Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3426
Počet zobrazení obsahu : 19861973
Tlačové správy
Informácia o Národnom referenčnom centre pre chrípku (ÚVZ SR). Izolácia prvého kmeňa vírusu chrípky Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 16:19

Prvý kmeň vírusu chrípky bol izolovaný a identifikovaný v laboratóriu Národného referenčného centra (NRC) 30.10.2007. Vírus je identifikovaný ako typ A/H1 a bol izolovaný z odberu od pacientky z Bratislavy, hospitalizovanej na KIGM.

 

Národné referenčné centrá pre chrípku sú vo všetkých krajinách Európy. Funkciou Centra je sledovanie situácie akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení, izolovanie a definovanie vírusu chrípky. Zachytenie zmien v stavbe vírusu kolujúcom v populácii má kľúčovú úlohu pri tvorbe vakcín proti chrípke.

Centrum má dve zložky: epidemiologickú a laboratórnu.

Na Slovensku sa Národné referenčné centrum pre chrípku (NRC) nachádza v Bratislave, na Úrade verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Začiatok chrípkovej sezóny na severnej pologuli je oficiálne stanovený 1. októbra a končí 30. apríla nasledujúceho roku. To však neznamená, že sa chrípka nemôže objaviť mimo tento termín, preto sa situácia sleduje celoročne.

Epidemiológ získava informácie o respiračných ochoreniach (akútnych/chrípke podobných) od praktických lekárov na celom území a vyhodnocuje chorobnosť na počet 100 000 obyvateľov.

Chrípka má len jedného pôvodcu, a tým je vírus chrípky. O chrípke teda môžeme hovoriť až vtedy, keď je dokázaný laboratórnymi metódami. Vo výtere z hrdla a nosa pacienta, umiestenom v špeciálnom odberovom médiu, bude aj isté množstvo pacientových epiteliálnych buniek, v ktorých sa vírus nachádza.

 

Vírus chrípky je možné dokázať

 • pomnožením na bunkovom substráte, teda v umelo pestovaných vnímavých bunkách

 • priamym dôkazom molekulárno- biologickými metódami (RT-PCR)

 • imunochemickými reakciami (EIA)

 • imunofluorescenčne

 • a mnoho ďalšími technikami

 

NRC pre chrípku

 

-     Vykonáva laboratórnu diagnostiku chrípky izolačnými metódami, metódami priameho dôkazu antigénu a sérologickými metódami.

-     Sleduje imunitný stav populácie (imunologické prehľady).

-     Vykonáva nadstavbovú diagnostiku, identifikáciu izolovaných kmeňov vírusu chrípky.

-     Pripravuje a distribuuje odberové médiá (odberové súpravy) na izolačné pokusy.

-     Testuje a zavádza nové pracovné postupy izolačné, dôkazové a sérologické (najmä v mimosezónnom období).

-     Spracováva a vedie agendu odberov na izoláciu vírusu chrípky od sentinelových lekárov (lekári, ktorí dobrovoľne a pravidelne odoberajú materiál od pacientov).

-     Odborne spracováva výsledky laboratórnych vyšetrení a poskytuje informácie k ich epidemiologickému spracovaniu.

-     Spolupracuje s EISS (European Influenza Surveillance Scheme) formou týženných hlásení virologických výsledkov, vypracovávaním správ.

-     Zúčastňuje sa medzinárodnej kontroly kvality laboratórnej práce.

-     Spolupracuje s Referenčnými centrami SZO (Svetová zdravotnícka organizácia)v CDC Atlanta,GA a Mill Hill London.

-     Zasiela vybrané izoláty vírusu chrípky do Referenčného centra SZO v Londýne

-     Vedie kurzy a odborné stáže o izolačných, dôkazových a sérologických metódach.

-     Metodicky vedie, poskytuje odborné informácie virologickým laboratóriám SR, ktoré sú

-     špecializované na danú problematiku.

-     Organizuje a pripravuje kontrolu kvality laboratórnej práce pre virologické laboratóriá SR, ktoré sú špecializované na danú problematiku.

-     NRC pre chrípku má akreditované viaceré metodiky.

 

Spolupráca NRC s pracoviskami:

 

SZO  - Influenza Centre, Mill Hill, London

SZO  - Influenza Centre, CDC, Atlanta,GA

EISS  -Pracovná skupina NIVEL  Utrecht

SZO   -Globálne sledovanie chrípky 

SAV   -Virologiský ústav  

 

NRC pre chrípku vedie virológ, RNDr. Hana Blaškovičová

 

Prvý kmeň vírusu chrípky bol izolovaný a identifikovaný v laboratóriu Národného referenčného centra (NRC) 30.10.2007. Vírus je identifikovaný ako typ A / H1 a bol izolovaný z odberu od pacientky z Bratislavy, hospitalizovanej na KIGM.

