúvaní osobných údajov „Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ (pdf)


Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 (pdf)


Rozsah požadovaných vedomostí na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(pdf) 


K žiadosti je potrebné doložiť „ Informovanie o spracúvaní osobných údajov“ a „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“!

Vyplnenú žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti spolu s potrebnými prílohami možno zaslať nasledovnými spôsobmi:

 

  1. v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava
 

  1. formou elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk (všeobecná agenda). Žiadosť podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná  kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Využitie e-služieb ÚPVS si vyžaduje prihlásenie.

    Pre podanie žiadosti  cez ÚPVS je potrebné dodržať nasledovný postup (odkaz, v ktorom sa otvorí „Elektronické podanie – 2.dokument v prílohe e-mailu)

  2. zaslaním vyplneného PDF formulára (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
     

Prílohy uvedené v žiadosti je potrebné naskenovať a priložiť do prílohy e-mailu (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX) 
 

Podpis na žiadosti a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania skúšky na ÚVZ SR.


Pozvánka na skúšku odbornej spôsobilosti Vám bude zaslaná v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty. O zaslaní pozvánky budete informovaný e-mailom.


Platenie správnych poplatkov TU.Žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti je možné zasielať na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 

Podľa § 5 ods. 4, písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 1.


Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

a)   kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,

b)   hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,

c)   odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,

d)   prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.


Podľa § 16 ods. 3 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky.


Podľa § 16 ods. 4 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 5 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. b) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v lekárskom odbore, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 9 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej jeden rok odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 10 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) sa požaduje odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.


Podľa § 16 ods. 13 zákon č. 355/2007 Z. z.:
 

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)   meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

b)   uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 


Podľa § 16 ods. 14 zákon č. 355/2007 Z. z.:


K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží: 

a)   doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis23) alebo  doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov,22)

b)   doklad o dĺžke odbornej praxe, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis;23) pri ukončení činnosti zamestnávateľa čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)   doklad o oprávnení na podnikanie, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,

d)   doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, ak ide o žiadateľa podľa odsekov 21 a 22,

e)   kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10 písm. b), ktorý nesmie byť starší ako dva roky, ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b),

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3