Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22124553
Tlačové správy
Tlačová správa - nový zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23. jún 2009 09:45

T l a č o v á    s p r á v a

BRATISLAVA  28.10.2005

 

Dňa 1. novembra 2005 vstupuje do platnosti nový zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje povinnosti v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebných služieb, krematórií , pohrebísk a podmienky balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad”) v tejto súvislosti upozorňuje, že podľa nového zákona za úpravu tela pred uložením do rakvy je zodpovedná pohrebná služba, ktorá zabezpečuje pohreb alebo kremáciu. Podľa § 9 prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný zabezpečiť, aby ľudské pozostatky pri preprave na miesto konania pohrebu alebo vystavenia boli oblečené a uložené do konečnej rakvy

Pracovníci pohrebnej služby, ktorí prídu  vyzdvihnúť telo zosnulého na pracovisko, sa musia preukázať dokladom o obstarávaní pohrebu.

Zákon o pohrebníctve tiež ustanovuje, že povolenie na prevádzkovanie pohrebnej služby sa vydá len žiadateľovi, ktorý disponuje chladiacim zariadením na uchovávanie ľudských pozostatkov. Chladiace zariadenie nesmie pohrebná služba prenajímať v zdravotníckom zariadení alebo na  pracovisku úradu.

Úrad ako orgán zodpovedný za výkon pitvy mŕtvych tiež pripomína, že v prípade, ak prehliadajúci lekár nariadi pitvu, náklady na prepravu mŕtveho z miesta  úmrtia na pitvu a prepravu mŕtveho z pitvy do miesta,  kde k úmrtiu došlo, prípadne do miesta pohrebu , ak je miesto pohrebu rovnako vzdialené alebo bližšie ako miesto, kde došlo k úmrtiu uhrádza úrad. V prípade prepravy mŕtveho tela do miesta pohrebu vzdialenejšieho ako miesto úmrtia, úrad uhradí rodine na jej požiadanie časť nákladov na prepravu vo výške rovnajúcej sa nákladom na prepravu mŕtveho tela z miesta pitvy na miesto úmrtia. Vzniknutý rozdiel nákladov na prepravu preukáže obstarávateľ pohrebu (príbuzný) predložením faktúry za prevoz, ktorú uhradil pohrebnej službe pobočke úradu. Následne úrad uzatvorí s obstarávateľom pohrebu zmluvu o refundácii nákladov na prevoz mŕtveho tela po vykonaní pitvy, na základe ktorej mu bude vzniknutý rozdiel nákladov preplatený.  

Ak nebola nariadená pitva, prevoz mŕtveho do chladiaceho zariadenia a miesta pohrebu hradí obstarávateľ pohrebu vybranej pohrebnej službe.

Náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov na pracovisku úradu po uplynutí 24 hodín od vykonania pitvy uhrádza obstarávateľ pohrebu.

 

Kontakt na hovorkyňu ÚDZS:

Mgr. Radoslava Miklášová

tel. 0910 40 44 80, 02/59311267

fax: 02/59311371

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Stanovisko k informácií o vzniku rakoviny prsníka z používania antiperspirantov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23. jún 2009 09:41

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

                                                                                             

 

Bratislava 9. 8. 2005

 

Stanovisko

k informácií o vzniku rakoviny prsníka z používania antiperspirantov

 

V poslednom období sa prostredníctvom elektronickej pošty medzi ľuďmi šíri informácia o vzniku rakoviny prsníka z používania antiperspirantov.

Rakovinu prsníka by mala spôsobovať zlúčenina hliníka Aluminium chlorohydrate. Uvedená látka sa bežne používa do kozmetických výrobkov proti poteniu - antiperspirantov na obmedzenie potenia. Táto látka nie je uvedená v zozname zakázaných látok v kozmetických výrobkoch podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 174/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, ani  v zozname karcinogénnych látok podľa prílohy vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie  na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.

Doteraz neboli zaznamenané žiadne nežiadúce účinky či karcinogénne vplyvy uvedenej látky. Podľa vyjadrenia Americkej onkologickej spoločnosti: "Súvislosť medzi rakovinou prsníka a používaním antiperspirantov nepotvrdili žiadne štúdie."

 

Preto upozorňujem občanov, aby nevenovali tejto informácii pozornosť a nešírili ju ďalej.

 

 

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v. r.

Hlavný hygienik SR

 
Stanovisko k informácií o výskyte karcinogénnych látok v kozmetických výrobkoch Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23. jún 2009 09:40
V poslednom období sa prostredníctvom elektronickej pošty medzi ľuďmi šíri informácia o výskyte karcinogénnych látok v šampónoch a zubných pastách.
Ide o látky: Sodium laureth sulfate (SLES) a Sodium lauryl sulfate (SLS). Uvedené látky sa bežne používajú do kozmetických výrobkov ako čistiace zložky. Tieto látky nie sú uvedené v zozname zakázaných látok v kozmetických výrobkoch podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 174/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, ani  v zozname karcinogénnych látok podľa prílohy vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie  na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.
Podľa vyjadrenia pracovníčky Toxikologického informačného centra (TIC), TIC nedisponuje údajmi o karcinogenite týchto látok.
 

Preto upozorňujem občanov, aby nevenovali tejto informácii pozornosť a nešírili ju ďalej.

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v. r.
Hlavný hygienik SR
Bratislava 18. 5. 2005

 
<< Začiatok < Dozadu 81 82 83 84 85 86 87 88 Dopredu > Koniec >>

Stránka 88 z 88