 
Tlačová správa - semináre "Posilnenie inštitucionálnych a technických kapacít na hodnotenie dopadov na zdravie" a "Prevencia neprenosných ochorení" Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 15:29

V rámci plnenia Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/ na roky 2006/2007 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR na pôde MZ SR dve dôležité podujatia.

 

V dňoch 27.-28. septembra 2007 sa konal seminár pod názvom " Posilnenie inštitucionálnych a technických kapacít na hodnotenie dopadov na zdravie" za účasti predstaviteľov MZ SR, zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, nad ktorým prevzal záštitu hlavný hygienik SR Doc.MUDr.Ivan Rovný,PhD.,MPH.

 

Náplňou podujatia bolo oboznámenie účastníkov s jednotlivými postupmi hodnotenia vplyvu na zdravie, so zdravotnými determinantmi, s hodnotením zdravotného rizika a s odporúčaniami pre rozhodnutie HIA /Health Impact Assesment/.

 

Cieľom seminára bolo vytvorenie pracovnej skupiny pre hodnotenie dopadov na zdravie na Slovensku. Účastníci seminára súčasne vyjadrili potrebu vymedziť postavenie pracovnej skupiny, ktorá by vyústila v legislatívne úpravy a z ktorej by vyplynula povinnosť posudzovať strategické materiály z pohľadu vplyvu/dopadu na verejné zdravie.

V závere seminára obdřžali účastníci seminára z rúk predstaviteľov UVZ SR Certifikáty o absolvovaní školenia.

 

Dňa 2. októbra 2007 sa stretli zástupcovia kardiologickej a onkologickej obce , odborníci na problematiku nadváhy a obezity, predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v čele s hlavným hygienikom SR Doc.MUDr.Ivanom Rovným,PhD.,MPH.na seminári pod názvom " Prevencia neprenosných ochorení".

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností jednotlivých zúčastnených pri tvorbe Národného onkologického programu, Národného kardiovaskulárneho programu a Národného programu na prevenciu obezity. Ako sa zhodli jednotlivý účastníci stretnutia, práca na národných programoch je z hľadiska odbornej náplne ako aj komplexnosti a súvisiacich problémov pomerne náročná. Napriek tomu je predpoklad vytvorení programov v blízkej budúcnosti.

 

Na záver seminára vyjadrili zástupcovia seminára podporu novelizácii zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov.

 
Komuniké z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve V4 + fotogaléria Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 14:35
 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 468 z 24. mája 2006 schválila program slovenského predsedníctva V4, v ktorom poverila členov vlády realizovať v rámci svojich kompetencií ciele slovenského predsedníctva V4.

 

Plnením predmetného uznesenia bolo aj pracovné stretnutie hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4 v dňoch  04. - 06. júna 2007 v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v Častej - Papierničke.

Hlavní hygienici a odborníci na verejné zdravotníctvo rokovali a diskutovali o základných prioritách v oblasti verejného zdravotníctva, ktoré boli rozdelené do jednotlivých pracovných blokov.

 

I.      "Zdravotná výchova detí a mládeže"

 

II.     "Výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež zamerané na prevenciu konzumácie alkoholu a drog"

 

III.    "Výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež zamerané na výchovu k správnej životospráve"

 

IV.    "Príprava seniorov na zdravý životný štýl v starobe"

 

V.     "Pripravenosť členských krajín V4 na pandémiu vtáčej chrípky"

 

Na úvod pracovného stretnutia prítomných privítal doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Počas jednotlivých rokovaní sa zúčastnení vyjadrili, že je nevyhnutné uľahčiť výmenu informácií o uskutočňovaných aktivitách medzi jednotlivými krajinami V 4 v oblasti verejného zdravia. Všetci zúčastnení vzniesli požiadavku častejších stretnutí, pretože osobná komunikácia odborníkov napomáha kvalitnejšiemu riešeniu všetkých oblastí spadajúcich do verejného zdravotníctva.

 

Hlavní hygienici krajín V4 -

 

Slovenská republika zastúpená doc. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH riaditeľom,

Česká republika zastúpená MUDr. Michaelom Vítom, PhD. hlavným hygienikom,

Maďarská republika zastúpená MUDr. Ferencom Falusom, PhD. hlavným hygienikom,

Poľská republika zastúpená MUDr. Andrzejom F. Wojtylom, PhD. hlavným hygienikom,

 

na záver pracovného stretnutia dňa 06.júna 2007  prerokovali a schválili

 

Deklaráciu o vzájomnej spolupráci,

 

v ktorej sa zaväzujú:

 

 • informovať sa o predmetných problémoch prostredníctvom nimi organizovaných odborných konferencií, ktoré budú tematicky zamerané na jednotlivé odbory, oblasti, významné témy, s cieľom aplikovať overené, dobre fungujúce postupy a skúsenosti do vlastnej legislatívy, predpisov, nariadení. 

 • Budovať informačnú databázu o tom, čo určuje priaznivý vývoj zdravotnej situácie v spolupracujúcich krajinách, ako aj v komparácii s inými vyspelými krajinami EÚ.

 • Upozorňovať  na zvyšujúce sa zdravotné riziká a prijímať prípadné spoločné opatrenia na ich detekciu a eliminovanie.

 • Hľadať a uvádzať do života všetky formy a prostriedky spolupráce pri využívaní európskych finančných zdrojov určených na financovanie spoločných projektov, zameraných najmä na dlhodobú propagáciu zdravého životného štýlu, ochrany a udržania si zdravia, znižovanie výskytu závažných chorôb a poškodení a zamedziť tak znižovaniu kvality života populácie.

 • Spolupracovať pri zlepšení determinantov zdravia - životné, pracovné a sociálne prostredie, ekonomika, kultúra, sociálna situácia a informovať sa aj o vyhodnocovaní dopadov prijatých opatrení na zdravie ich obyvateľstva.

 • Informovať sa a spolupracovať na špecifických potrebách celého európskeho regiónu, navrhovať konkrétne aktivity na zlepšenie situácie.

 • Informovať o starostlivosti o rizikových a znevýhodnených občanov, o projektoch pomoci v rámci komunitnej medicíny, o prijatých špeciálnych službách v oblasti verejného zdravotníctva, najmä o riešení rómskej zdravotnej osvety a práci s rómskymi asistentmi. Organizovať výmenné stáže rómskych zdravotných asistentov.

 • Spolupracovať vo sfére podpory psychického a fyzického zdravia v oblasti detí a mládeže - zvýšiť vzájomnú informovanosť krajín a vytvárať spoločné projekty.

 • Informovať sa o formách a postupoch pri informovanosti verejnosti s vývojovými trendami zdravotného stavu obyvateľstva o príčinách chorôb, príčinami chorôb a spôsobmi, ako im predchádzať tak, aby sa dosiahol vysoko efektívny preventívny charakter opatrení.

 • Spolupracovať na  legislatívnych opatreniach prijatých najmä v oblasti stratégie ochrany zdravia, stratégie rozvíjania zdravia, stratégie zdravotníckej prevencie.

 • Spolupracovať pri riešení krízových situácií najmä v epidemiologickej oblasti - povinné a odporúčané očkovanie, epidémie a pandémie chrípky, vtáčej chrípky a pod., ako aj pri mimoriadnych situáciách - rýchla eliminácia vzniknutých následkov.

 • V rámci medzinárodných projektov ďalej rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými národnými referenčnými centrami a výsledky spoločnej práce prezentovať na akreditovaných medzinárodných fórach.

 • K zabezpečeniu práce zúčastnené strany určia odborných garantov pre jednotlivé oblasti a zaväzujú sa pravidelne informovať o jednotlivých krokoch a postupoch pri plnení konkrétnych úloh.

Deklarácia o vzájomnej spolupráci

 

Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH pri podpise deklarácie

Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD. pri podpise deklarácie

 

 

 

Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD. pri podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Spoločná fotografia účastníkov pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Spoločná fotografia účastníkov pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

 
Správa z tlačovej besedy - Apologetika fajčenia v mýtoch a tvrdeniach. Fajčenie, otázka života a smrti? Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 11:08

Dňa 29. mája 2007 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. máj) tlačovú besedu s názvom: Apologetika fajčenia v mýtoch a tvrdeniach. Fajčenie, otázka života a smrti?

            Úvodné slovo patrilo doc. MUDr. Ivanovi Rovnému, PhD., MPH, riaditeľovi ÚVZ SR, ktorý prítomných novinárov oboznámil so súčasnou "tabakovou" situáciou na Slovensku. Vedúci Centra kontroly tabaku ÚVZ SR - PhDr. Róbert Ochaba, vystúpil s príspevkom o novele zákona na ochranu nefajčiarov. Tému "Fajčenie a kardiovaskulárne ochorenia" priblížil prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., vedúci katedry kardiológie a angiológie SZU.  Na záver prítomných informoval prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., vedúci subkatedry funkčnej diagnostiky SZU o fajčení a s ním súvisiacimi pľúcnymi ochoreniami.

 

Moderátorského slova sa ujala Veronika Wiedermannová, hovorkyňa ÚVZ SR.

 

     

 

Prezentácie, ktoré odzneli na tlačovej besede, si môžete pozrieť tu:

 

Štyri roky od ratifikácie dohovoru o kontrole tabaku na Slovensku - doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Prostredie bez tabakového dymu - doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Prečo regulácia fajčenia v reštauráciách a baroch? - PhDr. Róbert Ochaba

Fajčenie a kardiovaskulárne ochorenia - Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.

Fajčenie a pľúcne ochorenia - Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

 
Informácia o pozastavení výdaja a použitia jednej šarže vakcíny Euvax B Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 11:06

            Na podnet Svetovej  zdravotníckej organizácie a na základe dobrovoľného rozhodnutia držiteľa registračného rozhodnutia bol pozastavený výdaj a použitie očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu B:

Euvax B 20µg, 1x1 ml,

číslo šarže UVX 05032, exp: september 2008

výrobca LG Life Science LTD, Južná Kórea.

 

Svetová zdravotnícka organizácia vydala toto odporučenie ako dočasné opatrenie v súvislosti s výskytom závažných nežiaducich reakcií po očkovaní niektorými šaržami uvedenej vakcíny vo Vietname. 

Euvax B v balení 1x1 ml sa v Slovenskej republike používa na očkovanie adolescentov nad 15 rokov a dospelých osôb. Z inkriminovaných šarží pozastavených SZO bola do Slovenskej republiky dovezená iba jedna hore uvedená šarža v balení 1x1 ml. 

Podľa SZO vo Vietname prebieha intenzívne vyšetrovanie hlásených nežiaducich reakcií. Príčinná súvislosť hlásených nežiaducich reakcií nebola dosiaľ definitívne potvrdená ani v jednom prípade.

Počas pozastavenia používania vakcíny Euvax B šarže UVX 05032 v balení 1x1 ml  možno na očkovanie použiť inú vakcínu proti vírusovej hepatitíde typu B určenú pre očkovanie starších ako 15 ročných a dospelých.

  

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

riaditeľ

 
Doplnenie stanoviska Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 11:00

Na doplnenie uvádzame, že  MZ SR  na základe legislatívne upravenej evidencie  a registrácie chorôb z povolania v SR zaznamenalo v r. 2006 ako najčastejšie hlásenú chorobu z povolania, v zhode s väčšinou štátov Európskej únie, chorobu z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia, t. j. profesionálne ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín v počte 230 hlásení - 46,7 %  z celkového počtu  492 priznaných chorôb z povolania v SR. V 74 prípadoch išlo o ženy, čo predstavuje  32,2 % zo všetkých hlásení na túto chorobu z povolania. Tento vysoký podiel ochorení z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia potvrdil, že zamestnanci určitých profesií stále vykonávajú neprimerane ťažké, fyzicky náročné práce. Táto choroba vznikla najčastejšie v odvetví ťažby nerastných surovín (52,2 %) a v priemyselnej výrobe (37,8 %). Najčastejšie sa zistila vo vekovej kategórii 50 - 55 ročných zamestnancov (31,3 %), čo zodpovedá dlhodobému vystaveniu nadmernej záťaži najmä horných končatín pri práci.

Choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín je od r. 1997 najčastejšie sa vyskytujúcou chorobou z povolania v SR zo 47 chorôb  z povolania  uvedených v zozname chorôb z povolania, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ako aj existujúceho NV SR č. 359/2006 Z.z. je legislatívne stanoviť kritéria a definovať  opatrenia týkajúce  fyziologických podmienok pri práci, ktorých dodržiavanie zamestnávateľmi zabezpečí ochranu zdravia zamestnancov. Tieto opatrenia umožnia  predchádzať  poškodeniam podpornopohybovej sústavy zamestnancov,  nakoľko tieto ochorenia, čo do počtu, zaujímajú popredné miesto aj  v práceneschopnosti  aktívnej pracujúcej populácie v SR.  

 

 

Bratislava, 3.5.2007

 
<< Začiatok < Dozadu 71 72 73 74 75 Dopredu > Koniec >>

Stránka 74 z 75